15. 11. 2018
ID: 108379upozornění pro uživatele

Vývoz zboží z pohledu DPH

V průběhu posledních několika let došlo v rámci vývozu zboží v souvislosti s daní z přidané hodnoty k některým změnám. V článku jsou uvedeny základní informace včetně změn, na které je důležité dát si pozor.

Vývoz zboží je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) považován za tzv. osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH. V českém zákoně o DPH je definován v ustanovení § 66, ve Směrnici Rady 2006/112/ES v článku 146 (dále jen „Směrnice“).

Vývozem se podle zákona o DPH rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.

Daňovým dokladem je nově běžná faktura

Dlouhou dobu byl daňovým dokladem při vývozu zboží rozhodnutí celních orgánů o propuštění zboží do režimu vývozu s potvrzeným výstupem zboží z Evropské unie. Toto bylo změněno novelou zákona o DPH s účinností od 29. 7. 2016, kdy za daňový doklad je považován běžní daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o DPH – zpravidla se jedná o klasickou fakturu, která obsahuje potřebné náležitosti.

Avšak novelou zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 došlo k další úpravě a to, že, daňový subjekt je povinen prokázat vývoz zboží prostřednictvím rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země či jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží (§ 66 odst. 4 zákona o DPH).

Celní prohlášení jen elektronicky

Detailní informace lze dále nalézt v dokumentu „Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží“ vydané Generálním finančním ředitelstvím. Dle této Informace je celní prohlášení nutno podávat elektronicky a důkazní prostředkem o uskutečnění vývozu zboží je elektronická datová zpráva ve formátu XML obsahující potvrzení celního úřadu o výstupu zboží z území Evropské Unie. 

Vývoz zboží lze také prokázat ústním celním prohlášením, avšak to se vztahuje jen na zboží obchodní povahy, které nepřesahuje hodnotou 1000 EUR nebo čistou hmotnost jednu tunu. Zákon o DPH v tomto případě připouští také jiné důkazní prostředky k prokázání vývozu zboží z Evropské Unie. Může se jednat například o doklad o zaplacení přepravní služby prokazující pohyb zboží, dodací list podepsaný příjemcem zboží, potvrzení o doručení získané z aplikace přepravce apod.

Základ daně u vývozu

V předchozích letech byl k základu daně u exportu vydán také příspěvek z Koordinačního výboru, kde Ministerstvo financí upřednostňovalo, aby se za základ daně považovala statistická hodnota z JSD. Avšak připustilo, že lze považovat jako základ daně i úplatu za zboží.

Podle zákona o DPH by měl být základ daně jednoznačně určen podle obecných ustanovení § 36 zákona o DPH. Jedná se o částku, kterou dodavatel obdrží za uskutečněné zdanitelné plnění včetně vedlejších výdajů. 
Z hlediska zákona o DPH se za den uskutečnění plnění u vývozu považuje stejně jako dříve den výstupu zboží z území Evropské Unie.


Martin Svoboda© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz