Vyhláška ze dne 17.9.2019 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

24.9.2019 | Sbírka:  246/2019 Sb. | Částka:  105/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 159/1999 Sb.
Aktivní derogace: 188/2018 Sb.
246/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2019
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:
§ 1
Roční příspěvek cestovní kanceláře
Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2020 činí 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 188/2018 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2019 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.