7. 3. 2002
ID: 15948upozornění pro uživatele

Náležitosti návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku


Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele ...


Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele do obchodního rejstříku vznikne, pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 000 000 Kč. Uvedené ustanovení se použije poprvé počínaje účetním obdobím započatým v roce 2002.

Osoby, které se zapsaly do obchodního rejstříku na základě dosavadní (rozumí se do 31.12.2001) právní úpravy § 3 odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku (výše jejich čistého obratu zjištěná podle zvláštního právního předpisu dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem) a čl. VIII bodu 2 zákona č. 370/2000 Sb.( ukládá-li tento zákon (rozumí se z.č. 370/2000 Sb.) osobě, které nevzniká ke dni zápisu do obchodního rejstříku, povinnost zapsat se do obchodního rejstříku, je tato osoba povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), mohou podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku do 31. 12. 2002 a povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví jim z důvodu tohoto zápisu do obchodního rejstříku nevzniká.

Povinnost zápisu fyzické osoby do obchodní rejstříku nastane i v případě, že fyzická osoba provozuje živnost průmyslovým způsobem, nebo pokud tak stanoví zvláštní předpis.

Fyzická osoba je povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co jí tato povinnost vznikla.

Návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku musí obsahovat následující náležitosti:
- obchodní firma podnikatele fyzické osoby. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Dodatek ke jménu a příjmení fyzické osoby zapisované do obchodního rejstříku může mít povahu dodatku osobního, věcného nebo i fantazijního. Obchodní zákoník stanoví, že firma nesmí být zaměnitelná. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno a příjmení s jiným podnikatelem působícím v
témže místě, je povinna doplnit ve firmě údaj o jménu dostatečně odlišujícím dodatkem.
- jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo popřípadě datum narození není-li rodné číslo přiděleno
- místo podnikání dle živnostenského nebo jiného oprávnění
- předmět podnikání dle živnostenského nebo jiného oprávnění.

K návrhu na zápis fyzické osoby podnikatele do obchodního rejstříku je třeba přiložit následující listiny:
- úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být na základě návrhu zapsány jako předmět podnikání fyzické osoby do obchodního rejstříku
- doklad ve smyslu §27a odst. 2 písm. k) obchodního zákoníku. Tímto dokladem je doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání nebo stejnopis notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění nebo výhradě jeho vzniku, byla-li taková smlouva uzavřena, nebo rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění, popřípadě smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání.

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku je zatížen soudním poplatkem ve výši 5 000,- Kč. Soudní poplatek je možno uhradit v kolcích, které budou vylepeny na návrhu. Podpis fyzické osoby na návrhu na zápis musí být úředně ověřen. Je-li navrhovatel právně zastoupen, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz