finanční právo

Další návrh na novelizaci nařízení o ratingových agenturách - do třetice všeho dobrého?

Ve snaze snížit závislost tzv. regulovaných finančních institucí na externích ratinzích a zároveň posílit transparenci ratingových agentur, uveřejnila Evropská komise dne 15. listopadu 2011 na svých webových stránkách v pořadí již třetí návrh na novelizaci nařízení Evropského parlamentu (dále jen „EP“) a Rady č. 1060/2009, o ratingových agenturách…

Pár praktických rad pro poskytovatele i příjemce státních dotací

Důležitou součást hospodářské politiky každého státu tvoří v současné době podpora soukromých subjektů, a to jak osob právnických, tak osob fyzických. Každý z nás jistě zaznamenal, že moderní státy prostřednictvím svých orgánů, státních fondů či jiných státních organizací označovaných za poskytovatele podpory, zasahují do hospodaření soukromých…

Nové podmínky vydávání dluhopisů

Poslanecká Sněmovna projednává novelu zákona o dluhopisech, podle kterého by mohly emitovat dluhopisy fyzické osoby a to navíc bez schvalování Českou národní bankou. Vládní návrh zákona už získal podporu rozpočtového výboru. Změny mají zefektivnit vydávání dluhopisů a odstranit s tím spojenou administrativní zátěž, aniž by došlo k zásahům do…

Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů

Služby jsou v rámci Evropské unie integrální součástí tzv. čtyř svobod (volného pohybu zboží a služeb, kapitálu a pracovních sil). Obecná právní úprava volného pohybu služeb je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. V oblasti finančních služeb, k nimž investiční bankovnictví patří, existuje speciální úprava na základě…

Rozdělování tantiém v akciové společnosti

Rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady je podle obchodního zákoníku v působnosti valné hromady. Valná hromada se může také usnést, že část zisku společnosti rozdělí představenstvu a dozorčí radě ve formě tantiém. Co má ale přesně být obsahem takového usnesení? Právě na tuto otázku v nedávné době odpovídal Nejvyšší soud…

AIFMD - nový evropský režim pro speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů

Na počátku července byla v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněna nová směrnice o správcích alternativních investičních fondů ("AIFMD" příp. "Směrnice")[1]. Tato Směrnice je reakcí EU na finanční krizi a požadavek na vytvoření harmonizovaného režimu pro private placement a fondy kolektivního investování, které doposud nepodléhaly harmonizovaným…

Vývoj judikatury vyšších soudů ve věci squeeze-outů

V minulosti bylo vydáno více rozhodnutí soudů vyšších stupňů k otázce ústavnosti squeeze-outů před novelou provedenou zák. č. 377/2005 Sb. (tedy za situace, kdy nebyl zákonem zakotven obligatorní dohled ČNB). Jednalo se zatím většinou o rozhodnutí o neplatnost usnesení valných hromad, a to o usnesení Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ve věcech…

Bude mít rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ke kontům / správě úvěru u hypotečních úvěrů vliv na právní poměry v České republice?

Dne 7. července 2011 rozhodl nejvyšší německý civilní soud, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), ve velmi sledovaném rozsudku (spis. zn.; XI ZR 388/10), že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo zákazníky (příjemce) úvěru k placení zvláštního měsíčního poplatku za vedení konta / správu úvěru, je v rozporu se…

Hrozící sankce provozovateli „švarcsystému“ v Německu

V prvním dílu tohoto článku, publikovaném dne 05.08.2011 jsme otevřeli otázku „švarcsystému“ a jeho vymezení a chápání ve smyslu neměckých předpisů. Zmínili jsme rovněž otázku řízení o zjištění statusu, které zpravidla končí jasným písemným určením, zda ve skutečnosti jde o nezávislou nebo závislou práci (zaměstnání). Toto určení nabývá právní…

Novela zákona č. 229/2002 Sb, o finančním arbitrovi – ochrana spotřebitele?

Od 1. července tohoto roku má nabýt účinnosti novela zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen "Zákon" a "Novela"), která nově ovlivní rozhodování sporů vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, jejichž stranou je spotřebitel a dále zavádí některé další povinnosti dotčených finančních institucí. S ohledem na…

Novinky v judikatuře ke směnečnému právu

I ve druhém čtvrtletí kalendářního roku 2011 bylo Nejvyšším soudem ČR publikováno několik zajímavých směnečně-právních rozhodnutí. Dvě z nich budou rozebrána v tomto článku. Nejvyššímu soudu byly předloženy k rozhodnutí otázky, zda při převodu směnky „nikoli na řad“ smlouvou o postoupení pohledávky se směnkou automaticky přejde i exekuční titul a…

Oprava DPH u bonusů a skont

V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2011, bylo pozměněno i ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Toto ustanovení se týká nutnosti opravy základu a výše daně z přidané hodnoty u tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci obchodních vztahů. Až do…

Nejvyšší soud třikrát ke směnečnému právu

V průběhu posledních měsíců Nejvyšší soud ČR na svých webových stránkách publikoval hned tři zajímavá směnečně-právní rozhodnutí, z nichž jedno bylo odsouhlaseno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poskytování služeb mateřskou společností v daňové judikatuře

Poskytování služeb patří mezi běžné nástroje, kterými dochází k rozdělování společných nákladů mezi ekonomicky či personálně propojenými subjekty. Ne vždy však jsou služby mezi takto spojenými osobami skutečně poskytovány a fakturace za poskytnuté služby může být pouze nástrojem ke snížení základu daně a daňové povinnosti. Nejvyšší správní soud…

Poznámka k § 35 odst. 2 zákona o platebním styku

Dne 4. září 2009 byl v částce č. 89/2009 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „ZoPS“), přičemž účinnosti nabyl tento zákon dne 1.11.2009. ZoPS upravuje, stručně řečeno, činnost subjektů oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, účast v platebních systémech a vznik a provozování…

Technická novela daňového řádu

Přestože daňový řád (č. 280/2009 Sb.) vstoupil v účinnost 1. ledna 2011, ještě před jeho účinností byly v jeho textaci nalezeny nesrovnalosti, které bylo nutné opravit tak, aby mohl být v praxi aplikován bez větších potíží. Jednání mezi ministerstvem financí a odbornou veřejností o připomínkách k novému daňovému řádu probíhala již v průběhu roku…

Absolutní neplatnost právních úkonů a jejich dopad do zdanění daní z příjmů

Judikatura Nejvyššího správního soudu (NSS) se v minulých letech relativně ustálila v pohledu na dopady absolutní neplatnosti do daňových povinností. Jeden z posledních rozsudků NSS 7 Afs 130/2009-200 ze dne 2. 12. 2010 zcela jasně definoval, za jakých podmínek je možné, aby absolutní neplatnost právního úkonu měla vliv na základ daně z…

Daňová politika a souběh funkcí - polemika s Petrem Chrenkem

Na webových stránkách Hospodářských novin IHNed.cz byl 18.2. zveřejněn příspěvek Petra Chrenka Daňová politika a souběh funkcí, ve kterém rozebírá aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Pro připomenutí - Nejvyšší správní soud konstatoval, že jednatel společnosti s ručením omezeným se nemůže domáhat nemocenského pojištění zaměstnance…

Evropská unie vyzvala veřejnost k diskuzi ohledně systému daně z přidané hodnoty; Bude se systém DPH měnit?

Evropská komise zveřejnila 1. prosince 2010 na svých webových stránkách tzv. Zelenou knihu o budoucnosti DPH. K navrhovaným změnám systému výběru DPH se může kdokoliv vyjádřit do 31. května 2011. Komise slibuje, že všechny příspěvky zveřejní na svých webových stránkách. Na internetu bude rovněž zveřejněna zpráva se závěry, které zohlední obdržené…

Ochrana investic do fotovoltaických projektů

Poslanecká sněmovna schválila dne 9.11.2010 novelu zákona č. 180/2005 Sb. a zavedla odvod (označovaný také jako „srážková daň“) z tržeb za elektřinu z FVE, které byly uvedeny do provozu mezi 1.1.2009 a 31.12.2010. Sazba odvodu činí 26%, resp. 28% v závislosti na formě podpory.