Vyhláška ze dne 12.11.1941 o dočasném zastavení provozu některých mlýnů

13.11.1941 | Sbírka:  386/1941 Sb. | Částka:  140/1941ASPI
386/1941 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství
ze dne 12. listopadu 1941
o dočasném zastavení provozu některých mlýnů.
Změna: 187/1943 Sb.
Ministr zemědělství vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb., a podle §§ 4 a 5 vládního nařízení ze 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství:
§ 1.
(1) Dnem 23. listopadu 1941 - 24 hodin se dočasně zastavuje provoz mlýnů, jejichž přidělovací číslo pro pšenici a žito, stanovené podle vyhlášky Výsadní obilní společnosti č. 18/VI ze dne 31. října 1939 (Úřední list č. 249 ze dne 2. listopadu 1939), spolu s námezdním kontingentem, stanoveným pro pšenici a žito podle vyhlášky Výsadní obilní společnosti č. 19/VI ze dne 31. října 1939 (Úřední list č. 249 ze dne 2. listopadu 1939), nepřevyšuje 1000 q, jakož i provoz živnostenských a společenstevních šrotovníků.
(2) Českomoravský svaz pro hospodaření obilím (v dalším "Svaz") může z důvodů zásobovacích na návrh okresního úřadu nebo po jeho slyšení naříditi výjimky z ustanovení odstavce 1, jakož i určiti mlýny, které jsou povinny být v neustálé pohotovosti, aby mohly kdykoliv zahájiti provoz.
(3) Svaz může též naříditi dočasné zastavení provozu mlýnů, jejichž přidělovací číslo pro pšenici a žito spolu s námezdním kontingentem pro pšenici a žito převyšuje 1000 q. Při provádění tohoto opatření dbá Svaz zásad stanovených ministerstvem zemědělství a lesnictví. Ustanovení § 5 platí obdobně; lhůty určí Svaz ve výměru.
§ 2.
(1) Mlýnům, jejichž provoz se podle § 1 dočasně zastavuje, poskytne Svaz odchylkou od ustanovení § 7 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 8. ledna 1941, č. 13 Sb., náhradu za dočasné vyřazení z provozu paušální částkou, kterou Svaz určí se souhlasem ministerstva zemědělství a nejvyššího úřadu cenového.
(2) O odškodnění za dočasné zastavení provozu živnostenských a společenstevních šrotovníků platí ustanovení § 7 vyhlášky ministra zemědělství č. 13/1941 Sb.
§ 3.
K úhradě odškodnění podle § 2 bude Svaz vybírati příspěvky od mlýnů, jakož i od živnostenských a společenstevních šrotovníků, které zůstávají v provozu, a to podle směrnic schválených ministerstvem zemědělství a nejvyšším úřadem cenovým.
§ 4.
Svaz může určiti, že mlýny smějí zpracovávati obilí buď výlučně obchodně nebo výlučně ve mzdě. O odškodnění platí ustanovení § 7 vyhlášky ministra zemědělství č. 13/1941 Sb.
§ 5.
(1) Prvním dnem následujícím po uveřejnění této vyhlášky nesmějí podniky, jejichž provoz se podle § 1 dočasně zastavuje, přijímati zboží k zpracování nebo opracování, kromě zboží zasílaného drahou, jež bylo odevzdáno dráze k dopravě na adresu podniku před prvním dnem účinnosti této vyhlášky.
(2) Podniky uvedené v odstavci 1 jsou povinny zpracovat obilí, které mají v den účinnosti této vyhlášky na skladě a které převezmou po tomto dni podle odstavce 1, a vydati podle platných předpisů výrobky z něho nejpozději do 23. listopadu 1941 - 24 hodin.
(3) Svaz může v odůvodněných případech povoliti výjimky z ustanovení odstavců 1 a 2.
§ 6.
Bližší předpisy k provedení této vyhlášky vydá Svaz se souhlasem ministerstva zemědělství.
§ 7.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 vl. nař. č. 206/1939 Sb.
§ 8.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Bubna v. r.