Články

Poznámka k zprostředkování osvojení

Ne všechny manželské páry jsou obdařeny možností mít vlastní děti. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí spatřuje ve výchově dětí smysl života a rodina bez dětí je vždy nekompletní, není překvapující, že mnoho z těch, kteří děti mít nemohou, se rozhodne pro osvojené dítěte cizího. Postup při osvojení lze rozdělit do několika fází, kterými musí rodiče…

Zákaz týrání zvířat

Stále častěji se můžeme dočíst o zvířatech, která byla utýrána svými majiteli nebo jinými lidmi k smrti či se dozvídáme o zuboženém stavu zvířat, v jakém se dostávají do útulků či k veterinářům. Je všeobecně známo, že týrání zvířat je zakázáno. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, kterou není možno pojmout do jednoho článku, proto se…

Věcná příslušnost soudů v trestním řízení

Podle trestního řádu, jež byl pozměněn novelou účinnou od počátku nového roku, vykonávají soudnictví v trestních věcech okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a Nejvyšší soud. Základem pro diskuzi o problematice příslušnosti soudů je vymezení dvou základních pojmů, které si neprávnická veřejnost zaměňuje, a to pravomoc a příslušnost. Zatímco…

Minimální mzda a minimální mzdové tarify

Mzdové otázky jsou v podnikatelské sféře (která postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů) ponechány smluvnímu ujednání účastníků pracovně-právních vztahů. Výše mzdy, kterou zaměstnavatel svým zaměstnancům za vykonanou práci poskytuje, se v tržním hospodářství řídí nabídkou a poptávkou na trhu práce, a vyjadřuje…

Návrat českých dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu

I když je to možná pro někoho překvapivé, v praxi se velmi často řeší případy, kdy se v cizině ocitne české dítě zcela bez doprovodu rodičů či nějaké jiné osoby, jež je za výchovu tohoto dítěte zodpovědná. Příčiny těchto situací mohou být různé, dítě se na území cizího státu může ocitnout v důsledku svého útěku z domova či ústavního zařízení, nebo…

Ochrana památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) poskytuje ochranu rovněž mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím, které lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Sledovaná zásilka

V posledních letech se i v České republice stává organizovaný zločin velkým problémem a tato velmi nebezpečná forma trestné činnosti bují ve velkých rozměrech. Dá se říci, že organizovaný zločin zastihnul náš právní řád nepřipraven mu čelit, ale situace se postupně zlepšuje a přibývá jak hmotněprávních, tak i procesněprávních institutů, které…

Zákaz konkurence podle obchodního zákoníku

Poslední rozsáhlá novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 přinesla mimo jiné i zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. Obecně řečeno odchylky oproti předcházející právní úpravě nastaly zejména v tom, že zmíněné osoby nebudou moci vůbec podnikat v oboru stejném nebo obdobném podnikání společnosti, být…

Vodovody a kanalizace

Dalším z nových zákonů, jenž vstoupí v účinnost počátkem roku 2002, je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon). Obsahem zákona je úprava některých vztahů vznikajících při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a…

Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce

Výčet povinností zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům, sociálním a zdravotním pojišťovnám či vůči finančním úřadům je častou otázkou mnoha diskuzí a článků a lze říci, že jde alespoň v základních bodech o všeobecně známé téma. Povinnosti zaměstnavatelů se však neomezují pouze na výše zmíněné subjekty, ale velká část povinností zaměstnavatelů je…

Kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejné zakázky

Každý, kdo se uchází o zakázku hrazenou z veřejných prostředků (a ve stanovených případech i z peněz určených privátních subjektů jako zejména provozovatelů tzv. přirozených monopolů poskytujících služby veřejnosti) zadávanou formou 1. obchodní veřejné soutěže nebo 2. výzvy více (nejméně 5) zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle §49…

Vrácení daru

Darování je právním úkonem velmi běžným, každý z nás za svůj život byl jistě mnohokrát obdarován a sám také dárky rozdával. Ne vždy si však uvědomujeme, že poskytnutí daru je právním úkonem, jímž nastávají mnohé právní následky. Jedním z takových následků právního úkonu darování je také právo obdarovaného dar vrátit a jemu korespondující právo…

Podmínky pro výkon noční práce

Zákoník práce prošel k začátku roku 2001, jak již bylo několikrát na našich stránkách zmíněno, významnou novelizací, jež zejména uvedla tento pracovněprávní předpis do souladu s nejvýznamnějšími směrnicemi Evropského společenství. Jedním z novelizovaných bodů byla také otázka výkonu noční práce.

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Rozlišení rovnoměrné a nerovnoměrné pracovní doby

Pracovní dobou se podle zákoníku práce rozumí doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Obecná délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně. Zkrácená délka pracovní doby je stanovena u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích …

Maximální doba práce konané přesčas

Ač již od poslední významné novely zákoníku práce uběhlo několik měsíců (1.1.2001), některá novelizovaná ustanovení stále přinášejí problémy, či nejsou vždy správně vykládána a pochopena. Jedním ze stále diskutovaných témat je přesčasová práce, resp. jaká je maximální možná doba práce konané přesčas.

Dědění obchodního podílu

Dnem 1.1.2001, kdy vstoupila v účinnost významná novela obchodního zákoníku, došlo zásadní změně konstrukce právní úpravy v případě smrti společníka společnosti s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava dědění obchodního podílu byla konstruována v neprospěch společnosti a jednostranně ve prospěch dědičů zemřelého společníka…

Registrace nestátních zdravotnických zařízení

Nestátním zdravotnickým zařízením (dále jen nestátní zařízení) se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu. Blíže lze nestátní zdravotnické zařízení vymezit podle provozovaných služeb, které je možno v nestátních zařízeních poskytovat.

Nekonečná povinná nabídka převzetí

Noční můra všech právníků je opět tady. Slovutný zákonodárný sbor si vzal další rukojmí a právě míří na jedny z nejcitlivějších míst obchodního zákoníku. Jako by zákonodárcům nestačilo, že se jim ve článcích Karla Eliáše usmívá značná část odborné veřejnosti, vytáhli další předvolební trumf: zloduchové chtějí zastavit privatizaci a obrat stát.