manželství a rodina

Dědické právo od 1. ledna 2014

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. nově upravuje některé instituty dědického práva. V tomto článku se budeme zabývat některými změnami, které tato nová úprava přináší.

K právnímu režimu obvyklého vybavení rodinné domácnosti

Občanský zákoník přichází nejen s novým pojetím majetkového práva manželského jako zvláštního celku, ale mění rovněž přístup k samotnému obsahu společného jmění manželů. Ponecháme-li stranou jiné složky společného jmění manželů, přechodné ustanovení § 3038 občanského zákoníku přináší na první pohled velmi zásadní novinku a to, že kde dni 1. 1.

Příslušnost k rozhodování ve věci rodičovské odpovědnosti s mezinárodním prvkem

V poslední době se díky čím dál častěji uzavíraným manželstvím, kdy jeden z manželů je cizinec, setkáváme s řešením právních věcí týkajících se péče a výživy k nezletilým dětem s mezinárodním prvkem. Bohužel národnostní rozdíly ve vztazích s sebou přináší i různorodost vyplývající z odlišných životních představ o fungování rodiny obecně a výchově…

Odmítnutí dědictví povinným podle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu

V tomto článku se chci vrátit k tématu, které jsem na stránkách serveru epravo.cz zmínil v článku pod názvem „Může povinný odmítnout dědictví?“. Vracím se k němu s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis.zn. 21 Cdo 3400/2013 ze dne 8.4.2014., tedy na rozsudek vydaný až po publikaci tohoto článku, který však k tématu přináší nové poznatky a…

Ochranu společné domácnosti nelze při uzavírání smluv podceňovat, hrozí jejich zneplatnění

Pokud vlastník bytu nebo domu hodlá svou nemovitost, kterou obývá společně se svou rodinou nebo manželem či manželkou, prodat, jinak zcizit či pronajmout nebo zatížit právem třetí osoby, rozhodně by se měl nejprve vypořádat s povinností kladenou mu v ustanovení § 747 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („NOZ“) (oddíl Manželské majetkové…

Účast druhého manžela na obchodní společnosti nebo družstvu, které vznikly před 1. 1. 2014, dle přechodných ustanovení NOZ

Podle právní úpravy platné a účinné do konce roku 2013 (zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku), konkrétně podle ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku, platilo následující:

Odvolání daru pro nevděk po 1. 1. 2014

Motto - Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i lidí.
Publius Ovidius Naso

Setkal jsem se s dotazem, jak je to po 1.1.2014 s vrácením daru. A zda má dárce právo požadovat vydání daru (např. automobilu či motocyklu) i v případě pakliže se k němu obdarovaný/á zachoval(a) „hodně nepěkně/nečestně“ z důvodu „pouhé“ hrubé nedbalosti či je…

Může povinný odmítnout dědictví?

Místo úvodu uvedu pro bližší pochopení problematiky několik citací různých zákonných ustanovení. Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací…

Snaha o souběh v roce 2014? Možná Vám pracovní poměr skončí.

Otázka možnosti souběhu funkcí po 1. lednu 2014, a to jak nově sjednaných, tak i již existujících, byla a je v právních kruzích často diskutována. Objevují se zcela protichůdné názory podložené odlišnými ustanoveními zákonů a argumenty. Jen na tomto webu lze z poslední doby poukázat na články „Rekodifikace vrátí pochybnosti o souběhu funkcí“ Ivy…

Rozšíření okruhu zákonných dědiců a započítávání na dědické podíly dle nového občanského zákoníku

Ačkoliv nový občanský zákoník umožňuje dědění na základě dědické smlouvy, ze závěti a ze zákona, lze i do budoucna očekávat, že převážná část pozůstalostí bude dědici nabývána právě ze zákona dle zákonné posloupnosti. Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh zákonných dědiců ze čtyř na šest tříd, a dojde tak zřejmě ke snížení situací, kdy nedědí…

Mezinárodní únosy dětí aneb pojem „obvyklé bydliště“ dítěte

Česká republika není jedinou zemí, která se zejména v posledních deseti letech potýká s problematikou takzvaných mezinárodních únosů dětí. Stěžejní právní normou řešící danou oblast je mezinárodní Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí přijatá dne 25.10.1980 v Haagu, která je obecně nazývána jako Haagská úmluva (dále jen…

Revoluční změna nebo legislativní chyba?

