Články

Pracovní kázeň

Přestože se v pracovním právu velmi často setkáme s pojmem pracovní kázeň a její porušení s sebou přináší poměrně závažné následky, nenalezneme v zákoníku práce její definici. Pracovní kázní lze chápat určitou kvalitu chování zaměstnance při plnění povinností vyplývajících z pracovního závazku.

Reakce poslanců naznačují, že legalizace marihuany asi neuspěje

Zřejmě malou šanci na úspěch by měl v Poslanecké sněmovně návrh legalizace marihuany. Zákon, který by vyjmul marihuanu ze zakázaných drog chce předložit skupina poslanců z ODS

Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům

Způsobilost k právům a povinnostem – právní subjektivita – vzniká u každého lidského jedince narozením a zaniká smrtí. Této způsobilosti k právům a povinnostem nemůže být lidský jedinec žádným způsobem zbaven ani mu nemůže být omezena.

Stromy jako předmět vlastnického práva

Stromy jakožto věci v právním slova smyslu mohou být předmětem mnoha právních vztahů, zejména vztahů vlastnických. Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, brát z ní plody a užitky a právo s věcí nakládat. Čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zaručuje.

Jak určit jméno dítěte podle nového zákona o matrikách

Nový zákon o matrikách č. 301/2000 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.7.2001, přinesl některé změny týkající se určení jména dítěte. Lze říci, že nová právní úprava značně zjednodušuje pravidla pro určení jména dítěte. Jako nejvýznamnější změna však bude veřejností hodnocena především možnost, aby rodiče určili dítěti dvě jména, což podle…

„Systémová chyba“ – problémy současného výkonu ochranných opatření v trestním právu

V právních předpisech někdy existují mezery; také v procesu aplikace práva se objevují chyby, někdy zapříčiněné právě mezerami v zákonech, jindy způsobené lidským faktorem. Chci tímto poukázat na jednu z chyb systému aplikace práva, a to v oblasti výkonu trestu, konkrétně výkonu ochranného opatření. Tato vada se objevila v souvislosti se skutečným…

EU se pohroužila do svého rozšíření

Na víkendovém neformálním sezení ministrů zahraničí ve švédském hnízdě Nyköpingu byla jména kandidátských zemí skloňována ve všech pádech.

Obce budou muset na novelu zákona o obecních volbách dál čekat

Čekání zhruba tří desítek obcí, které si teď kvůli chybějící novele zákona o obecních volbách nemohou zvolit svá zastupitelstva, se prodlužuje.

Rada České televize

Po vypjatých chvílích na přelomu roku došlo v zájmu vyřešení situace 23.1.2001 k přijetí zákona č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Nehodlám se v žádném případě zabývat podtextem oněch událostí, ani hodnocením jejich dopadu na pozdější situaci, ale pouze novou legislativní úpravou…

U veřejného ochránce práv hledá zastání velké množství lidí

Zhruba za čtyři měsíce, kdy v České republice funguje úřad ombudsmana, se na něj obrátilo s žádostí o pomoc už téměř 3500 lidí.

Vztahy manželů vůči třetím osobám

Novelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byl dosavadní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazen společným jměním manželů. Jednou z podstatných otázek, kterou společné jmění manželů upravuje, jsou vztahy manželů vůči třetím osobám tj. odpovědnost manželů za závazky. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky nepřevzala úplně…

Regionální výbor odmítl novelu, jež má omezit "černý trh" s byty

Zamítnutí poslanecké novely, která má upravit vztahy mezi nájemci a pronajímateli a přispět tím k omezení "černého trhu" s byty,sněmovně doporučil její regionální výbor.

Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům

Způsobilost k právům a povinnostem – právní subjektivita – vzniká u každého lidského jedince narozením a zaniká smrtí. Této způsobilosti k právům a povinnostem nemůže být lidský jedinec žádným způsobem zbaven ani mu nemůže být omezena. Způsobilost fyzické osoby v plném rozsahu vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe…

Rozpočtový výbor podpořil návrh novely zákona o pojišťovnictví

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes po krátké rozpravě doporučil sněmovně schválit poslaneckou novelu zákona o pojišťovnictví.

Stromy jako předmět vlastnického práva

Stromy jakožto věci v právním slova smyslu mohou být předmětem mnoha právních vztahů, zejména vztahů vlastnických. Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, brát z ní plody a užitky a právo s věcí nakládat. Čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zaručuje. Avšak i toto právo může být omezeno a to zejména tím, že nesmí být…

Telekomunikační zákon a uživatelé telekomunikačních služeb II.

Pokračujeme v pojednání o novém zákoně o telekomunikacích. V této části se zaměříme na poskytování univerzální služby a na vztah mezi uživatelem veřejné telekomunikační služby a jejího poskytovatele.

Univerzální služba (§ 29 an.)
V příkladmém výčtu pravomocí ČTÚ, jež byl učiněn v předchozím oddíle tohoto článku, byl zmíněn pojem univerzální…

Pracovní kázeň

Přestože se v pracovním právu velmi často setkáme s pojmem pracovní kázeň a její porušení s sebou přináší poměrně závažné následky, nenalezneme v zákoníku práce její definici. Pracovní kázní lze chápat určitou kvalitu chování zaměstnance při plnění povinností vyplývajících z pracovního závazku.

Telekomunikační zákon a uživatelé telekomunikačních služeb I.

Jak již z názvu článku vyplývá, budeme se převážně zabývat nejdůležitějšími změnami a novinkami, které přinesl nový zákon o telekomunikacích, tzn. zák. č. 151/2000 Sb. (dále jen telekomunikační zákon) ve vztahu k těm osobám, které využívají poskytované telekomunikační služby. V první části pojednání jsou obsaženy obecné údaje a popsána úloha…

Ochrana svědka - ano, ale jak ?

Dne 1. července 2001 nabývá účinnosti zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č.99/1963 Sb. (dále jen „zákon o ochraně svědka“). Smysl a logika zákona je celkem zřejmá, stejně tak jako důvody, které vedly k jeho přijetí. Sama jeho existence je pochopitelná a je i v souladu…

Vláda by měla představu o nájemném podřídit parlamentu

Pokud vláda ČSSD bude chtít prosadit v parlamentu nový zákon o nájemném, bude si muset uvědomit, že názory většiny zákonodárců se od jejích představ liší. Vyplynulo to z dnešních vyjádření většiny senátorů.