13. 3. 2001
ID: 2830upozornění pro uživatele

Jednatel s.r.o. – podmínky jmenování

Jednatel společnosti je jedním ze statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Po novele obchodního zákoníku zákonem č. 105/2000 Sb. byly zpřísněny podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů obchodních společností. Ustanovení §31a obecně upravuje podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů.Jednatel společnosti je jedním ze statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Po novele obchodního zákoníku zákonem č. 105/2000 Sb. byly zpřísněny podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů obchodních společností. Ustanovení §31a obecně upravuje podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů. Uvedené ustanovení má pouze obecný charakter a je dále specifikováno u jednotlivých ustanovení týkajících se obchodních společností.

Pro jednatele společnosti s ručením omezeným jsou zakotveny následující podmínky.

1. Jednatelem společnosti s ručením omezeným nemůže být po dobu od prohlášení konkursu do uplynutí tří let od zrušení konkursu nebo po dobu tří let od zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku osoba, která v době od jednoho roku před podáním návrhu na prohlášení konkursu, popřípadě ode dne, kdy vznikla právnické osobě povinnost podat návrh na prohlášení konkursu na svůj majetek, do dne podání takového návrhu vykonávala činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, jestliže tato osoba nevykonávala funkci s péčí řádného hospodáře. To neplatí, jestliže byl konkurs zrušen tím, že odvolací soud změnil nebo zrušil usnesení soudu prvního stupně z důvodu, že nebyly splněny podmínky pro prohlášení konkursu s výjimkou podmínky nedostatku majetku. K uvedené překážce se nepřihlíží, došlo-li k úpadku právnické osoby v důsledku porušení povinnosti třetí osoby anebo týká-li se likvidátora, který podal návrh na prohlášení konkursu poté, co zjistil předlužení společnosti. Jsou-li pochybnosti, zda výše uvedená osoba vykonávala funkci s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tato osoba. Nastane-li výše uvedená skutečnost v době, kdy osoba, jíž se tato skutečnost týká, je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, příslušný orgán ji odvolá, jakmile se o tom dozví.

2. Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se jednatelem nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li jednatel splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obchodním zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Způsoby ukončení jednatelství jsou následující:
(a) smrtí jednatele,
(b) vzdáním se funkce,
(c) odvoláním z funkce, nebo
(d) uplynutím času.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz