Články

Kolizní otázky u nekalé soutěže II.

V souvislosti s nekalou soutěží lze říci, že většina názorů na řešení kolizní problematiky preferuje hraniční určovatel místa, kde došlo ke zřejmé škodě, spíše než místo kde došlo k jednání zakládajícímu nekalosoutěžní stav. Bischoff, jenž také považuje dotčený trh za ústřední kolizní kritérium, k tomu říká: „Je přirozené lokalizovat nekalou…

Trestání mladistvých pachatelů trestných činů

Pachatelem trestného činu je osoba, která svým jednáním zapříčinila všechny znaky trestného činu za podmínky, že se jedná o fyzickou osobu, která je příčetná (nepříčetnost vymezuje ustanovení § 12 trestního zákona) a která dovršila 15. rok svého věku. Spáchá-li osoba, která dosud nedovršila věku 15 let, jednání, jež má znaky trestného činu, není…

Vdovský a vdovecký důchod

V českém důchodovém pojištění můžeme rozlišit dva druhy důchodů a to důchody originální a důchody derivativní. Kriteriem pro rozlišení je osoba příjemce dávky. V případě, že je osoba příjemce dávky totožná s osobou účastníka původního vztahu, jde o důchod originální. Pokud je příjemcem dávky někdo jiný než účastník pojistného vztahu, hovoříme o…

Exekutoři a exekuční činnost

Přinášíme Vám obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři. Zákon nabyl ve…

Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance

Zákoník práce věnuje poměrně hodně prostoru úpravě péče zaměstnavatele o kvalifikaci zaměstnanců a zvyšování této kvalifikace. Již samotný proces uzavírání pracovního poměru je odvislý na tom, jakou kvalifikaci uchazeč o zaměstnání zaměstnavateli nabízí. Je tedy zcela ve vlastním zájmu zaměstnance si svou kvalifikaci v průběhu života, pracovního…

Dovolená za kalendářní rok

Základní povinností zaměstnance je vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a to v odpovídající kvalitě. Kvalita práce zaměstnance závisí na celé řadě faktorů jako je jeho momentální zdravotní stav, stav psychický, případné rodinné problémy apod. Jedním z významných aspektů, který kvalitu práce odváděné zaměstnancem ovlivňuje, je únava…

Nabývání nemovitostí na území České republiky cizincem

Možnost nabývání nemovitostí na území české republiky je upravena devizovým zákonem. Dle terminologie tohoto právního předpisu je nutno rozlišovat a přesně vymezit pojmy tuzemec a cizozemec. Tuzemcem se pro účely devizového zákona rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku (v na území České republiky) nebo právnická osoba se sídlem v…

Exekutoři a exekuční činnost

V pátek v 10,00 hod. zveřejníme obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři.

Práva poškozeného v trestním řízení

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též osoba poškozeného. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla způsobena morální nebo jiná…

Trestní oznámení

Trestní stíhání zahajuje vyšetřovatel, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Jednotlivými podmínkami zahájení trestního stíhání tedy jsou existence podnětu pro zahájení trestního stíhání, existence skutečností, jež nasvědčují spáchání trestného…

Nutná obhajoba

Trestní řízení jako zákonem upravený postup, jehož úkolem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele a tomu uložit spravedlivý trest či jinou sankci je ovládáno mnoha zásadami, které mají zaručit, aby tento proces, jimž je zasahováno do práv a svobod člověka byl spravedlivý na základě zákona

Kolizní otázky u nekalé soutěže I.

V tomto příspěvku se hodláme zabývat otázkami střetu aplikovatelných právních řádů při nekalosoutěžním jednání, respektive v právu proti nekalé soutěži. Pro praxi nejvýznamnějším aspektem je zde zejména reklama jevící se býti nekalou ve státě jiném, než kde byla zveřejněna, ale kam se však reálně „dostala“ a z toho vyplývající nutnost určení…

Občan s erbem ?

Česká právní úprava chrání ,,právo na jméno“. Poněkud kuriozně, občas člověka spíše svazuje než ochraňuje, avšak přece… Již v minulosti bylo známo, že hlavní devizou každé lidské osobnosti je její čest a prestiž, což je obvykle spojeno ,,s nějakým jménem“. Tím jménem bývá často jméno rodiny, ba přímo rodu. A ti ,,nejlepší z nejlepších“ měli právo…

Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě, o trestu

Jednou ze záruk, kterými je ovládáno trestní řízení je záruka, jež má zaručovat, aby vazba nebyla bezdůvodně uvalována ani prodlužována je právo osoby na náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že vykonával vazbu. Toto právo je v českém právním řádu upraveno v zákoně o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo…

Zahlazení odsouzení

Výkonem trestu, jež byl uložen pachateli trestného činu v trestním řízení nezanikají pro odsouzeného ještě všechny důsledky spáchání trestního činu. Nepříznivé důsledky totiž přetrvávají i po výkonu trestu a mohou tak ztěžovat pachateli jeho další život a uplatnění v něm. Institut zahlazení odsouzení tak umožňuje po splnění zákonem stanovených…

Přihlášení k trvalému pobytu

Jedním z podstatných údajů, který je veden v evidenci obyvatel je údaj o trvalém bydlišti občana. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Tuto adresu si občan zvolí a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání

Evidence obyvatel – co všechno si stát o nás vede?

Ke správě veřejných záležitostí ve státě je mimo jiné nutné, aby měl stát přehled o svým obyvatelích. V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií se státu nabízí možnost, aby takováto evidence obyvatel byla co nejvíce odpovídala aktuálnímu stavu a tím napomáhala k realizaci úkolů a cílů státní správy a samosprávy se…

Branná povinnost

Branná povinnost slovy zákona je vymezena jako povinnost státního občana České republiky připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil České republiky. Široká veřejnost si často pod obsahem pojmu branná povinnost představuje pouze povinnost mladých mužů dostavit se k odvodu, oběhat potřebné doktory ve snaze získat…

Posuzování odborné způsobilosti soudců dle nového zákona o soudech a soudcích a jeho subjekty

Mezi teoretiky ale hlavně soudcovskou odbornou veřejností zaujímá v diskusích v poslední době přední místo zejména jedno téma a to „přezkušování soudců“ podle nového zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů („zákon“). Tento zákon, jenž je v současné době ve stavu vládní zákonné předlohy ve…

Důležité osobní překážky v práci

Zákoník práce je právní předpis ve kterém se více než kde jinde v soukromém právu projevuje funkce ochranná. Z toho pramení přístup a úprava určitých pracovněprávních institutů. Zákoník práce vychází z myšlenky, že ač je prvotní povinností zaměstnance plnění jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, je nutno připustit, že v…