Články

Odborová organizovanost - nástin legislativních nedostatků v této oblasti

V současné době se na člověka, který je pracovně činný v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, valí z médií dva nesmiřitelné proudy názorů. Jednak se lze setkat s naprostým odmítáním odborů jako takových – a to ve smyslu zjednodušujících soudů založených na pouze emotivních poukazech na socialisticko-realistickou minulost (kdy odborové organizace…

Odborová organizovanost - nástin legislativních nedostatků v této oblasti

V současné době se na člověka, který je pracovně činný v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, valí z médií dva nesmiřitelné proudy názorů. Jednak se lze setkat s naprostým odmítáním odborů jako takových – a to ve smyslu zjednodušujících soudů založených na pouze emotivních poukazech na socialisticko-realistickou minulost (kdy odborové organizace…

Osamělá osoba a státní sociální podpora

Státní sociální podpora je část sociálního zabezpečení, kdy se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory se poskytují jednak v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na…

Světová obchodní organizace a GATT 94 ve vztahu ke kompenzačním obchodům

Světová obchodní organizace (angl. World Trade Organization, zkr. WTO), se sídlem v Ženevě, vznikla v roce 1995 na základě rozhovorů v rámci Uruguayského kola jednání dle GATTu. GATT je zkratka pro Všeobecnou úmluvu o clech a obchodu (angl. Generel Agreement on Tarifs and Trade, dále jen GATT), která vstoupila v platnost roku 1948. Její poslední…

Tzv. právo na bydlení

Tzv. právo na bydlení je zvláštním právním vztahem, který souvisí s problematikou zajištění bytových náhrad. Jedná se tedy o zvláštní právní důvod užívání bytu dosavadním nájemcem, po té, co nájemní vztah skončil a to až do doby, kdy mu bude zajištěna odpovídající bytová náhrada. Pokud tedy má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento…

Pracovní pohotovost jako institut pracovního práva

Od 1. 1. 2001 se v zákoně č.65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), objevuje definice institutu pracovní pohotovosti, která v individuálním pracovním právu České republiky doposud chyběla. Konkrétně se jedná o ustanovení § 83 odstavce 5 citovaného zákona: pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven…

Bytové náhrady

Z povahy právního vztahu nájmu bytu jako vztahu chráněného vyplývá, že jsou-li dány níže uvedené podmínky, má nájemce při výpovědi z bytu právo na bytovou náhradu a není povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud mu nebude zajištěna odpovídající bytová náhrada.

Postoj Evropské Unie ke kompenzačním obchodům, kompenzační obchody v právu Evropské Unie a evropské mezinárodní právo soukromé

V následujícím pojednání je univerzálně používáno označení Evropská Unie (zkr. EU) a to i tam, kde by měl být s ohledem na časové zařazení uveden pojem Evropské (hospodářské) společenství nebo Evropská společenství.
EU, podobně jako ostatní vyspělé státy s USA na prvním místě, zaujímají ke kompenzačním obchodům poměrně schizofrenní postoj, který…

Práva odsouzených

V obecné rovině je celé trestní právo ovládáno zásadou humánnosti. Zásada humánnosti se promítá také do trestů, a to i z hlediska jejich výkonu. K této otázce se vyjadřuje i samotná Listina základních práv a svobod ve svém článku 7, kde je uvedeno, že nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. V…

Trestní příkaz jako výjimka ze základních zásad trestního řízení

Trestní řízení je ovládáno mnoha zásadami, které tvoří základ pro uplatňování trestního práva procesního a jsou zárukou správné interpretace všech institutů a aplikace trestního řádu. Mezi tyto základní zásady patří i zásada ústnosti, veřejnosti a bezprostřednosti, které znamenají, že soud má rozhodovat především na základě ústního projevu stran a…

Posvátný znak?

