27. 4. 2001
ID: 6458upozornění pro uživatele

Konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“

Ve dnech 19. – 21. 4. proběhla na Právnické fakultě MU v Brně konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“ o vybraných změnách českého obchodního práva, které přinesla novela obchodního zákoníku (370/2000 Sb.), účinná od 1. 1. 2001. Hlavním organizátorem byla brněnská skupina Evropské asociace studentů práva, organizace sdružující studenty práva a mladé právníky v celé Evropě.


Ve dnech 19. – 21. 4. proběhla na Právnické fakultě MU v Brně konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“ o vybraných změnách českého obchodního práva, které přinesla novela obchodního zákoníku (370/2000 Sb.), účinná od 1. 1. 2001. Hlavním organizátorem byla brněnská skupina Evropské asociace studentů práva, organizace sdružující studenty práva a mladé právníky v celé Evropě.

Zákon, který by „harmonizoval“ české obchodní právo s běžnými evropskými standardy byl dlouho očekáván, avšak již v době své legislativní cesty parlamentem budili některé jeho pasáže obavy, zda přívlastek „EU“ příliš nezakrývá nedotaženost určitých ustanovení a jejich problematičnost v praxi. O vybraných ustanoveních zákona se tedy přednášelo i diskutovalo a hlavní výstupy budou publikovány ve sborníku.

Na pozvání brněnských studentů se na konferenci sjely dvě desítky komercionalistů z právnických fakult, odborníků z praxe a soudnictví, aby přednášeli a vedli jednotlivé semináře. Mezi více než stopadesáti účastníky byli advokáti, podnikoví právníci, státní zaměstnanci a studenti českých a slovenských právnických fakult. Velký zájem ze strany slovenských studentů byl dán blížícím se projednáváním obdobných změn obchodního práva v SR.

Program konference byl rozložen do tří dnů a sestával z přednášek a seminářů, z nichž některé probíhaly paralelně.

Čtvrteční dopoledne začalo zahajovacími projevy rektora MU prof. Zlatušky a děkana PrF MU doc. Svatoně. Příspěvky přednesli JUDr. Cyril Svoboda (PS PČR) a Dr. Petr Greger (Evropsko-české fórum).

První dopolední přednášku na téma „České obchodní soudnictví v roce 2001“ přednesla JUDr. Scheeweissová z Krajského soudu Brno. Hovořila o zásadních problémech, se kterými se soudy aktuálně i dlouhodobě potýkají.

Druhou přednášku proslovil doc. Eliáš (PF ZČU Plzeň). Tématem byly vybrané změny v úpravě akciové společnosti, které novela přinesla.

Po obědě se účastníci konference dle svého zájmu rozdělili do semináře o obchodním rejstříku nebo do semináře o nekalé soutěži. Ten první vedli JUDr. Havel a Mgr. Hajšman z PF ZČU a Mgr. Horáček z PF UK Praha. Zejména srovnávací reklamou se v druhém semináři zabývali prof. Hajn, Mgr. Kotásek, Mgr. Korbel (všichni PrF MU Brno) a JUDr. Frimmel. Další dva paralelní semináře si vzali za cíl přiblížit posluchačům práva a povinnosti společníka pod vedením doc. Pokorné a Mgr. Borkovce (oba PrF MU) a vybrané instituty slovenského obchodního práva, o kterých hovořila doc. Patakyová z PF UK Bratislava.

Páteční dopoledne otevřel prof. Bejček (PrF MU) s přednáškou o změnách v závazkových vztazích po novele. S druhou dopolední přednáškou vystoupila prof. Pelikánová (prezidium KCP Praha). Zaměřila se důležité rysy a kontext novely z hlediska evropského a českého práva.

Prof. Pelikánová se hned poté ujala semináře o ochraně věřitelů. Ve stejné době začali prof. Bejček a doc. Eliáš v jiné konferenční místnosti seminář na téma podnikatelská seskupení a jednání ve shodě. Další dva odpolední semináře se zaměřily na převzetí, fúze, změnu formy a rozdělení za účasti Mgr. Šnajdera (Audit & Consulting Experts), JUDr. Havla a Mgr. Vítka (oba PF ZČU Plzeň) a smlouvu o převodu zisku a ovládací smlouvu, o kterých hovořili prof. Bejček a JUDr. Hála (ČKD holding Praha). Podvečerní seminář o formalismu obchodního zákonodárství a jeho produktech připravili doc. Eliáš (PF ZČU) a prof. Hajn (PrF MU).

Sobota nabízela již jen poslední dva semináře. Na tom prvém vystoupili na téma sídlo podnikatele a jiné údaje o podnikateli Mgr. Horáček (PF UK), JUDr. Havel a Mgr. Hajšman (PF ZČU). Závěrečný seminář se nazýval valná hromada, představenstvo a dozorčí rada a jeho odbornou úroveň zajišťovali Mgr. Kotásek (PrF MU), JUDr. Havel a Mgr. Vítek (PF ZČU). Po závěrečných slovech organizátorů byla konference zakončena společenským rautem.

Po všechny tři dny se na většině seminářů po úvodních slovech předsedajících rozvinula diskuse a rozbor konkrétních dotazů, přičemž všem přednášejícím děkuji za pohotové reakce na připomínky z pléna. Jako organizátor věřím, že se nám podařilo zajistit odbornou úrověň konference, jak se od nás očekávalo.

Slova poděkování míří také k Velvyslanectví Nizozemského království, Konrad Adenauer Stiftung a Open Society Fund Praha a PrF MU Brno, bez jejichž pomoci by se konference jen velice těžko uskutečnila.

Petr Jäger, president
Evropská asociace studentů práva Brno

elsa@law.muni.cz
tel: 05/41 559 274

Seznam přednášejících:

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (PrF MU Brno)
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. (prezidium KCP Praha)
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (PrF MU Brno)
Doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (PrF MU Brno)
Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (PF UK Bratislava)
Doc. JUDr. Karel Eliáš, CSc. (PF ZČU Brno)
JUDr. Jaroslava Schneeweisová (KS Brno)
JUDr. Petr Hála, MBA (ČKD Praha holding, a. s.)
JUDr. Bohumil Havel (PF ZČU Plzeň)
JUDr. Václav Hajšman ( PF ZČU Plzeň)
JUDr. Martin Frimmel (AK Dr. Chobolová, Brno)
JUDr. Cyril Svoboda (PS PČR)
Dr. Petr Greger (Evropsko-české fórum)
Mgr. Jindřich Vítek (PF ZČU Plzeň)
Mgr. Tomáš Horáček (PF UK Praha)
Mgr. Josef Kotásek, Ph. D.(PrF MU Brno)
Mgr. et Ing. Aleš Borkovec (PrF MU Brno)
Mgr. et Ing. Jakub Šnajder (Audit & Consulting Experts, s.r.o. )
Mgr. František Korbel (PrF MU Brno)
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz