finanční právo

Svědek v daňovém řízení

V dnešním článku se zaměříme na právní postavení svědka v daňovém řízení, a to zejména na jeho práva a povinnosti. Po přečtení tohoto článku byste tak měli vědět, kdy můžete např. odepřít výpověď a také, jaké je právní postavení tzv. osob předzvědných.

Pokud jste předvolání správcem daně k podání svědecké výpovědi je vaší povinností výpověď…

Jakým jazykem komunikovat s finančními úřady?

Možná by se mohlo zdát, že odpověď na výše položenou otázku je jednoduchá, a to tak, že s finančními úřady by měl občan a firmy komunikovat česky. Ale skutečnost je trochu jiná a ve stávající právní úpravě najdeme pozůstatek federální minulosti naší země. Vedle verbální komunikace jde hlavně o komunikaci písemnou a v této rovině je velmi důležité…

Možnost zahájení opětovné daňové kontroly ve stejné věci

Daňové řízení vychází ze zásady překážky věci rozsouzené (tzv. rei iudicatae), kterou zná jak občanské právo (§ 159 odst. 3 OSŘ), tak i obecné správní řízení. Přestože úprava litispendence ve správním řádu není explicitní, stávající judikatura k ní dochází výkladem za použití obecných právních zásad zdůrazňující požadavek právní jistoty účastníků…

Lhůty v daňovém řízení

Lhůtu chápeme jako časový úsek, určité ohraničení pro jednotlivé právní úkony a kroky. Rozlišujeme lhůty zákonné a individuální, které stanoví správce daně. Zákonné lhůty jsou stanoveny zákonem a jsou jimi např. lhůty pro podání daňového přiznání.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Zákon o daních z příjmů, který upravuje jak problematiku zdaňování příjmů fyzických osob, tak i osob právnický vychází ze zásady, že všechny příjmy každého daňového subjektu jsou zdaňovány jedinou daní, a to daní z příjmů.

Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob

Problematiku daně z příjmu fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve své první části (z logiky věci tak vyplývá, že druhá část tohoto zákona je věnována právní úpravě daně z příjmu osob právnických). Celý zákon o daních z příjmů je vystavěn na zásadě, že každý daňový subjekt je ze všech svých příjmů zdaňován pouze jednou…

Zánik celního dluhu

Podle § 284 celního zákona, ustanovení § 283 písm. a) až c) se vztahují přiměřeně i na zánik celního dluhu uvedeného v § 253. tento dluh zanikne, jestliže byly zrušeny formality prováděné s ohledem na preferenční sazební opatření uvedená v § 253.

Budeme-li vycházet z přesného znění obou citovaných ustanovení, a nemůžeme jinak, dospějeme k…

Plánování daňového zatížení jako součást plánování nákladů

Česká republika patří k územím, která přejala německý přístup k pohledu státu na daňový subjekt. To do velké míry určuje způsob sestavování účetních výkazů i to, co je považováno za úkol managementu firem. Účetní a daňová evidence má tedy charakter nástroje pro kontrolu ze strany státu popřípadě bank. Stát ovšem, až na výjimky, není vlastníkem…

Předmět daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty lze charakterizovat jako daň nepřímou a univerzální. Této dani podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, dále zboží z dovozu a také nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku.

Sazba daně z příjmu fyzických osob

Novela zákona o dani z příjmu mimo jiné výrazně zasáhla i do sazby daně z příjmu fyzických osob. Oproti částkám sazby daně, které se použijí pro daň za zdaňovací období 2000, se částky, jež budou použity pro zdaňovací období 2001, zvýšily. Novelou tak došlo k prodloužení pásem daňové sazby asi o 9 %.

Nezdanitelná část základu daně podle zákona o dani z příjmů

Zákon o dani z příjmů ve své části věnované problematice daní z příjmů fyzických osob upravuje i tzv. nezdanitelnou část základu daně. Zjednodušeně lze říci, že nezdanitelnou část základu daně tvoří částky, které se od základu daně odčítají, tedy částky, o které se základ daně snižuje pro účely…

Příjmy z pronájmu jako předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzické osoby jsou příjmy této fyzické osoby. Vzhledem různorodosti a rozmanitosti příjmů fyzické osoby rozlišuje zákon o daních z příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob několik kategorií předmětu daně z příjmů.

Stanovení paušální daně

Stanovit paušální daň (vysvětlení pojmu viz. článek Daň stanovená paušální částkou) je možné pouze na základě žádosti poplatníka. Zákon o daních z příjmů, který se paušální daní zabývá ve svém ustanovení § 7a, tedy neumožňuje, aby byla paušální daň poplatníkovi vnucena. Výše paušální daně se stanovuje jednak v závislosti na předpokládaných…

Daň stanovená paušální částkou

V zákoně o daních z příjmů nalezneme zcela nový institut paušální daně. Podle zákonodárce hlavním cílem této nové úpravy bylo pomoci drobným podnikatelům tím, že se jim v případě využití možnosti stanovit daň paušální částkou značně zjednoduší administrativa.

Dovoz a vývoz peněz

Právní úpravu týkající se dovozu a vývozu bankovek a mincí obsahuje primárně zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Ten praví, že dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně v cestovním styku nebo v poštovní nebo jiné zásilce je omezen limitem, jehož výši stanoví Česká národní banka a Ministerstvo financí …

Směnka vlastní a směnka cizí

Směnka je významným právním a platebním instrumentem. Směnka je dlužnickým cenným papírem s předepsaným obsahem, typicky se jedná se cenný papír vystavený na řad určité osoby, kterým jeho vystavovatel činí platební slib nebo platební příkaz ve prospěch osoby na něm vyznačené.

Náležitosti směnky

Zákon č. 191/1950 Sb. o směnkách a šecích, který patří mezi nejstarší dosud platné zákony, upravuje problematiku směnek a šeků. Směnka je jedním z druhů cenných papírů. Směnku lze rozlišit na směnku cizí (podstata této směnky spočívá v tom, že směnkou cizí výstavce přikazuje třetí osobě tj. směnečníkovi, aby v určitý den a na určitém místě…

Stanovisko MF ČR ke společenství vlastníků jednotek

Z hlediska správy daní a poplatků je společenství vlastníků jednotek daňovým subjektem ve smyslu ust. § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). Daňovým subjektům z tohoto zákona vyplývá registrační povinnost, která je upravena v ust. § 33 zákona o správě daní a…

Jak správně zaplatit daň z příjmu

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a…

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.