7. 12. 2018
ID: 108481upozornění pro uživatele

Volba jednatele se zpětnou účinností

V usnesení sp. zn. 14 Cmo 300/2013, ze dne 4. 9. 2018 se zabýval Vrchní soud v Praze otázkou (v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, tedy v režimu obchodního zákoníku), zda-li je možné jednatele společnosti s ručením omezeným zvolit se zpětnou účinností, přičemž v něm přisvědčil závěru soudu prvního stupně, že jednatele se zpětnou účinností zvolit nelze.

 
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
 
Jmenování a odvolání jednatelů společnosti s ručením omezeným dle odvolacího soudu upravuje ustanovení § 125 odst. 1 písm. f/ obch. zák., které je svěřuje do působnosti valné hromady. Přičemž obchodní zákoník nevylučoval možnost jednatele jmenovat, popř. odvolat rovněž rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu (§ 130 odst. 1 obch. zák.). Usnesení valné hromady, potažmo i rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu, je jinou právní skutečností, v jejímž důsledku pravidelně dochází ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Rozhodnutí o jmenování či odvolání jednatelů společnosti s ručením omezeným má konstitutivní účinky (přičemž zápis nebo výmaz jednatele z obchodního rejstříku je deklaratorní povahy – pozn. odvolacího soudu - srov. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2626/2007). Neodloží-li proto valná hromada, resp. rozhodnutí společníků učiněné mimo valnou hromadu, výslovně účinnost svého rozhodnutí, nabývá toto rozhodnutí účinků zásadně dnem, kdy bylo přijato. Zákon jmenování či odvolání jednatele se zpětnou účinností nepřipouští.

Obdobný závěr se podává rovněž z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2363/2010, ze dne 21. 12. 2010: „I pro rozhodnutí o odvolání jednatele společnosti s ručením omezeným z funkce platí obecný princip, podle něhož neodloží-li valná hromada výslovně účinnost svého rozhodnutí, nabývá její rozhodnutí účinků zásadně dnem, kdy bylo přijato (srov. i důvody usnesení uveřejněného pod číslem 64/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; dále k otázce účinnosti rozhodnutí valné hromady srov. obdobně i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. června 1996, sp. zn. 1 Odon 25/96, uveřejněného v časopise Soudní Judikatura, číslo 8, ročníku 97, pod číslem 66).

Pokud jde o recentní úpravu, lze odkázat na § 45 odst. 4 ZOK: „Rozhodnutí orgánu obchodní korporace působí vůči obchodní korporaci okamžikem přijetí….“ resp. na § 431 odst. 2 ZOK: „Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z tohoto zákona plyne, že nabývají účinnosti později.“, v nichž tato obecně platná zásada nachází svůj odraz. Výše uvedené závěry Vrchního soudu v Praze jsou tudíž použitelné i za stávající úpravy

Mgr. Vladimír Janošek
Mgr. Vladimír Janošek,
advokátV Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:     +420 731 773 563
e-mail:  janosek@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz