Vládní nařízení ze dne 27.3.1941 o obchodu s cennými papíry

10.4.1941 | Sbírka:  137/1941 Sb. | Částka:  41/1941ASPI

Vztahy

Prováděcí: 159/1944 Sb., 276/1941 Sb.
Pasivní derogace: 95/1945 Sb.
137/1941 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. března 1941
o obchodu s cennými papíry
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se mění a prodlužují některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1
(1) S akciemi, které jsou znamenány v úředním kursovním listě Pražské bursy pro zboží a cenné papíry, nesmí býti mimobursovně obchodováno za cenu vyšší, než která odpovídá jejich úřednímu záznamu v den, kdy obchod byl uzavřen, a nebyly-li tohoto dne znamenány, za cenu vyšší, než která odpovídá úřednímu záznamu nejblíže předcházejícímu.
(2) S pevně úročitelnými cennými papíry, které jsou znamenány v úředním kursovním listě Pražské bursy pro zboží a cenné papíry, nesmí býti mimobursovně obchodováno za jinou cenu, než která odpovídá jejich úřednímu záznamu v den, kdy obchod byl uzavřen, a nebyly-li tohoto dne znamenány, za jinou cenu, než která odpovídá úřednímu záznamu nejblíže předcházejícímu.
(3) Ustanovení předešlých odstavců platí i o akciích a pevně úročitelných cenných papírech, které nejsou znamenány v úředním kursovním listě Pražské bursy pro zboží a cenné papíry, s tím, že přípustnou cenu, za kterou smí býti s nimi obchodováno, určuje jejich směrodatná tržní cena.
§ 2
(1) Koupiti akcie a pevně úročitelné cenné papíry nebo jinak úplatně jich nabýti od někoho jiného než od peněžního ústavu nebo od peněžního podniku anebo prostřednictvím někoho jiného než takového ústavu (podniku) jest zakázáno.
(2) Rovněž je zakázáno prodati nebo jinak úplatně zciziti akcie a pevně úročitelné cenné papíry někomu jinému než peněžnímu ústavu (peněžnímu podniku) anebo prostřednictvím někoho jiného než takového ústavu (podniku).
(3) Peněžní podniky jest tu rozuměti jednotlivce, veřejné obchodní společnosti a společnosti komanditní, které mají živnostenské oprávnění k obchodování s cennými papíry a kromě toho i oprávnění k obchodování s cizozemskými platidly.
§ 3
(1) Ministr financí může všeobecně i v jednotlivých případech povolovati výjimku z obmezení a zákazů stanovených v § § 1 a 2.
(2) I bez takového povolení jsou přípustny odchylky:
1. z ustanovení § § 1 a 2 při obchodech s cennými papíry, které schválí nebo nařídí úřad, maje při tom na zřeteli jejich cenu,
2. z ustanovení § 2, je-li nabyvatelem nebo zcizitelem cenných papírů Protektorát Čechy a Morava anebo některý jeho úřad nebo orgán anebo nositel veřejnoprávního sociálního pojištění.
§ 4
Ministr financí může vydati další předpisy k úpravě obchodu s cennými papíry.
§ 5
Ministerstvo financí může prováděti šetření, zdali se zachovávají předpisy platné pro obchod s cennými papíry.
§ 6
(1) Jakékoliv úmyslné nebo vědomé porušení nebo obcházení některého zákazu nebo obmezení, vysloveného v § § 1 a 2, anebo předpisů, vydaných podle § 4, trestají důchodkové soudy jako těžký důchodkový přestupek pokutou od 5.000 K do 500.000 K.
(2) Jakékoliv jiné konání nebo opominutí proti ustanovení tohoto nařízení anebo předpisů vydaných podle § 4 trestají okresní finanční ředitelství jako prostý důchodkový přestupek pokutou od 500 K do 100.000 K.
(3) Pokus trestných činů podle tohoto nařízení trestá se stejně jako dokonaný trestný čin.
(4) V rozsudku může býti vysloveno též propadnutí cenných papírů, které byly předmětem trestného činu, pokud se týká, peněžité částky nebo jiných hodnot, za něž cenné papíry měly býti opatřeny.
(5) Je-li uložená pokuta nedobytná, nastoupí místo ní trest náhradního vězení od jednoho dne do jednoho roku, a to v poměru jeden den za 100 K až 300 K podle míry zavinění a podle výdělečných, majetkových a osobních poměrů vinníka.
(6) Důchodkové soudy a úřady rozhodující o přestupcích hodnotí provedené důkazy podle volného uvážení.
(7) Trestnost přestupků promlčuje se za tři roky počínajíc dnem, kdy byl přestupek spáchán.
(8) Jinak platí o stíhání a trestání přestupků ustanovení důchodkového trestního zákona s doplňky a nařízeními k nim vydanými s tou odchylkou, že ustanovení o nejvyšší výměře trestu platí jen tehdy, když místo peněžitého trestu, převyšujícího nejvyšší výměru, uloží se trest na svobodě.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Dr. Hácha v.r.
Ing. Eliáš v.r.
      Dr. Krejčí v.r.     Dr. Kapras v.r.
      Dr. Havelka v.r.    Dr. Kratochvíl v.r.
      Ježek v.r.       Čipera v.r.
      Dr. Kalfus v.r.     Dr. Klumpar v.r.