Soudní rozhodnutí

Rozhodnutí vydané v blokovém řízení

Rozhodnutí vydané v blokovém řízení musí mít obsahové a formální náležitosti vyplývající z ustanovení § 85 odst. 1, § 85 odst. 3 a § 85 odst. 4 věty druhé zákona o přestupcích, požadavky na rozhodnutí v blokovém řízení nelze dovozovat z ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní…

Změny žaloby

Nereaguje-li odvolací soud na návrh změny žaloby z důvodu, že tento návrh je postižen vadou, zatíží tak své rozhodnutí jinou vadou řízení, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Možnost věcného přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně

Vylučuje-li povaha rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se řízení končí, možnost věcného přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně, pak tvrzení, že rozhodnutí soudu prvního stupně je nesprávné, případně, že řízení, které vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, je postiženo vadami (včetně vady podle § 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.), sama o sobě důvodnost…

Omluva ńeúčasti u jednání pro nemoc

Nemá-li soud dostatečné podklady pro závěr, že žalovaný není nemocen, nebo že mu nemoc (se zřetelem k povaze nemoci a určenému léčebnému režimu) v účasti na jednání nebrání, pak nemůže bez dalšího uzavřít, že omluva neúčasti u jednání pro nemoc není důvodnou omluvou žalovaného ve smyslu § 153b o. s. ř. Na tom nemění nic ani to, pokud se žalovaný k…

Závěr o existenci důvodné a včasné omluvy žalovaného

Jedna a táž skutečnost nemůže současně založit závěr o existenci důvodné a včasné omluvy žalovaného ve smyslu § 153b odst. 1 o. s. ř. i závěr o tom, že u žalovaného je dán omluvitelný důvod zmeškání dle § 153b odst. 4 o. s. ř.

Stejná věc ve smyslu § 83 o.s.ř.

O stejnou věc ve smyslu § 83 o.s.ř. se jedná tehdy, jde-li v pozdějším řízení o tentýž nárok nebo stav (předmět řízení), o němž již bylo zahájeno jiné řízení, týká-li se týchž osob. Řízením se rozumí soudní řízení, souběžné řízení soudní a správní není výše uvedeným ustanovením vyloučeno.

Vada průkazu k jednání za právnickou osobu

Případný nedostatek, nebo jakákoli dílčí vada průkazu k jednání za právnickou osobu, obdobně jako nedostatek procesní plné moci, je pouhým nedostatkem podmínky řízení, a to nedostatkem odstranitelným. Opatřením soudu k jeho odstranění je zpravidla výzva k předložení průkazu řádného, přičemž dodatečné doložení oprávnění jednat za právnickou osobu…

Objektivní přípustnost dovolání

Objektivní přípustnost dovolání vystihuje kvalifikovanou „nejistotu" v rozhodování, přípustnost subjektivní reflektuje stav procesní újmy, jež konečným výsledkem sporu nastala v osobě určitého účastníka. Tato újma se projevuje v poměření nejpříznivějšího výsledku, který odvolací soud pro účastníka mohl založit svým rozhodnutím, a výsledku, který…

Platební výměr ve smyslu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Platební výměr ve smyslu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění lze vykonat i po uplynutí tříleté prekluzívní lhůty stanovené v § 71 odst. 3 správního řádu, neboť obecná právní úprava je vyloučena právní úpravou zvláštní.

Rozhodnutí o vyloučení soudce

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodování přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání…

Stížnost pro porušení zákona

I v jiných věcech, než jsou uvedeny v zákoně č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, je ministr spravedlnosti povinen podat stížnost pro porušení zákona, jestliže přezkoumáním zjistí, že k porušení zákona došlo z důvodů uvedených v ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci, přičemž tomuto postupu nebrání skutečnost, že Nejvyšší soud věc rozhodl…

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto. Povaha řízení o návrhu na prohlášení konkursu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však povinností konkursního soudu provádět dokazování o tom, zda…

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka, postačujícího k úhradě nákladů konkursu, není náležitostí návrhu na prohlášení konkursu, ani podmínkou konkursního řízení.

Podmínkou pro prohlášení konkursu není, aby bylo osvědčeno, že dlužník má majetek postačující k úhradě nákladů…

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 o. s. ř. i vydáním předběžného opatření.

Poučení účastníka soudem, jak má opravu nebo doplnění provést

Ze zákonného požadavku, aby soud účastníka poučil, jak má opravu nebo doplnění provést, vyplývá, že výzva musí obsahovat upozornění na konkrétní vadu, tj. v čem spočívá a jakým způsobem má být odstraněna. Zastavení odvolacího řízení ve smyslu § 43 odst. 2 (§ 211) o.s.ř. nelze spojovat s vadou odvolání (byť objektivně existující), na kterou soud…

Poučení účastníka soudem, jak má opravu nebo doplnění provést

Ze zákonného požadavku, aby soud účastníka poučil, jak má opravu nebo doplnění provést, vyplývá, že výzva musí obsahovat upozornění na konkrétní vadu, tj. v čem spočívá a jakým způsobem má být odstraněna. Zastavení odvolacího řízení ve smyslu § 43 odst. 2 (§ 211) o.s.ř. nelze spojovat s vadou odvolání (byť objektivně existující), na kterou soud…

Souvislosti mezi škodou (ztrátou na výdělku) a nemocí z povolání

Zkoumání příčinné souvislosti mezi škodou (ztrátou na výdělku) a nemocí z povolání představuje hodnocení následků nemoci z povolání z hlediska, zda byla příčinou škody (zda by škoda bez nemoci z povolání vznikla tak, jak vznikla). Je možné přihlédnout jen k těm skutečnostem, které existovaly v době vzniku škody, neboť jedině tyto skutečnosti mohly…

Zákonné předpoklady dle § 4 odst. 2 zákona č. 87/l99l Sb

Zákonné předpoklady uvedené v ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/l99l Sb. nejsou podle slovního znění, obsahu a účelu sledovaného tímto ustanovením vázány na subjektivní stránku konání osob, které věc nabyly v rozhodném období (25.2.l948-l.l.l990) od státu (vědomost o nabytí věci v rozporu s tehdy platnými předpisy nebo na základě protiprávního…

Povinnosti poskytnout oprávněné osobě náhradu za inventář

Vztah mezi oprávněnou osobou ve smyslu zákona o půdě a osobou povinnou k poskytnutí náhrady za inventář, který je vztahem upraveným zákonem o půdě jako zvláštním předpisem, nezbavuje povinnou osobu povinnosti poskytnout oprávněné osobě náhradu za inventář jen proto, že poskytla plnění, jež byla povinna oprávněné osobě poskytnout, jiné oprávněné…

Smlouva o sdružení

Pokud smlouva o sdružení, uzavřená podle § 360a hospodářského zákoníku nemá ujednání o způsobu vzájemného vypořádání závazků po zániku smlouvy o sdružení, nedošlo k dohodě o náležitosti, kterou zákon považuje za nezbytnou a smlouva je tak neplatná.