Články

Soukromé parkoviště jako stavba ve smyslu občanského práva podle současné judikatury

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) používá pojem „stavba“ jako legislativní zkratku, která v sobě zahrnuje stavby zřízené na pozemku a jiná (zákonem blíže nespecifikovaná) zařízení.

Náhrada škody (ušlého zisku) podle krizového zákona (nejen) v případě uzavření provozovny

Dále uvedený text je pouhou glosou, nikoli právním rozborem. Aktuálně ve veřejném prostoru bují debata o nárocích na náhradu škody, které budou (a již zřejmě jsou) uplatňovány vůči státu podle krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.).

Whistleblowing v případových studiích

Jaký je však současný stav ochrany whistleblowerů?

Na níže uvedených čtyřech případech (dva z České republiky a dva z ostatních členských států EU) bychom rádi přiblížili aktuální rozhodovací praxi soudů ve věci oznamování protiprávního jednání.

Jak je to s možností žádat peněžitou náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva v důsledku vyhlášeného nouzového stavu.

Jak aktuální, tak zejména předpokládané budoucí ekonomické dopady pandemie onemocnění COVID 19, vedly vládu České republiky ke kroku, kdy s účinností od data 24. 3. 2020 začala řešit zákazová či omezující opatření pro fyzické a právnické osoby cestou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zástupci…

Okysličení parlamentní krve: Inspirace ze Slovenska. Aneb nemějme přehnané obavy z ústavně-právních změn.

Jak zaznamenala i většina aktivnějších (tedy o svět se zajímajících ) občanů Česka, o posledním únorovém víkendu proběhly na Slovensku vysoce zajímavé parlamentní volby.

10 otázek pro ... Karola Laca

Mgr. Karol Laco je senior associate advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika. Spolu se svým týmem poskytuje poradenství lokálním i mezinárodním klientům ve všech právních aspektech řešení sporů. Dále se zaměřuje na zaměstnanost, důchody a mobilitu.

Nová pravidla pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli

Dne 3.3.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

I když zákon o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“) přináší řadu dalších významných novinek do vztahů realitního zprostředkování, v naprosté většině se při jejich shrnutí mezi…

Jak na náhradu škody pro podnikatele v souvislosti s koronavirem

V důsledku stále citelnějších zásahů státu do všech aspektů běžného ekonomického života se každým dnem množí problémy, se kterými se podnikatelé pasují v plánech, jak udržet svoje provozy životaschopné i po dobu trvání krizových opatření.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Skončí spory o ušlý zisk u soudů? Podnikatelé a vláda se přou o výklad krizového zákona | Hromadný odklad exekuce účastníkům nakonec ublíží | Zpracování údajů pro chytrou karanténu záleží na bankách, tvrdí Úřad pro ochranu osobních údajů | Matzner: Kdo bude dědit, když nenapíšete závěť? Možná i ten, koho nechcete | Soudcovská unie navrhuje kvůli…

Prodej firmy

Zvažujete prodej firmy? Poslechněte si podcast na toto téma s Robertem Němcem, místopředsedou České advokátní komory a partnerem advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o.

Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy

V důsledku epidemie (pandemie) nového typu koronaviru, jakož i v důsledku opatření, která jsou za účelem zamezení jejímu šíření přijímána ze strany (nejen) českých úřadů, dochází k podstatnému ztížení či dokonce znemožnění plnění smluvních povinností. Dá se proto očekávat, že bude častěji než dříve docházet nejen ke zpoždění dodávek či jejich…

Rušení zájezdů v důsledku šíření koronaviru

Stále aktuálním a diskutovaným tématem v současné době již od 1. 3. 2020 je šíření korona viru, způsoby a opatření proti jeho šíření, ale v důsledku přijatých vládních opatření a celkové situaci v Evropě mnoho lidí řeší ještě také jiný problém mimo zásobení domácnosti surovinami pro případ karantény, strachu o vlastní zdraví či zdraví své rodiny a…

Ošetřovné v dobách koronaviru a možná predikce úpravy problematiky do budoucna

Ošetřovné je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění, jehož právní úprava má těžiště v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále též jen „ZNP“), a to konkrétně v části třetí, kde je ošetřovnému věnována hlava VI. (ust. § 39 - § 41). Jedná se o dávku peněžitou, nárokovou, opakující se, nicméně krátkodobou. Tak to ostatně zhodnotila…

Zaměstnání nejsou jen peníze

Pravdu vyslovenou v titulku našeho vysvětlení si ověřují zájemci a uchazeči o zaměstnání. Při současném nedostatku pracovníků si mohou pracovní uplatnění vybírat a přitom nerozhodují jen peníze. Berou v úvahu i další výhody, které nabízejí zaměstnavatelé. Mezi nejvýznamnější benefity patří poskytování dalšího pracovního volna nad rámec zákonných…

Preventivní opatření zaměstnavatele před šířením nákazy koronaviru a pracovněprávní následky nařízené karantény

Účelem tohoto článku je vymezit pracovněprávní následky související s karanténou nařízenou zaměstnancům. Součástí článku je rovněž přehled základních preventivních opatření, která mohou zaměstnavatelé za účelem předcházení riziku nákazy mezi svými zaměstnanci zavést.

Umělá inteligence ve světle ochrany soukromí – 2. díl

Právní limity pro vývoj a používání umělé inteligence v oblasti marketingu: automatizované rozhodování a práva subjektů údajů

Náhrada škody způsobené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví určenými k řešení epidemie COVID-19

Probíhající epidemie nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 vyvolává, vedle dosud jen těžko představitelného utrpení a omezení základních práv a svobod, také mnoho praktických právních otázek. Tento článek se zaměřuje na jednu z těch nejpalčivějších, a totiž, zda by stát měl podnikatelům nahradit škodu (zejm. ušlý zisk) způsobenou…

Promlčecí lhůta u přestupků spáchaných před 1.7.2017

Dne 4.2.2020 vyhlásil Ústavní soud nález v řízení sp.zn. Pl. ÚS 15/19[1] (dále jen jako "nález"), kterým v rámci konkrétního přezkumu ústavnosti zrušil ustanovení § 112 odst. 2 větu první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen jako "zákon o odpovědnosti za přestupky"), a to dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce…

O roli kolizního opatrovníka dítěte v soudním řízení o péči, respektive o úpravě poměrů dítěte

„Obhajoba již není zákonem vlastně dovolena, ale jen trpěna, je dokonce sporné, má-li se příslušné místo v zákoně vykládat aspoň v tom smyslu, že je trpěna. Přesně vzato, není tady vůbec žádných advokátů soudem uznaných, všichni, kdo před tímto soudem vystupují jako advokáti, jsou po pravdě jen advokáty pokoutními.“ (Franz Kafka, Proces, 1925;…

Změna okolností dle § 1764 a násl. OZ v kontextu veřejných zakázek – I. díl

V souladu s § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, platí, že „změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v § 1765 a…