Články

Senátní výbory se neshodly, v jaké úpravě vrátit mediální zákon

Senátní výbory se neshodly na tom, v jaké podobě by měl horní komoru opustit návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Kulturní výbor a výbor pro evropskou integraci dnes doporučily předlohu vrátit Poslanecké sněmovně

Zákaz přenosu daňové povinnosti při prodeji podniku

Přechod závazků při prodeji podniku není na první pohled věcí potřebnou k zamyšlení, ale vzhledem k judikatuře soudů lze usoudit, že při prodeji podniku nelze převést veškeré závazky resp. je nutno rozlišovat mezi závazky soukromoprávní povahy a závazky veřejnoprávní povahy.
Obchodní zákoník upravuje prodej podniku resp. smlouvu o prodeji podniku…

Zákonné zastoupení

Každé fyzické osobě vniká v souladu s § 7 občanského zákoníku narozením způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivita). Tato způsobilost zaniká až smrtí a nelze ji fyzické osobě odejmout. Způsobilost k právním úkonům tedy schopnost nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu až dosažením…

Zastoupení na základě plné moci

I když je subjekt vybaven způsobilostí podle § 8 občanského zákoníku vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tj. způsobilostí k právním úkonům, nemusí být ochoten této právní výbavy využívat a zákon ho k tomu samozřejmě nenutí. Pro tyto případy je zde stanoven institut zastoupení na základě plné moci, který umožňuje…

Autoři zákona o přístupu k informacím chystají jeho novelu

Pokuty ve výši až 30.000 korun by mohly v budoucnu čekat na neochotné úředníky, kteří se budou občanům neoprávněně zdráhat podávat informace.

Právo na informace o životním prostřední

Jednou z nejvýznamnějších svobod demokratické společnosti je právo na informace, které je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod České republiky. Zvláštním projevem práva na informace je právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl 35 odst. 2 Listiny). Toto právo úzce souvisí s čl. 31…

Stavba na cizím pozemku

V běžném životě se lze setkat s pojmy neoprávněná stavba a nepovolená stavba, které se často zaměňují, ač jejich význam je značně rozdílný stejně tak jako důsledky, které z nich mohou vyplynout. Stavba nepovolená je stavba, která je pořízena v rozporu se stavebně právními předpisy.

Umělé přerušení těhotenství a jeho úprava v českém právním řádu

Problematika umělého přerušení těhotenství je vedle euthanasie snad tím celosvětově nejdiskutovanějším problémem, který souvisí s jedním ze základních lidských práv člověka - práva na život. Různé přístupy, které se v právních úpravách jednotlivých zemí objevují, jsou podmíněny celou řadou faktorů ať již historickým vývojem v dané oblasti…

Manželství jako hřích?

Rozvod – v dnešní době slovo tak časté, ,,drobnost“, která má však mnohem více následků, než si většina rozvádějících se manželů uvědomuje. Občané obzvláště ke konci produktivního věku, kdy hledají nové naplnění svého života, nalézají ztracenou religiozitu – v našich krajinách pochopitelně na křesťanských základech. A zde dochází k problému: Právo…

Pracovní kázeň

Přestože se v pracovním právu velmi často setkáme s pojmem pracovní kázeň a její porušení s sebou přináší poměrně závažné následky, nenalezneme v zákoníku práce její definici. Pracovní kázní lze chápat určitou kvalitu chování zaměstnance při plnění povinností vyplývajících z pracovního závazku.

Reakce poslanců naznačují, že legalizace marihuany asi neuspěje

Zřejmě malou šanci na úspěch by měl v Poslanecké sněmovně návrh legalizace marihuany. Zákon, který by vyjmul marihuanu ze zakázaných drog chce předložit skupina poslanců z ODS

Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům

Způsobilost k právům a povinnostem – právní subjektivita – vzniká u každého lidského jedince narozením a zaniká smrtí. Této způsobilosti k právům a povinnostem nemůže být lidský jedinec žádným způsobem zbaven ani mu nemůže být omezena.

Stromy jako předmět vlastnického práva

Stromy jakožto věci v právním slova smyslu mohou být předmětem mnoha právních vztahů, zejména vztahů vlastnických. Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, brát z ní plody a užitky a právo s věcí nakládat. Čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zaručuje.

Jak určit jméno dítěte podle nového zákona o matrikách

Nový zákon o matrikách č. 301/2000 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.7.2001, přinesl některé změny týkající se určení jména dítěte. Lze říci, že nová právní úprava značně zjednodušuje pravidla pro určení jména dítěte. Jako nejvýznamnější změna však bude veřejností hodnocena především možnost, aby rodiče určili dítěti dvě jména, což podle…

„Systémová chyba“ – problémy současného výkonu ochranných opatření v trestním právu

V právních předpisech někdy existují mezery; také v procesu aplikace práva se objevují chyby, někdy zapříčiněné právě mezerami v zákonech, jindy způsobené lidským faktorem. Chci tímto poukázat na jednu z chyb systému aplikace práva, a to v oblasti výkonu trestu, konkrétně výkonu ochranného opatření. Tato vada se objevila v souvislosti se skutečným…

EU se pohroužila do svého rozšíření

Na víkendovém neformálním sezení ministrů zahraničí ve švédském hnízdě Nyköpingu byla jména kandidátských zemí skloňována ve všech pádech.

Obce budou muset na novelu zákona o obecních volbách dál čekat

Čekání zhruba tří desítek obcí, které si teď kvůli chybějící novele zákona o obecních volbách nemohou zvolit svá zastupitelstva, se prodlužuje.

Rada České televize

Po vypjatých chvílích na přelomu roku došlo v zájmu vyřešení situace 23.1.2001 k přijetí zákona č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Nehodlám se v žádném případě zabývat podtextem oněch událostí, ani hodnocením jejich dopadu na pozdější situaci, ale pouze novou legislativní úpravou…

U veřejného ochránce práv hledá zastání velké množství lidí

Zhruba za čtyři měsíce, kdy v České republice funguje úřad ombudsmana, se na něj obrátilo s žádostí o pomoc už téměř 3500 lidí.

Vztahy manželů vůči třetím osobám

Novelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byl dosavadní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazen společným jměním manželů. Jednou z podstatných otázek, kterou společné jmění manželů upravuje, jsou vztahy manželů vůči třetím osobám tj. odpovědnost manželů za závazky. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky nepřevzala úplně…