Články a komentáře

Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále NOZ), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Způsoby skončení pracovního poměru neoznačujeme jako právní úkony, ale jako právní jednání, z nichž plynou práva a povinnosti pro…

Ještě k tarifní hodnotě u žalob na zrušení rozhodčího nálezu

Před nedávnem nastínil kolega Mgr. Antonín Hajdušek na těchto stránkách, v článku Tarifní hodnota u žalob o zrušení rozhodčího nálezu,[1] zamyšlení nad tím, zda v rámci soudního přezkumu žalob na zrušení rozhodčího nálezu vydaného v rozhodčím řízení, a to rozhodčích nálezů, které ukládají zaplatit nějaké peněžité plnění, je nutno vycházet při…

Vyvlastněním proti oligarchům?

Mezi množstvím zákonů, které momentálně procházejí schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, je několik skvostů, které si zaslouží minimálně stručnou zmínku, neboť se ostatním do jisté míry vymykají. Zářným příkladem této skupiny černých ovcí je sněmovní tisk č. 915,[1] pod kterým se skrývá zákon o znárodnění majetku Zdeňka…

Aktuální problémy společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Jeden dům, mnoho bytů, různí majitelé. Spoluvlastnictví věci přináší problémy, zvláště když se jedná o věc nemovitou. Předmětem tohoto článku je pohled na některé z nich z právního hlediska.

Výroční zasedání Soudcovské unie ČR

Výroční zasedání Soudcovské unie ČR dne 5. listopadu 2016 v závěrečném usnesení vyslovilo názor na problematickou skutečnost opakovaných jmenování předsedů a místopředsedů soudů v rozporu s nálezem ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08. Ústavní glosátor Zdeněk Koudelka hned přispěchal s názorem, že stavovské sdružení českých soudců chce „vyřadit…

Co přinesou v roce 2017 hlavní změny zákoníku práce?

Parlament České republiky v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, přičemž účinnost převážné části novely je plánována na duben 2017. Ačkoli je zákon teprve ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně České republiky, je téměř jisté, že novela projde ve stejném, nebo alespoň velmi podobném znění, a to i z toho…

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se zaměřením na změnu de minimis

Dne 1. 10. 2016 vstoupil do účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který v řadě oblastí veřejného zadávání zavádí nová pravidla a postupy. Jednou z těchto oblastí je také problematika změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která za předchozí právní úpravy činila teoretické i praktické…

Jak je to tedy s tím přezkumem závazných stanovisek?

Jedním z klíčových momentů pro úspěch žádosti o vydání správního rozhodnutí je získání souhlasného závazného stanoviska, jímž se k žádosti vyjadřuje jiný (dotčený) správní orgán. Pokud totiž toto stanovisko znemožňuje žádosti vyhovět, správní orgán rozhodující o žádosti ji musí bez dalšího zamítnout. Ani po získání souhlasného stanoviska nemá sice…

Video rozhovor s Michalem Hinkem

Advokátní kancelář Dentons je momentálně největší právní firmou na světě. Jen v její pražské kanceláři působí tým 47 právníků, který poskytuje poradenství velkým hráčům na českém trhu, a to v různých oblastech. Její renomé je takové, že opakovaně získala ocenění v soutěži Právnická firma roku. Letos kromě vítězství v kategorii Developerské a…

Ústavní soud ke spojení bagatelních pohledávek a přípustnosti odvolání

Je zcela věcí žalobce, čeho se svou žalobou domáhá; pokud přitom v jedné žalobě spojí několik i samostatně projednatelných nároků a nalézací soud rozhodne o peněžitém plnění, není v pravomoci odvolacího soudu tuto částku následně členit na dílčí položky, které, každá samostatně, nedosahují hranice bagatelní částky pro odvolací řízení (ust. § 202…

Novinky v oblasti práva duševního vlastnictví

Není vždy snadné nalézt v oblasti práva duševního vlastnictví významné novinky, které by měly podstatný význam pro celé odvětví či vliv na jeho další vývoj. Je tomu tak i přes rychlý rozvoj oblastí, které autorské právo upravují, především s ohledem na digitalizaci a rozšiřování nových technologií. Letošní podzim v tomto směru ovšem přinesl…

Souhrn významných legislativních událostí 21.11.2016 – 27.11.2016

Zavedení automatického a náhodného přidělování kauz soudcům a novou úpravu dovolání projedná Poslanecká sněmovna. Vláda novelu ministerstva spravedlnosti podpořila, informoval šéf resortu Robert Pelikán (ANO). Předloha, jejíž projednávání kabinet několikrát odložil, má odstranit nedostatky, které se objevují v praxi.

Totalita v občanském zákoníku aneb Právní život

Minulý týden proběhla konference Nové soukromé právo 2016, která jistě patřila k jednomu z vrcholů letošní právnické eventové sezony. Pomalu končí také Pražský právnický podzim 2016, i když v jeho rámci proběhne ještě několik zásadních akcí tento týden. Pojďme si nyní v pár poznámkách připomenout některé myšlenky z proběhlých…

Rozdělit či nerozdělit, to je oč tu běží…

V poslední době (a "poslední doba" je eufemismus pro dobu poměrně dlouhou, čítající řadu let) naše korporátní klienty a jejich společníky či akcionáře poměrně často trápí otázky, jak je to vlastně s rozdělováním různých vlastních zdrojů společnosti, v níž mají podíl (bývalý obchodní podíl nebo akcie). Co se může rozdělit? Kdy? Komu? Jak to udělat…

Zástavní právo k závodu I.

Ačkoliv by se mohla zdát ustanovení občanského zákoníku o obchodním závodu a o jeho zastavení na první pohled jasná, při výkonu naší praxe jsme zjistili, že tato problematika skýtá pro zástavní věřitele nejedno úskalí a mnohé zástavní smlouvy jsou sjednávány chybně. V tomto článku, který je úvodním z dvojdílné minisérie na toto téma, provedeme…

Čím je nám zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim?

Prvního dne posledního desetiletí tohoto století nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. shora jmenovaný (dále jen „ZTOPO“), který znamenal nejvážnější zásah do novodobého systému českého trestního práva. Pro komplexní pochopení, pojetí a aplikaci tohoto vpravdě revolučního legislativního počinu je třeba vycházet ze společenské situace…

Čeho se obávají realitní kanceláře?

Zákon o realitním zprostředkování nabírá stále reálnější obrysy. Návrh prošel aktuálně legislativní radou vlády. Tam dostal pořádně „naloženo“ a je otázkou v jaké verzi bude ve výsledku účinný. Původním záměrem zákona bylo, aby realitní činnost byla provozována zodpovědně, pojištěnými podnikateli a upravily se některé náležitosti…

Noblesní demokracie

Návštěva Paříže je pro mne spojena s řadou tradičních zastavení. Jedno z nich mívám v kavárně Les Deux Palais na rohu Boulevard du Palais a Place Louis-Lépine. Od roku 1928, kdy byla založena, ji musely navštívit tisíce advokátů, soudců, státních zástupců, notářů a soudních exekutorů před vstupem či po odchodu z protějšího Palais de Justice i…

Právní povaha přípojek a nakládání s nimi

Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody apod.) nejsou součástí pozemku a mohou být vlastněny osobou odlišnou od vlastníka pozemku.

Alternativní možnosti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) tvoří nezanedbatelný objem veřejných výdajů. Navíc v posledních letech musí být řada těchto zakázek zadávána skutečně veřejně prostřednictvím elektronických tržišť. Přesto při zadávání VZMR dochází někdy ze strany zadavatelů k netransparentním postupům či přímo k diskriminaci některých dodavatelů…