pracovní právo

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenského na základě valorizace redukčních hranic příjmu od 1. 1. 2017

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele, až potom nemocenské od státu. Nemocenská náhrada i sociální dávky budou od 1. ledna 2017 vyšší z důvodu valorizace redukčních hranic pro úpravu započitatelného příjmu, z něhož se stanovuj...

Podmíněná výpověď aneb někdy je opatrnosti nazbyt

Zatímco někteří zaměstnavatelé si při propouštění zaměstnanců počínají jako střelci (a v následném soudním řízení na to doplácejí), jiní zaměstnavatelé se snaží při rozvázání pracovního poměru postupovat až nepřiměřeně opatrně, když produkují více rozvazovacích úkonů a tyto vzájemně různě provazují a podmiňují. Ani tento postup ovšem soudní praxe n...

Očekávané vlnobití roku 2017 v pracovním právu

Pracovní právo a oblast zaměstnanosti či souvisejícího sociálního zabezpečení se v českém právním prostředí mění téměř neustále. Ať už jde o pravidelně se zvyšující minimální mzdu, každoročně upravované výše vyměřovacích základů, z nichž se vypočítávají různé dávky a příspěvky nebo dílčí změny hlavních pracovněprávních předpisů jako je zákoník prác...

Tři typy odstupného a dva režimy pojistných odvodů z něj

O tom, zda se z odstupného platí pojistné odvody, rozhoduje, zda jde o odstupné, na které vznikl zaměstnanci nárok podle zákona, anebo z jiného titulu.

Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále NOZ), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Způsoby skončení pracovního poměru neoznačujeme jako právní úkony, ale jako právní jednání, z nichž plynou práva a povinnosti pro úč...

Co přinesou v roce 2017 hlavní změny zákoníku práce?

Parlament České republiky v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, přičemž účinnost převážné části novely je plánována na duben 2017. Ačkoli je zákon teprve ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně České republiky, je téměř jisté, že novela projde ve stejném, nebo alespoň velmi podobném znění, a to i z toho důvod...

Běh objektivní jednoroční lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru při opakovaném porušování povinností zaměstnancem

Při uplatnění výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně nebo z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru, jakož i při okamžitém zrušení pracovního poměru, musí zaměstnavatel dodržet subjektivní i objektivní lhůtu předepanou ust. § 58 odst. 1 zákoníku práce. K otázkám běhu subjektivní lhůty existuje poměrně bohatá judikatura; nedávno se Nejvyšš...

Extenzivní výklad důvodů přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Nejvyšším soudem (§ 338 zákoníku práce)

K převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, který má za následek přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele, dochází i v případě ukončení nájmu nebytových prostor, v nichž dosavadní zaměstnavatel provozuje svou činnost, a uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor mezi pronajímatelem a novým náje...

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

Cílem tohoto článku je zamyslet se nad otázkou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s nájmem prostor sloužících podnikání, a to ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie.

Znáte svůj posudek?

Zákoník práce (dále ZP) neobsahuje ustanovení, která by „přikazovala“ zaměstnavatelům hodnotit pracovní činnost a výkonnost zaměstnanců. Dochází však k tomu při jiných legislativních příležitostech. Např. při skončení pracovního poměru má zaměstnavatel podle § 314 odstavec 1 ZP povinnost vydat zaměstnanci na jeho požádání posudek o pracovní činnost...

Jednotná a vyšší minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 dojde k poměrně značnému nárůstu minimální mzdy a nejnižších sazeb zaručené mzdy, ještě významnější bude zvýšení pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů, neboť dochází ke sjednocení sazeb, kdy již vůči invalidům nebudou uplatňovány nižší sazby z důvodu omezeného pracovního uplatnění....

Souběh funkcí ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu

Problematika souběhu funkcí je dnes již notoricky známa. Za souběh funkcí je považován stav, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti a zároveň na základě pracovněprávního vztahu vykonává pro takovou společnost další činnosti, které spadají do působnosti statutárního orgánu, tj. obchodního vedení....

Výpověď z důvodu nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více sjednaných druhů práce

Nejvyšší soud ČR autoritativně řešil otázku, zda zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k některé z více sjednaných prací....

K dohodě o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů zajišťující úhradu budoucího podmíněného dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli

Ačkoliv k problematice zajištění dluhů vzniklých v pracovněprávních vztazích již bylo napsáno mnohé, dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (dále jen „dohoda o srážkách ze mzdy“) přitom nevyjímaje, v praxi nadále vyvstává řada otázek, které doposud uspokojivě vyřešeny nebyly.

Home office ve světle koncepční novely zákoníku práce

V červenci 2016 Legislativní rada Vlády ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „koncepční novela“). Dle Ministerstva práce a sociálních věcí má koncepční novela přinést zejména posílení flexibility pracovněprávních vztahů a zvýšení ochrany po...

K dohodám konaných mimo pracovní poměr

Dohody konané mimo pracovní poměr, konkrétně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou častou volbou zejména u studentů či zaměstnanců, kteří chtějí mít vedlejší úvazek k hlavnímu pracovnímu poměru. Málokteří z nich však zaznamenávají novely pracovního práva, které se dotýkají i těchto dohod.

Dítě ve finančněprávních vztazích

Tento příspěvek se zabývá zdaňováním dětí mladších patnácti let, které měly příjmy plynoucí jim z výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Problematika zdaňování spočívá především ve skutečnosti, že dítě mladší patnácti let není plně svéprávné a nedosáhlo takové rozumové a volní vyspělosti, aby mohlo samo vyplnit a podat daňové ...

Chyby a omyly při uzavírání pracovní smlouvy

Motto: Volných pracovních míst je v současnosti v České republice přes 139 tisíc, nejvíc za posledních osm let. Nezaměstnanost za srpen 2016 klesla na 5,3 procenta, což je nejnižší za srpen od předkrizového roku 2008. Firmy potřebují (a někdy i obtížně shánějí) nové zaměstnance.
Uvedené příznivé skutečnosti mají i nepříznivé dopady, které se však ...

Neplatnost konkurenční doložky může způsobit i neplatné ujednání o smluvní pokutě

Reálné využití konkurenční doložky v pracovněprávních vztazích podle § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je silně ovlivněno judikaturou Nejvyššího soudu České republiky (dále též jako „Nejvyšší soud“ nebo „NS“), jakož i poměrně turbulentními změnami v úpravě platnosti právních úkonů ...

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

Smrtí zaměstnance zaniká bez dalšího jeho pracovní poměr k zaměstnavateli (§ 48 odst. 4 zákoníku práce). Tato jednoduchá konstrukce obecně žádné problémy nepůsobí, zaměstnavatelé však v praxi často tápou při řešení otázky, jak naložit se splatnou, ale doposud nevyplacenou mzdou či platem.[1]