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinese od příštího roku celou řadu změn a posunů, které se tak či onak dotknou téměř každého z nás. V některých případech je však jejich smysl nejasný a (běžnému) uživateli zákona zůstává skryt. Není zároveň žádnou novinkou, že NOZ obsahuje vícero zjevných chyb (namátkou např. ust. § 1341 NOZ zaměňující…

Valorizace a redukce vnosu při vypořádání společného jmění manželů dle nového občanského zákoníku

Předmětem tohoto článku je krátké zamyšlení autora nad novou právní úpravou vnosů (zápočtů) při vypořádání společného jmění manželů podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2014 (dále jen „NOZ“). Zásadní změnu právní úpravy dle NOZ, oproti aktuálně účinnému občanskému zákoníku, lze spatřovat ve výslovné…

Rozhodovací praxe střídavé výchovy při vzdálenosti bydlišť

V posledních letech výrazně stoupl nejen zájem rodičů o svěření dítěte/dětí do střídavé výchovy, nýbrž i počet rozhodnutí soudů, které upřednostnily svěření dítěte/dětí do střídavé výchovy rodičů před výlučnou výchovou některého z nich. V případě soudních sporů týkajících se nezletilých dětí je třeba vždy brát v potaz chráněný zájem dítěte dle §…

Úprava styku dítěte s rodičem, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy dle NOZ

Lze konstatovat, že nový občanský zákoník oproti stávající právní úpravě zákona o rodině zakotvuje podrobnější pravidla styku rodiče s dítětem. Osobní styk rodiče s dítětem je v současné právní úpravě upraven v podstatě v jediném ustanovení § 27 zákona o rodině. Nový občanský zákoník naproti tomu upravuje styk rodičů s dítětem hned v pěti…

Jak je to s postavením (rozvedeného) manžela v exekučním řízení proti jeho (ex)partnerovi?

Společné jmění manželů je institut, který – přes své nesporné výhody – způsobuje celou řadu interpretačních problémů, ať již hmotněprávních či procesněprávních. A to tím spíše, že důsledky vyplývající ze SJM je třeba zohlednit i poté, co se z manželů stanou exmanželé a jejich společné jmění zanikne. Jednou z problematických oblastí je v tomto…

Mohou si manželé půjčit navzájem peníze?

První a intuitivní odpověď na tuto otázku, která zřejmě napadla každého je: „A proč ne?“ Nejspíš se tak dokonce běžně děje, když jeden z manželů ráno zrovna nemá nic v peněžence a požádá svého chotě o nějaké drobné s tím, že mu je odpoledne (až zajde do bankomatu) vrátí. Dokud manželství funguje a na případné opominutí vrácení půjčených peněz…

Revoluční změny v dědickém právu

Od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinese mj. revoluční změny v oblasti dědického práva. NOZ obecně navrací k životu mnoho tradičních norem dědického práva a přináší řadu možností, které zákon dříve nedovoloval. Nová je třeba možnost určení náhradního dědice, zavedení dědické smlouvy a institut odkazu. Sepsat…

Možné způsoby vypořádání zaniklého společného jmění manželů soudem

Se zánikem manželství je zásadně spojen též zánik společného jmění manželů, což vyvolává potřebu provést jeho vypořádání. Občanský zákoník v první řadě umožňuje realizovat vypořádání dohodou bývalých manželů či soudním rozhodnutím vydaným na návrh alespoň jednoho z bývalých manželů. Pokud se žádný z těchto mechanismů neuplatní, obsahuje občanský…

Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným po zániku společného jmění manželů, avšak přede dnem jeho vypořádání

Nejvyšší soud se ve své rozhodovací praxi zabýval otázkou platnosti převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným v období ode dne zániku manželství do dne vypořádání společného jmění manželů, které lze pro účely tohoto článku označit jako „Rozhodné období“ a otázkou předmětu vypořádání společného jmění manželů, dojde-li k převodu…