Články

Senátoři KDU-ČSL mají výhrady k zákonu o odpadech

Lidoveckým senátorům se nelíbí navržený zákon o odpadech, protože by podle něho obce nemohly kontrolovat podnikatele, jak hospodaří a nakládají s odpadky

Valašský král – recese nebo přestupek?

Začínalo to jako recese a chceme, aby to pořád byla recese – na tom se shodují oba ,,tábory“, tedy skupiny, které by se daly nazvat ,,Harabišovci“ (skupina kolem Tomáše Harabiše) a ,,Bolkovci“ (lidé okolo B. Polívky). Jak je z médií známo, tyto dvě skupiny mezi sebou vedou ,,boj“, kterému se marně snaží dát punc…

Předmět dědictví

K dědění může dojít pouze v případě, pokud smrtí zůstavitele nezanikala majetková práva a povinnosti, která jsou způsobilá být předmětem dědické posloupnosti.V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, soud řízení zastaví. Nejčastějším předmětem dědictví je právo…

Obchodní firma fyzické osoby

Poslední novelou obchodního zákoníku došlo k výrazné změně institutu dřívějšího obchodního jména dnes obchodní firmy. Právní úprava obchodní firmy se vztahuje pouze na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, právnické i fyzické osoby. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se tato ustanovení obchodního zákoníku…

Jednočlenné společnosti po novele obchodního zákoníku

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. (dále jen novela), se dosti podstatně dotkla i úpravy tzv. jednočlenných společností (Einmanngesellschaft, société unipersonalle, one man company). Provedené změny vycházejí ze snahy odstranit některé známé nedostatky stávající úpravy, které způsobovaly v praxi značné problémy. A…

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je v našem pracovním právu konstruována na principu odpovědnosti objektivní s možností liberace, což znamená, že není vyžadováno zavinění ze strany odpovědného subjektu – zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že objektivní odpovědnost je pro zaměstnavatele poměrně tvrdou sankcí, dává zákoník…

Volební výbor už má 80 nominací do Rady ČT, v úterý o půlnoci lhůta končí

Zhruba 80 nominací do Rady České televize (ČT) již obdržel volební výbor sněmovny. Řekl to jeho předseda Jan Vidím (ODS).

Dědické řízení – odmítnutí dědictví

Dědické řízení je řízením nesporným, které se řídí zásadou oficiality, což znamená, že toto řízení se zahajuje i bez návrhu. Soud zahájí řízení o dědictví, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Oznámení o úmrtí je povinen učinit příslušný obecní (obvodní) úřad pověřený vedením matriky. Účastníky řízení o dědictví jsou…

Právní úprava spotřebitelských smluv podle občanského zákoníku

Od 1. ledna tohoto roku platí novela občanského zákoníku, která by měla pomoci všem zákazníkům podomních prodejců, zásilkových firem či obchodníků, nabízejících zboží prostřednictvím internetu, teleshoppingu nebo reklamy v tisku. Přestože se změny netýkají běžných nákupů v kamenných obchodech ani smluv uzavřených před 1. lednem 2001, měly by do…

Vládní novela Ústavy řeší vztah českého a mezinárodního práva

Nové řešení vztahu českého a mezinárodního práva je cílem novel Ústavy a zákona o Ústavním soudu, kterými se bude vláda zabývat příští středu

Burzovní rozhodčí soud

Burzovní rozhodčí soud je stálý, nezávislý orgán pro rozhodování sporů v rozhodčím řízení. Vznik burzovního rozhodčího soudu se opírá o ustanovení zákona o rozhodčím řízení. Je-li burzovní rozhodčí soud zřízen, může na na burze cenných papírů rozhodovat burzovní obchodní spory v případech, kdy se na tom sporné strany dohodly v rámci rozhodčí…

Cestovní šek

Cestovní šek je druh šeku, s nímž je spojené právo na vyplacení určité částky v něm uvedené při jeho předložení k proplacení, za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku. Slouží zejména jako prostředek pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí. Předpisy zákona směnečného a šekového, stejně jako další právní předpisy upravující…

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu je jedním z možných způsobů daňové exekuce na peněžitá plnění upravené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSDP). Kromě úpravy v ZSDP je možno tento způsob daňové exekuce najít také v zákoně č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů…

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět
Vládní návrhy zákonů, které souvisejí s reformou justice, mají ve sněmovně naději na schválení

Burzovní dohodce

Burzovní dohodce je zprostředkovatel burzovních obchodů. Na rozdíl od makléře, nepřísluší burzovnímu dohodci uzavírat obchody na burze (kromě vyjímky, viz níže) a jeho činnost je omezena jen na jejich zprostředkování. Funkce burzovního dohodce se vyskytuje u burzy cenných papírů i u komoditní burzy.

Pravice odsuzuje návrh poslanců ČSSD na zrušení lustrací

Pravicoví poslanci jsou rozhořčeni krokem 44 poslanců ČSSD, kteří podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení lustračních zákonů.

Zamyšlení nad jedním rozhodnutím NS ČR

Rozhodnutím ve věci 21 Cdo 1010/2000 ze dne 8. února 2000 se Nejvyšší soud ČR dotkl tří zásadních témat: mimosoudních rehabilitacích v pracovně-právních vztazích, odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup a jako téměř ve všech svých rozhodnutích, své (ne)příslušnosti. Zajímavé na tomto rozhodnutí je mimo jiné to, že při nezvykle důkladné…

Pro trvání opoziční smlouvy bude klíčová otázka veřejných financí

Jednou z klíčových podmínek pro další vývoj opoziční smlouvy bude koncepce veřejných financí, kterou má vláda ČSSD předložit do tří měsíců

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh (poptávku a nabídku) cenných papírů. Hlavní funkcí burzy je tedy organizovat trh cenných papírů.

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír s nímž je spojeno právo jeho majitele požadovat od toho, kdo dluhopis vydal (emitoval, tedy od emitenta), splacení určité částky ve jmenovité (nominální) hodnotě uvedené v dluhopise, spolu s právem na vyplacení výnosu z něj k určitému datu. S dluhopisem mohou být spojena i další zvláštní práva (viz níže). Majitel…