ostatní právní obory

Manuál ke kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů

V přechozím článku týkajícím se základních povinností podnikatelů ve vztahu k ochraně osobních údajů (článek s názvem „Ochrana osobních údajů v podnikání“) bylo uvedeno, že kontrolu dodržování předpisů na jejich ochranu vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem tohoto článku je zevrubné provedení osoby, u které je kontrola prováděna....

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů – čas zahájit přípravy

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 označované jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude mít přímou účinnost v celé EU. Toto nařízení přinese zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů. Vybrané změny uvádíme níže.

Rozbouřené moře legislativy v IT

Uplynulý rok byl velmi bohatý na změny a novinky i z pohledu tak dynamického a turbulentního oboru jako je právo informačních technologií. Změny nejen v legislativě se udály jak na domácím, tak na evropském poli a podobají se bouři nad otevřeným mořem. Vlny v podobě jejich důsledků budou na břehy sektoru IT narážet ještě dlouhou dobu. Pojďme se krá...

Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu

Pro připomenutí sluší se na úvod uvést, že v citovaném nálezu plénum Ústavního soudu judikovalo, že ústavně konformním výkladem § 26 trestního řádu, souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny, je nutno dospět k takovému závěru, že pokud příslušný návrh v přípravném řízení podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba apli...

K užívání společné věci nad rámec spoluvlastnického podílu

Spoluvlastnictví je založeno při existenci vlastnických práv více osob (spoluvlastníků) k jedné společné věci. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn účastnit se na správě společné věci, přičemž se při rozhodování o společné věci počítají hlasy spoluvlastníků podle velikosti jejich podílů. Podíl je tak vyjádřením míry účasti každého spoluvlastníka na ...

IP adresa osobním údajem?

Povaha IP adresy jako osobního údaje není dosud zcela jednoznačná. Na evropské úrovni se této otázce před již poměrně dlouhou dobou věnoval SDEU v rozsudku Scarlet Extended,[1] kde v podstatě učinil závěr, že IP adresy internetových uživatelů jsou chráněnými osobními údaji, neboť umožňují přesně určit totožnost těchto uživatelů. Tento závěr Soudníh...

Ochrana osobních údajů v podnikání

Předmětem zájmu tohoto článku jsou především povinnosti podnikatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).

Lze omezit rozsah pojistného plnění za újmu, kterou způsobil advokát v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi?

Ne každý advokát je neomylný, ale každý bez výjimky odpovídá v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, svým klientům za újmu, kterou jim v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Aby se mohli klienti vždy domoci její náhrady, stanoví zákon o advokacii v § 24a každému advokátovi povinnost být pro případ odpovědnosti ...

Vyvlastněním proti oligarchům?

Mezi množstvím zákonů, které momentálně procházejí schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, je několik skvostů, které si zaslouží minimálně stručnou zmínku, neboť se ostatním do jisté míry vymykají. Zářným příkladem této skupiny černých ovcí je sněmovní tisk č. 915,[1] pod kterým se skrývá zákon o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly....

Ústavní soud ke spojení bagatelních pohledávek a přípustnosti odvolání

Je zcela věcí žalobce, čeho se svou žalobou domáhá; pokud přitom v jedné žalobě spojí několik i samostatně projednatelných nároků a nalézací soud rozhodne o peněžitém plnění, není v pravomoci odvolacího soudu tuto částku následně členit na dílčí položky, které, každá samostatně, nedosahují hranice bagatelní částky pro odvolací řízení (ust. § 202 od...

Novinky v oblasti práva duševního vlastnictví

Není vždy snadné nalézt v oblasti práva duševního vlastnictví významné novinky, které by měly podstatný význam pro celé odvětví či vliv na jeho další vývoj. Je tomu tak i přes rychlý rozvoj oblastí, které autorské právo upravují, především s ohledem na digitalizaci a rozšiřování nových technologií. Letošní podzim v tomto směru ovšem přinesl významn...

K trestnímu postihu právnických osob

Již více než čtyři roky je účinný zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „zákon“). Rodil se dlouho a těžce, neboť proti jeho vzniku byly vznášeny závažné námitky.

K problematice učinění a přijetí nabídky k uzavření smlouvy v rámci předkupního práva

Smyslem institutu předkupního práva je povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě, tedy koupěchtivému. Přestože se úprava předkupního práva v souvislosti s novou občanskoprávní úpravou změnila, i nadále bude nedílnou součástí právních vztahů a tedy i součástí přezkumu příslušných soudů, zejmén...

Nařízení EU o ochraně osobních údajů - pověřenec pro ochranu osobních údajů

V našem dřívějším článku jsme poskytli obecný popis některých nových povinností vyplývajících pro správce a zpracovatele osobních údajů z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR),[1] které bylo přijato v květnu 2016 a bude účinné od května 2018.[2] V tomto článku se zaměříme na konkrétní zcela nový institut pověřence pro ochranu osobníc...

Dluh spoludlužníka při insolvenci druhého spoludlužníka

V soukromoprávních vztazích je poměrně obvyklé, že je více dlužníků zavázáno k témuž plnění vůči jednomu věřiteli tak, že jsou zavázáni plnit tomuto věřiteli společně a nerozdílně ve smyslu § 1872 OZ.[1] Problém může následně nastat v případě, kdy se jeden ze spoludlužníků ocitne v úpadku a jeho majetkové poměry jsou řešeny dle insolvenčního zákona...

Mezinárodní ochranná známka na území Evropské unie, aneb když se členský stát rozhodne prchnout

Přistoupením Evropské unie k Madridskému protokolu se přihlašovatelům mezinárodních ochranných známek otevřely nové možnosti, jak svá práva efektivně a snadno rozšířit i do dalších států, a to třeba i na území celé Evropské unie. Bezpochyby velkou výhodou je pak právě skutečnost, že s přistoupením nového členského státu se rozsah mezinárodní ochran...

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

Institut podmíněného propuštění je zakotvený v § 89 a § 90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Podmíněné propuštění má samozřejmě také svůj odraz v procesním právu, které tento institut uvádí v život, a to v §§ 331 až 333a zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),...

Právní posouzení odstraňování filtrů pevných částic

S příchodem normy EURO 5[1] je do osobních motorových vozidel se vznětovými motory prakticky obligatorně montován tzv. filtr pevných částic – DPF[2] (dále také jen „filtr“). Jde o zařízení zachycující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, což šetří životní prostředí a zdraví osob. Filtr však mírně snižuje výkon motoru a jeh...

Předběžné opatření ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1847/16 ze dne 1. září 2016

Dne 1. září 2016 vydal Ústavní soud České republiky (dále „Ústavní soud“) nález sp. zn. II. ÚS 1847/16, ve kterém se zabýval povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní úpr...

Proč nejsou stíhány územní samosprávné celky

Není patrně pochyb o tom, že největší událostí posledních let v oboru trestního práva je přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. Tento zákon bude brzo účinný již pět let a i přes občasné procesní klopýtání orgánů činných v trestním řízení se zdá, že jeho aplikace je na vzestupu....