Ústava české republiky začíná v preambuli slovy ,,My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku… věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé…” – a co je větším symbolem Koruny české, nežli její znaky, prapory, klenoty – zkrátka insignie, které vždy ztělesňovaly český stát, ať již byl v…

Patentová ochrana versus právo na život na příkladu lékařských výzkumů

Současným světem v oblasti práva duševního vlastnictví hýbe mimo jiné velmi ožehavá problematika střetu patentové ochrany nových lékařských objevů (respektive ochrany zejména ekonomických aspektů těchto objevů) a práva na život a na lékařskou péči na maximální možné úrovni. V této souvislosti musejí být pečlivě váženy zájmy veřejnosti (státu) na…

Řízení před samosoudcem

Řízení před samosoudcem je zvláštním druhem trestního řízení upraveným v ustanoveních § 314a -314g trestního řádu. Institut samosoudce byl původně určen ke konání řízení o přečinech. Přestože přečin již podle platného práva neexistuje, řízení před samosoudcem zrušeno nebylo. Do příslušnosti samosoudce podle trestního řádu patří konat řízení o…

Kolizní úprava kompenzačních obchodů z pohledu českého mezinárodního práva soukromého

Kolizní úprava pro vícestranné kompenzační obchody je zakotvena v § 10 odst. 2 písm. g) ZMPS („ ... se zpravidla řídí ... smlouvy o vícestranných výměnných obchodech právním řádem, jehož použití nejlépe odpovídá uspořádání těchto vztahů jako celku.“). Toto ustanovení tedy neobsahuje zvláštní kolizní kriterium. Zároveň stanoví, že se mají…

Pracovní neschopnost a její ukončení

S pojmem dočasná pracovní neschopnost je spojen její základní znak a to její krátkodobost. Předpokládá se, že pracovní schopnost bude u daného občana v dohledné době obnovena. Pokud by mělo jít o dlouhodobou či trvalou pracovní neschopnost, hovoří se o invaliditě. Pracovní neschopnost občana vzniká, když je uznána příslušným lékařem, jež ji…

Jak se správně shromáždit aneb právo dle čl. 19 Listiny

Mnoho lidí, kteří občas sledují televizní zpravodajské relace a v nich záběry z nejrůznějších shromážděni, kde členové nejmenovaných hnutí hlásají názory, jež často balancují na hraně zákona, pravděpodobně napadne otázka, jak je to možné? To si opravdu každý může říkat co chce a kde chce, bez ohledu na obsah?

Kompenzační obchody z pohledu mezinárodního práva soukromého - Obecné pojednání

Právní vztahy s mezinárodním prvkem, vznikající z kompenzačních smluv nejsou v rovině mezinárodního práva nijak unifikovány či jinak upraveny specializovanou mezinárodní úmluvou. Jediné co je v této oblasti na úrovni mezinárodního práva pro kompenzační smlouvy použitelné, jsou některé normy lex mercatoria a dále částečně Vídeňská úmluva o…

Daňová kontrola a její důsledky

V minulém článku jsme se seznámili s institutem daňové kontroly a s právy a povinnostmi kontrolovaných daňových subjektů. Na toto téma dnes navážeme a pojednáme o tom, co čeká kontrolovaný subjekt po skončení daňové kontroly. Snad každý daňový subjekt má značné obavy z daňové kontroly. Zjištění nějakých nesrovnalostí má totiž pro kontrolovaný…

Právo na práci a právo na zaměstnání

Změny, které se udály v roce 1989 nám přinesly mnohé, co je jednoznačně vnímáno jako pozitivní. Objevily se však také jevy, které byly předchozímu společenskému systému neznámé a s kterými se lidé jen těžko smiřují. Jednou z nejcitlivějších je problematika zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti. V dnešní společnosti se každý může svobodně…

Cestovní doklady v České republice

Samotná Listina základních práv a svobod České republiky zakotvuje svobodu pohybu a pobytu jako základní lidskou svobodu. Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, má právo svobodně je opustit. Každý občan má právo na svobodný vstup na území České republiky. Občan nesmí být nucen k opuštění své vlasti. Podle zákona č. 329/1999…