14. 11. 2019
ID: 110248upozornění pro uživatele

Jediný člen představenstva a dozorčí rady jako předseda

Jak známo, zákon o obchodních korporacích zjednodušil správu obchodních korporací a to mj. tím, že připustil, že akciová společnost může mít toliko jednočlenné představenstvo a jednočlennou dozorčí radu. V usnesení ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 7 Cmo 294/2015 se pak v této souvislosti Vrchní soud v Praze zabýval některými praktickými otázkami vyvolanými tou skutečností, že jednočlenný volený orgán nerozhoduje (přirozeně) ve sboru, a přitom dospěl k následujícím závěrům.

Má-li akciová společnost jediného člena představenstva, není třeba svolávat schůzi představenstva, o rozhodnutích člena představenstva však je nutno pořídit zápis. Jediný člen představenstva bude současně vykonávat funkci předsedy představenstva. (srov. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 699 s.). Ustanovení § 448 odst. 1 nebrání tomu, aby měla dozorčí rada I jen jednoho člena. Bude-li mít dozorčí rada jediného člena, není třeba svolávat jednání dozorčí rady, o rozhodnutích člena dozorčí rady však je nutno pořídit zápis. Jediný člen dozorčí rady bude současně vykonávat funkci jejího předsedy (srov. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 709 s.).

V posuzované věci dle stanov navrhovatele je představenstvo i dozorčí rada společnosti jednočleným (unipersonálním) orgánem, což připouští dispozitivní ustanovení § 439 odst. 1 a 448 odst. 1 ZOK. Člen unipersonálního představenstva a člen unipersonální dozorčí rady akciové společnosti je bez dalšího i předsedou uvedených orgánů a měl by být proto zapsán v obchodním rejstříku jako předseda i bez formálního rozhodnutí o volbě předsedy podle cit. ust. § 439 odst. 2 a § 448 odst. 2 ZOK (srov. obdobně stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 204/2015 publikované ve sbírce pod číslem 31/2016).

JUDr. Vladimír Janošek,
advokát

trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 731 773 563
e-mail:    janosek@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz