Články

Daňové tajemství v souvislosti s řízením trestním

K tomu, aby byl dosažen účel neveřejnosti sdělovaných informací, jsou všichni účastníci daňového řízení, s vyjímkou samotného daňového subjektu, v jehož prospěch je mlčenlivost uzákoněna, vázáni mlčenlivostí o jakýchkoli skutečnostech, které se v souvislosti s daňovým řízením dozvěděli.


Povinnost zachovávat mlčenlivost je jednou z…

Dražební jednání podle § 336e a násl. občanského soudního řádu

Dražba nařízená soudem v průběhu řízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí se uskutečňuje zpravidla v místě, kde se nachází nemovitost, nebo u soudu anebo na jiném vhodném místě. Z důvodu, aby se dražby mohlo zúčastnit, co nejvíce subjektů, musí soud nařídit dražební jednání nejméně 30 dnů po dni vydání dražební…

Jaká zdravotní péče se hradí ze zdravotního pojištění?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“) poměrně přesně vymezuje okruh zdravotní péče, která se hradí ze zdravotního pojištění a to jednak tak, že vyjmenovává druhy péče, které se hradí, ale také stanoví činnosti a péči, jež se na účet zdravotního pojištění nehradí.

Náležitosti dražební vyhlášky podle občanského soudního řádu

Dojde-li řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí do stadia, kdy byla nemovitost řádně oceněna, nařídí soud dražební jednání – dražbu.

V dražební vyhlášce soud uvede čas a místo dražebního jednání, označení nemovitosti a jejího příslušenství, výslednou cenu.

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí

Exekuce prodejem nemovitostí je jednou z možností a způsobů exekuce pro peněžitá plnění. Právní úprava tohoto způsobu výkonu rozhodnutí došla výrazných změn novelou občanského soudního řádu a to k 1.1. 2001. Oprávněná osoba může postupovat nejen podle občanského soudního řádu, ale může si vybrat také postup podle zákona o veřejných dražbách nebo…

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Zvláštním druhem odpovědnosti v našem právním řádu je odpovědnost výrobce ale i jiných osob za výrobek, jež způsobil škodu na zdraví, životě či majetku spotřebitelů. Tato odpovědnost je upravena v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, který je svým obsahem již zcela v souladu s předpisy Evropského společenství…

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Dnem 1. ledna 2002 nabude účinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Jedná se o právní předpis, který upravuje jeden z nejvýznamnějších preventivních nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí – proces posuzování vlivů na…

Uznání dočasná pracovní neschopnosti a řízení o uznání dočasné pracovní neschopnosti

Pojem dočasné pracovní neschopnosti je důležitý především v souvislosti s nemocenským pojištěním. Dočasnou pracovní neschopnost je možno vymezit jako zpravidla krátkodobější stav poruchy zdraví, která je způsobená nemocí nebo úrazem a jejímž následkem je dočasná neschopnost člověka pracovat.

Jak vypočítat životní minimum občana a rodiny

Podle Listiny základních práv a svobod (v souladu s jejím článkem 30 odst. 2) má každý, kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. V této souvislosti zákonodárce zavedl institut životního minima, jehož úpravu nalezneme v zákoně č. 463/91 Sb., o životním minimu a který lze definovat…

Katastr nemovitostí – duplicitní zápis vlastnictví

Duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti je zvláštním případem zápisu práv do katastru nemovitostí (§ 37 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb.). K tomuto postupu přistoupí katastrální úřad v případě, kdy je mu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je vázán a každá z…

Řešení sporů podle ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) přiděluje domény .com, .net, .org. Jedná se o nadnárodní organizaci, která nepodléhá jurisdikci žádného státu. ICANN je výrazem nezávislosti internetu v jeho nejčistší podobě. Avšak internet je také (a hlavně) o obchodu a kde se vyskytuje obchod, tam se vyskytuje i tvrdé a nelegálního…

Správní uvážení

V souvislosti s výkonnou mocí ve státě, zejména s výkonem veřejné správy se můžeme setkat s pojmem institutu správního uvážení. Správní uvážení resp. diskreční pravomoc je důležitou složkou interpretace a aplikace norem správního práva. Podstatou správního uvážení je možnost orgánů veřejné správy po zvážení všech možných okolností zvolit jedno z…

Přechod nájmu bytu podle § 706 občanského zákoníku

Významným ustanovením, které však v běžném životě není zcela jasným je ustanovení, kterým občanský zákoník upravuje přechod nájmu bytu. Nejdříve je třeba uvědomit si rozdíl mezi institutem nájmu bytu a institutem podnájmu bytu. Nájemní vztah vzniká smlouvou mezi vlastníkem bytu a nájemcem, kdežto podnájem bytu je zvláštním vztahem, který může…

Probační a mediační služba

Dne 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který tuto instituci k tomuto datu zřídil a vytvořil tak, řečeno s Pavlem Šternem (ředitelem Probační a mediační služby) „nového hráče na hřišti trestní politiky.“ Vzhledem k tomu, že si málokdo dokáže pod tímto názvem něco představit, pokusím se jeho obsah na…

České koncernové právo podle evropského vzoru

Koncernové právo je souborem norem, které upravují právní vztahy v rámci podnikatelských seskupení, které jsou označovány také jako koncerny, holdingy či company groups. Podnikatelské seskupení lze vymezit jako takový projev ekonomické koncentrace, pro nějž je charakteristické spojování jednotlivých právně samostatných subjektů ( nejčastěji…

Vznik a obsah oprávnění k vyplnění blankosměnky

Jedním z významných platebních a zajišťovacích institutů používaných především v podnikatelské praxi jsou bezesporu směnky. Blankosměnka jako záměrně nevyplněná listina, je jednou z forem směnky či spíše jednou ze stádií vzniku směnky, která je svou charakteristikou významná z hlediska situace, že některé údaje budou do ní začleněny až v případě…

Darování a darovací smlouva

Darování lze charakterizovat podle jeho podstatných pojmových znaků jako obligační vztah, založený smlouvou, která má povahu dvoustranného adresovaného právního úkonu. Další charakteristikou právního vztahu darování je bezúplatný a dobrovolný převod vlastnického práva z dárce na obdarovaného, na jehož straně vzniká jednostranný majetkový…

Maximální rozsah pracovní pohotovosti

Pracovní pohotovost lze definovat jako dobu, ve které sice zaměstnanec nekoná práci podle pracovní smlouvy, ale je pro případ potřeby zaměstnavatelem dosažitelný. Z uvedeného vyplývá, že se zaměstnanec při pracovní pohotovosti nemusí zdržovat v místě pracoviště, ale může být kdekoliv jinde, kde je splněna podmínka jeho dosažitelnosti (např. pomocí…

Právní úprava tombol

Pořádání tombol je na první pohled velmi neformální společenskou zábavou. Snad každý se i několikrát ročně účastníme různých slavností a zábav, kde se pořádají tomboly. Aby se však tombola mohla řádně uskutečnit, je třeba splnit řadu podmínek a získat příslušné povolení. Tato problematika je regulována v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a…

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je poskytován nezaopatřenému dítěti a je koncipován jako náhrada za příjmy, které dítěti plynuly od zemřelého rodiče, osvojitele či jiné osoby, která nahrazovala péči rodičů.