24. 10. 2018
ID: 108282upozornění pro uživatele

Co přináší nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Koreou?

Česká republika a Korea podepsaly novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta nahrazuje původní smlouvu z roku 1992 a podstatně mění některé oblasti, například se rozšiřuje definice stálé provozovny a mění se výše zdanění vyplácených dividend a úroků. Počátkem srpna 2018 předložila vláda novou smlouvu Poslanecké Sněmovně k ratifikaci.

Tato smlouva podepsaná dne 12. 1. 2018 v Soulu nabyde platnosti po ratifikačním procesu v obou zemích, avšak účinná bude nejdříve od 1. ledna následujícího roku. Pokud se stihne dokončit ratifikační proces do konce roku 2018, lze novou smlouvu aplikovat již od roku 2019. Pokud bude ratifikační proces dokončen až v roce 2019, účinnost smlouvy se posune na rok 2020.

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní novinky a změny, které nová smlouva přináší.

Stálá provozovna

Nová úprava smlouvy nově definuje tzv. službovou stálou provozovnu. Tato provozovna vzniká, pokud jsou služby poskytovány na území druhého státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.

Dividendy

Dividendy vyplácené rezidentovi druhého státu budou zdaněny v prvním státě a to maximálně do výše 5 % hrubé částky dividend. To se týká nejen právnických osob, ale také fyzických. Dosavadní smlouva stanovuje limit 5 % pouze za podmínky, že příjemce vlastní nejméně 25 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy. Pokud tato podmínka není splněna, limit zdanění je ve výši 10 %.

Úroky

V případě vyplácených úroků snižuje limit zdanění nová úprava smlouvy z původních 10 % pouze na 5 %.

Licenční poplatky

U licenčních poplatků v nové úpravě smlouvy nedochází k podstatným změnám. Užití nebo právo na užití autorských práv k vědeckým, literárním a uměleckým dílům zůstává v zemi zdroje osvobozeno. U patentů, ochranných známek či průmyslového zařízení zůstává maximální sazba 10 % stále stejná.

Vyloučení dvojího zdanění

Nové znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění opravňuje korejskou společnost u přijatých dividend od české společnosti (rezidenta) zohlednit při zápočtu také zaplacenou českou daň ze zisků společnosti vyplácející. Doposud bylo možné zohlednit pouze srážkovou daň, která byla zaplacena v České republice. Tento benefit však platí pouze pro společnosti, které vlastní alespoň 25% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech. 


Ing. Martin Novák


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz