Články

Senát schválil novelu, která přidá zdravotnictví tři miliardy

Senát navzdory výhradám zástupců ODS schválil novelu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který zvýší příliv peněz do zdravotnictví o 3,25 miliardy korun ročně

Novela zákona o financování stran bude možná vrácena sněmovně

Senát možná vrátí Poslanecké sněmovně novelu zákona, která má upravit financování parlamentních stran. Senátoři podporují návrh, aby zvýšení státního příspěvku za mandát platilo pouze do konce letošního roku

Obecná úprava odstoupení od smlouvy dle §48 občanského zákoníku (praktické otázky)

Úprava obsažená v §48 občanského zákoníku vychází z principu pacta sunt servanda, proto jde od smlouvy odstoupit pouze ve dvou taxativně stanovených případech:

(a) je-li to v zákoně pro konkrétní případ stanoveno, anebo
(b) bylo-li odstoupení od smlouvy dohodnuto mezi subjekty.

Sídlo obchodní společnosti dle obchodního zákoníku

Novým ustanovením se obchodní zákoník přibližuje běžnému pojetí sídla v zahraničí. Sídlem nebude jen libovolné místo určené podnikatelem, ale rovněž to, které je skutečným centrem jeho činnosti; to však nic nemění na povinnosti podnikatele zapisovat jako sídlo skutečné místo, ze kterého realizuje svoji podnikatelskou …

Vzdání se funkce jednatele ve spol. s r.o. – právní účinky vzdání se

Již několikrát jsme se v této rubrice zabývaly jednatelem společnosti s ručením omezeným. V tomto článku se budeme zabývat okamžikem, kdy v případě vzdání se funkce jednatele přestává být dotčená osoba jednatelem společnosti. Základní princip, který ovládá funkci člena statutárního orgánu, tedy i jednatele je dobrovolnost výkonu takové funkce a s…

Cestovní smlouva významně obohatila smluvní typy občanského zákoníku

Není tomu tak dávno co lidé, kteří si zaplatili zájezd do zahraničí, buď vůbec neodjeli nebo naopak odjeli, ale s obrovskými obtížemi se vraceli zpět do vlasti. Nedávné zkušenosti s krachujícími cestovními kancelářemi totiž jasně ukázaly na nedostatek regulace jejich činnosti. Z tohoto důvodu a také v souvislosti s harmonizací s evropskými…

Obchodní veřejná soutěž

Obchodní veřejná soutěž (tendr), (§281 Obch.z) je projev vůle, kterým se vyhlašovatel obrací na neurčité osoby se soutěží o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Samotný projev vůle vyhlašovatele ještě není proto sám o sobě návrhem, nýbrž pouze výzvou k předkládání návrhů

Poslanci Zahradníka oceňují, chtějí víc spolupráce akademie a VŠ

Členové sněmovního výboru pro vědu a vzdělání oceňují práci Rudolfa Zahradníka, kterou vykonal ve funkci předsedy Akademie věd ČR

Zákaz konkurenčního jednání jednatele společnosti s ručením omezeným

Novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 zpřesnila vymezení rozsahu zákazu konkurence u jednatele společnosti s ručením omezeným. Ustanovení §136 obchodního zákoníku stanoví, že nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení, jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí ...

Povinnosti stran dle čl. 42 CISG při mezinárodní koupi zboží

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 160/1991 Sb. (dále jen CISG), se mimo jiné zabývá i povinností stran respektovat práva třetích stran vyplývající z průmyslového a duševního vlastnictví. Vzhledem k teritoriálnímu charakteru těchto práv však může a dochází ke střetu s charakterem CISG jako takové, neboť tato se snaží o unifikovanou…

Privativní novace

Privativní novace (§570 OZ) je písemná dohoda smluvních stran o náhradě dosavadního závazku novým. V případě privativní novace proto uzavřením nové dohody původní závazek zaniká a namísto něj vzniká závazek nový. Dohoda se přitom může týkat jak závazku celého, tak i jeho části.

Senátory čeká školský zákon, tresty za znásilnění a Ústava

Možnost získání vysokoškolského diplomu v rámci placeného studia, návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně a zpřísnění postihu za znásilnění projednají senátoři na schůzi, která začne ve středu.

Smlouva o přepravě věci

Smlouva o přepravě věci (§610 Obch.z) zakládá závazkově právní vztah, v němž se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místa odeslání) do určitého jiného místa (místa určení). Odesílatel se za to zavazuje dopravci zaplatit úplatu (přepravné).

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní…

Senátní komise chce, aby šéfa ČNB volil Senát na návrh prezidenta

Senátní komise pro Ústavu chce, aby guvernéra České národní banky volil Senát na návrh prezidenta republiky. Uvedl to předseda komise lidovec Jiří Stodůlka

Co přinesl nový zákon o auditorech

l. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. (dále jen zákon). Tento právní předpis přinesl řadu podstatných změn oproti předchozí právní úpravě (zák. č. 524/1992 Sb., o auditorech a komoře auditorů České republiky). O nejdůležitějších z nich bude pojednáno v tomto…

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je jednou ze zvláštních skutkových podstat odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, u které se uplatňuje presumpce zavinění. Zaměstnavatel tedy nemusí prokazovat zavinění zaměstnance, které se…

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů a odpovědnost za vyrobení zmetku

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů je založena na principu předpokládaného zavinění zaměstnance s možností vyvinění se zaměstnance zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Tato odpovědnost je založena na písemném potvrzení o svěření předmětů

Poslanecká sněmovna by měla v dubnu schvalovat změny názvů krajů

Schvalování návrhů zákonů o změně názvu některých krajů a o rozhlasovém a televizním vysílání bude patřit k nejsledovanějším bodům schůze Poslanecké sněmovny

Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

Zvláštní skutkovou podstatou, která se svým způsobem vymyká z konstrukce odpovědnosti zaměstnance přijaté zákoníkem práce je odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody. Zde totiž zaměstnanec odpovídá za škodu i přesto, že ji sám svým jednáním nezavinil.