5. 3. 2020
ID: 110745upozornění pro uživatele

Limity patentovatelnosti vynálezů umělé inteligence

Zdroj: shutterstock.com

Ne, název skutečně neklame, na podzim roku 2018 byly k Evropskému patentovému úřadu (EPO[1]) podány dvě přihlášky[2] [3] vynálezů, u nichž nebyl v příslušné kolonce uveden lidský vynálezce jakožto původce patentu, ale umělá inteligence. V obou případech se jednalo o stroj nazvaný „DABUS[4]“, který je umělou inteligencí; jeho tvůrce v postavení přihlašovatele patentů tvrdil, že mu z povahy věci svědčí práva majitele k oběma těchto vynálezům.

Přihlašovatel však zároveň argumentoval tím, že vynález byl skutečně připraven pouze strojem a že stroj „identifikoval novost svého vlastního nápadu před člověkem[5]“ a tedy by měl mít stroj postavení původce patentu a nikoliv on sám, člověk.

Evropský patentový úřad se s tímto pojetím neztotožnil a zopakoval, že celé současné právní nastavení evropského patentového systému počítá s původcem patentu jakožto s fyzickou osobou, to je zároveň i obecně přijímané pojetí původce patentů všude po světě, o něž se opírají i různá rozhodnutí národních soudů.

Patentový úřad rovněž zopakoval, že správné určení a označení původce patentu je povinné, protože v sobě zahrnuje mnoho právních následků  souvisejících s tím, aby byl označený původce patentu skutečně tím legitimním a čerpal veškeré výhody, které z takového postavení plynou. Aby bylo možné tato práva čerpat, musí mít úplnou právní osobnost, jíž umělá inteligence (alespoň podle právní úpravy v současné době) nedisponuje. To samozřejmě v praxi v tomto případě nezměnila ani okolnost, že byla umělá inteligence pojmenována.

Příslušná česká úprava dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje za současného právního stavu, principů patentového práva a výkladu základních pojmů závěr odchylující se od výše uvedeného stanovisko EPÚ. Pouze totiž stručně konstatuje, že právo na patent má původce vynálezu, což je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací. To opět nemůže být žádné „jsoucno“, jemuž právní řád nepřiznává právní osobnost.

Momentálně se může přihlašovatel oproti oběma rozhodnutím ještě odvolat ve lhůtě dvou měsíců.  Bude zajímavé sledovat, zda nastane v budoucnu v této skutkové situaci nějaký posun či zdali bude v podobných případech vždycky právo „odvozené“ od vytvoření umělé inteligence samotné a i pokud na nějaký (i) nový, (ii) inovativní (tedy je výsledkem „vynálezecké činnosti“) a (iii) průmyslově využitelný vynález, přijde sám stroj (procesem ekvivalentním k lidskému kreativnímu přemýšlení), nebude moci být z uvedených důvodů nikdy uvedený jakožto původce vynálezu a toto právo vždy bude svědčit tvůrci umělé inteligence.

Mgr. Ing. Jan Rataj,
Senior Associate
 

Metelka

JUDr. Jan Metelka, LL.M.,
Associate
 

DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Panská 854/2
110 00  Praha 1

Tel.:    +420 222 817 111
e-mail:    prague@dlapiper.com
 
 

[1] K dispozici >>> zde.

[2] K dispozici >>> zde.

[3] K dispozici >>> zde.

[4] K dispozici >>> zde.

[5] K dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz