Články a komentáře

Výhodnější zadávání veřejných zakázek zadavateli v odvětví vodárenství

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „nový zákon“), který nabyl účinnosti k 1. 10. 2016, zrušil znevýhodnění veřejných zadavatelů vykonávajících relevantní činnost v odvětví vodárenství. Tito zadavatelé mohou nově plně využívat výhod sektorových veřejných…

Odporovatelnost právního úkonu, resp. relativní neúčinnost právního jednání – aktivní věcná legitimace žalobce

Cílem tohoto článku je v praktické rovině nastínit pohled českých soudů na aplikaci a výklad ustanovení § 589 OZ a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který upravuje institut relativní neúčinnosti právního jednání, a který navazuje na předchozí právní úpravu odporovatelnosti právního úkonu…

Přechodná ustanovení „protikuřáckého“ zákona

Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, veřejností a sdělovacími prostředky též nesprávně přezdívaný jako „protikuřácký zákon“, který aktuálně míří k podpisu k prezidentu republiky, přináší v oblasti regulace užívání tabákových výrobků dvě zásadní změny, a to sice rozšíření výčtu míst, na nichž je jejich…

Regresní právo úrazové pojišťovny vůči zaměstnavateli

Úrazová pojišťovna, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn, má vůči zaměstnavateli právo na náhradu plnění (odškodnění), které za zaměstnavatele vyplatí zaměstnanci, jenž utrpěl pracovní úraz, došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jeho zaměstnance (avšak nikoliv samotného poškozeného, tedy ze strany jiného zaměstnance) k zvláště závažnému…

Podmínky působení materiální publicity, aneb bez úplaty to nepůjde

Zásada materiální publicity přisuzuje právnímu jednání opírajícímu se o zápis ve veřejném seznamu a učiněnému v dobré víře zamýšlené právní důsledky i tehdy, když zápis skutečnosti neodpovídá. Samotná dobrá víra však jednajícímu nestačí a jeho právní jednání musí splňovat i další náležitosti. Jednou z nich je i podmínka úplatnosti. Co tedy je a co…

Problematika omezení svéprávnosti ve věcech volebního práva

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání dne 11. 1. 2017 i přes očekávání nakonec nepřijalo stanovisko k možnosti soudů v rámci omezování svéprávnosti osob zasáhnout do jejich volebního práva. Ohledně této problematiky byly zpracovány dva protichůdné návrhy stanovisek, z nichž žádný nezískal dostatečnou podporu. I tato…

Určení jednoho z více sjednaných míst výkonu práce

Určuje místo výkonu práce, když je v pracovní smlouvě sjednáno alternativně, zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

Souhrn významných legislativních událostí 23.1.2017 – 29.1.2017

Soudní znalci asi budou muset procházet vstupními odbornými zkouškami. Počítá s tím dlouho očekávaná nová podoba zákona, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti a jednomyslně podpořila vláda. Na twitteru o tom informoval mluvčí vlády Martin Ayrer. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) návrh společně s další předlohou ministra spravedlnosti Roberta…

Právníci na síti aneb Právní život

Zásadní rozhodnutí správních soudů jsou a především budou daleko dostupnější než kdykoliv dříve. Nejvyšší správní soud totiž nabízí sbírku svých rozhodnutí (a například i důležitých rozhodnutí krajských soudů) nově bezplatně na svém webu, konkrétně na sbirka.nssoud.cz.

Poznámky k připravované koncepční novele zákoníku práce – 3. díl

Projednávání koncepční novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně PČR pokračuje a začínají se objevovat i první pozměňovací návrhy. Zatím se jedná pouze o několik málo drobných změn navrhovaných individuálními poslanci.

Jak postupovat při určení náhrady za převzetí zákaznické základny?

Ve smyslu ust. § 2315 obč. zák. má stávající nájemce za podmínek stanovených zákonem právo na poskytnutí náhrady za výhodu získanou novým nájemcem za převzetí jeho zákaznické základny. Jsou-li splněny podmínky postavení subjektů jsoucích v odpovídajících postaveních nájemce, pronajímatele a nového nájemce, je tento nárok explicitní. Základní…

Novela zákona o podpoře sportu

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (dále jen „Zákon“). Hlavním účelem jeho přijetí bylo dle důvodové zprávy zajištění větší transparentnosti při poskytování podpory sportovním organizacím z veřejných prostředků.

10 otázek pro ... Kateřinu Surkovou

Mgr. Kateřina Surková LL.M. je seniorní advokátkou mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal a v advokacii působí již deset let. Zaměřuje se na poradenství v oblasti akvizic, zejména nemovitostních, práva obchodních společností a přeměn společností, přičemž má bohaté zkušenosti jak s vnitrostátními, tak s přeshraničními přeměnami. Ve své praxi se…

Problematika tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

Nedávným nálezem sp. zn. III. ÚS 2703/15 Ústavní soud České republiky objasnil a zpřesnil interpretaci ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákoník práce“).

Povinnost spolků a pobočných spolků změnit svůj název po novele občanského zákoníku

Dne 30. 12. 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato novela se mimo jiné dotýká i spolků. Tento článek si klade za cíl čtenáři osvětlit, co nového tato novela pro spolky přináší a zároveň se pokusí odpovědět na otázku, zda se změny dotýkají i pobočných…

Jak (ne)rozvázat pracovní poměr pro porušení pracovní kázně, když si zaměstnavatel není jistý hodnocením (mírou) jejího porušení

Rozvázat jeden a tentýž pracovní poměr lze i více právními úkony - okamžitým zrušením pracovního poměru a výpovědí z něj, musí však být na sobě nezávislé, samostatné a nepodmíněné.

Nejvyšší soud upřesnil právní režim zastavení řízení z důvodu litispendence podle nařízení Brusel I

(komentář usnesení sp. zn. 29 Cdo 5599/2015 ze dne 24. srpna 2016)

Jak má český soud postupovat v později zahájeném řízení, pokud zahraniční soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, určí svou příslušnost? Nejvyšší soud České republiky tuto otázku zodpověděl ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 5599/2015 ze dne 24. srpna 2016…

Placený výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti fyzickou osobou může podléhat DPH

Nejvyšší správní soud v nedávno vydaném rozhodnutí (č. j. 2 Afs 100/2016-29) podrobně rozebral podmínky výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným. Na základě přímého účinku příslušné směrnice EU pak přiznal jednateli postavení osoby povinné k DPH a úplatný výkon jeho funkce označil za ekonomickou činnost ve smyslu zákona o…

Zaměstnání zdravotně postižených nebo odvod?

Podle předpisů o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé několik povinností při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR – Nové pokyny WP29 k výkonu funkce

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR k datu své účinnosti (25. května 2018) zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU. Jednou z významných novinek, kterou přináší do českého právního řádu, je role tzv.