manželství a rodina

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydlišť rodičů

Poměrně velký rozruch u laické i odborné veřejnosti vyvolal před dvěma lety publikovaný nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014[1], ve kterém Ústavní soud konstatoval, že vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče. Mnozí si takto publikovaný názor Ústavního soudu vysvětlili tak, že i když otec bydlí v…

Náhrada újmy za usmrcení blízké osoby při dopravní nehodě – minulost a budoucnost

S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku („NOZ“) došlo ke změně právní úpravy náhrady újmy pozůstalým v případě usmrcení jejich blízkých osob. Opuštění předchozích paušálních náhrad podle starého občanského zákoníku („OZ“)[1] potenciálně otevírá širší prostor při rozhodování o výši náhrady újmy pozůstalým. Pozůstalým by se tak mohlo dostat…

Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství

Vzhledem k tomu, že noviny palcovými titulky před prázdninami avizovaly, že partner žijící v registrovaném partnerství může osvojit biologické dítě svého partnera, velmi mne zajímal obsah nálezu pléna Ústavního soudu 7/15 ze dne 14. června 2016[1] (dále jen "Nález").

Sporný versus nesporný rozvod manželství

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o…

Kdy lze nařídit ústavní výchovu?

Ústavní výchova představuje značný zásah soudu do vztahů mezi dítětem a jeho rodiči. Soud by se měl k nařízení ústavní výchovy uchylovat pouze výjimečně. Tento článek se zabývá zejména důvody, které vedou k nařízení ústavní výchovy, avšak nepomine ani její funkce a její souvislost s vyživovací povinností…

Kam kráčíš, náhrado při usmrcení osoby blízké?

Podobně jako u náhrad při ublížení na zdraví, stanoví nový občanský zákoník i pro náhrady pozůstalým při usmrcení osoby jim blízké poměrně vágní kritéria - ta v konečném důsledku spočívají na „zásadách slušnosti“. Bylo vůlí autorů nového kodexu, aby bližší zákonná pravidla absentovala, což však logicky zadělalo na problémy v praxi. Podobně jako v…

Dopady Brexitu do oblasti mezinárodního práva soukromého

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude nepochybně výrazným zásahem do platného evropského práva. Doposud byla diskutována zejména oblast veřejnoprávní a oblast ochrany duševního vlastnictví. Jaké se však dají očekávat dopady do oblasti „obecného“ evropského mezinárodního práva soukromého, které reguluje např. otázky rozhodného práva…

K nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), doznala nezanedbatelných změn mj. i úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jednou z otázek, která vyvolala diskusi odborné i laické veřejnosti se přitom stala mj. i problematika nemožnosti žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či…

Insolvenční řízení bývalého manžela

Insolvenční řízení je řízení před soudem, ve kterém dochází k řešení úpadku, nebo hrozícího úpadku dle § 1 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Jedná se o speciální typ soudního řízení a jako takové má své odchylky. Tento článek se zaměřuje na…

Moderní rodina aneb osvojení registrovanými partnery

Rodina je: a) máma, táta a dítě; b) máma, druhá máma a dítě; c) táta, druhý táta a dítě; d) jenom máma a dítě; e) jenom táta a dítě; f) pojem, jehož obsah se proměňuje spolu s dobou. Ano, pohledy na to, co to vlastně je a jak by měla vypadat rodina, se různí. Její vymezení je proto lepší přenechat spíše sociologickým disciplínám. Stejně tak se…

Kde a jak uplatnit nárok na výživné pro nezletilé dítě

Soudní vymáhání a zvyšování výživného pro nezletilé dítě se liší od klasického soudního sporu o peněžité plnění. Tento článek poskytuje základní informace pro zákonné zástupce nezletilého kde a jakým způsobem nárok na výživné uplatnit.

Právní následky manželské nevěry

Ustanovení § 687 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), stanoví, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Z logiky věci má tento soubor…

Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z.

Ústavní soud se v nálezu I. ÚS 247/16 zabýval otázkou, zdali dosažení věku tří let dítěte může být takovou změnu poměrů, která by mohla odůvodnit změnu výkonu rodičovské odpovědnosti dle § 909 o. z.

Ochrana procesních práv nezletilých v řízení před soudem

Již v roce 1990 podepsala Česká a Slovenská Federativní republika mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.[1] Podle Úmluvy musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.[2] Přestože je Česká republika k…

Vypořádání společného jmění manželů aneb dokud nás smrt nerozdělí

Zemře-li jeden z manželů, zaniká spolu s manželstvím i jejich společné jmění, které je nutné řádně vypořádat. Zákon proto ukládá soudnímu komisaři, aby tak učinil v rámci pozůstalostního řízení a rozhodl, jaká část majetku připadne přeživšímu manželovi a jaká se naopak stane pozůstalostí, která se dále bude rozdělovat mezi…

Pokuta za nepředání dítěte ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu

Pokutu za nepředání nezletilého dítěte mezi rodiči upravuje aktuálně ustanovení § 502 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v aktuálním znění (dále jen „ZŘS“). Na první pohled se může zdát, že se jedná o nový institut, který by byl zaveden s novým občanským zákoníkem. Nicméně opak je pravdou a jedná se o zcela ustálený…

Dědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitou

Dědická smlouva byla jako staronový institut navrácena do českého právního řádu účinností nového občanského zákoníku téměř po více než šedesáti letech. Jedná se o institut, kterému zákonodárce zamýšlel dát velkou důležitost a váhu, a to zejména vzhledem k respektu široké smluvní volnosti zůstavitele a právní jistotě…

Některé aspekty rodinného závodu

§ 700 odst. 1 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ), obsahuje definici rodinného závodu. Rodinný závod je zvláštním typem obchodního závodu. Není právnickou osobou, jeho existence se neeviduje. Je věcí, a to věcí hromadnou[1]. Že obchodní závod, potažmo rodinný, je věcí hromadnou, také vyplývá z § 1314 odst. 2 NOZ. Ten…

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Pokuta za neuskutečněný styk u starších dětí

Ústavní soud vydal dne 19. 4. 2016 pod sp. zn. II. ÚS 3489/15 nález, kterým se zásadním a velmi racionálním způsobem vyjádřil k problematice ukládání pokut matkám za nerealizované styky v případech, kdy děti dosáhnou věkové hranice, u níž zákon počítá s tím, že je jejich názoru potřeba věnovat patřičnou…