10. 1. 2014
ID: 93291upozornění pro uživatele

Nová pravidla ICC pro mediaci

4. prosince 2013 zveřejnila Mezinárodní obchodní komora znění nových Mediačních pravidel ICC (ICC Mediation Rules[1]). Tyto s účinností od 1. ledna 2014 nahrazují dosavadní ICC ADR Rules používané pro řešení sporů v mezinárodním obchodním styku už od roku 2001.

 
 Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.
 
Tato nová pravidla neobsahují žádnou revoluční změnu. Oproti stávajícím pravidlům by však měla být jednodušší a pružnější. Nejzřetelnější změnou je změna názvu. Jelikož je mediace nejpoužívanější ADR technikou při alternativním řešení sporů dle současných ICC ADR Rules (mediace je použita v přibližně 80% procentech případů řešených u ICC International Centre for ADR[2]), nová pravidla předpokládají mediaci jako základní způsob řešení sporu. Další techniky jako konciliace či nezávislá evaluace jsou nicméně také možné, pokud k takovému způsobu řešení sporů strany přistoupí (viz čl. 1 odst. 3 Mediačních pravidel ICC). Mediační pravidla ICC rovněž zdůrazňují vzrůstající roli paralelního řešení sporu v rozhodčím řízení a v mediaci (čl. 10 odst. 2 Mediačních pravidel ICC). Vzorová mediační doložka (verze C) dokonce výslovně předpokládá povinnost řešit spor mediací, zatímco může běžet paralelní rozhodčí řízení.  

Další důležitá změna nevyplývá přímo z Mediačních pravidel ICC, ale z dokumentu tato pravidla doprovázejícího, a to Mediation Guidance Notes (Metodické pokyny k mediaci). Tyto metodické pokyny mají být praktickým návodem, který by měl uživatelům těchto pravidel a jejich poradcům ukázat, jak může být mediace dle Mediačních pravidel ICC vedena za účelem co nejúspěšnějšího vyřešení sporu. Tyto pokyny pak popisují, co je mediace, proč použít mediaci, co si představit pod mediačními setkáními, jak se připravit na mediaci, jak postupovat při pověření mediátora vedením mediace, jak postupovat při samotné mediaci, jak předkládat shrnutí sporu a dokumentů pro spor relevantních, případně jaká je souvztažnost mezi mediací a rozhodčím řízením. Jelikož je mediace jako způsob řešení sporů v České republice stále ještě v plenkách, je vhodné věnovat pozornost těmto metodickým pokynům, které názorně popisují výhody řešení sporů v mediaci a obsahují doporučené postupy při tomto řešení sporů.

Mediace je pružným způsobem řešení sporů vedeným soukromě a důvěrně mediátorem, který působí jako neutrální facilitátor mezi stranami při jejich snaze o smírně řešení sporu. Strany přitom mají plnou kontrolu nad tímto procesem (zejména v otázce, zda uzavřou dohodu a za jakých podmínek). Tento proces je přitom dobrovolný.

Mediační pravidla ICC stanovují jasné parametry pro vedení mediačního procesu při snaze o udržení potřebné flexibility. Mediační pravidla ICC v deseti článcích popisují zahájení mediačního řízení, stanovení místa a jazyku mediace, ustanovení osoby mediátora, stanovení výše poplatků za mediaci a nákladů řízení, postup při samotné mediaci, ukončení mediace, důvěrnost mediace a další souvztažnosti.

Mediační pravidla ICC přiznávají ICC International Centre for ADR („Centrum“) výraznou úlohu při řešení sporu mezi účastníky, například v řešení procedurálních otázek, jako je určení místa či jazyku mediace. Důvodem takového postupu je snaha o minimalizaci ingerence samotného mediátora do řešení těchto procedurálních otázek a tím tedy i o minimalizaci možnosti, že si mediátor znepřátelí jednu ze stran sporu, což by následně nepřispělo k úspěšnému vyřešení sporu. Centrum hraje rovněž zásadní roli v situaci, kdy jedna ze stran sporu hodlá předložit spor k řešení v mediaci, a strany mezi sebou nemají dohodnutou mediační dohodu. Centrum by se mělo po předložení návrhu na mediaci jednou ze stran pokusit přesvědčit druhou stranu k vedení mediace za účelem smírného vyřešení sporu (srov. čl. 3 odst. 1 Mediačních pravidel ICC).

Centrum sehrává rovněž důležitou úlohu při stanovení osoby mediátora v případě, že se strany na této osobě nedohodnou. Centrum sice nemá formalizovaný seznam mediátorů, nicméně již disponuje širokým spektrem mediátorů, které může jmenovat v daném sporu s přihlédnutím k předmětu sporu, jazyku stran, národnosti stran, atd.

Mediační pravidla ICC záměrně neformalizují samotný postup vedení mediace a nechávají tak potřebný prostor pro mediátora vést mediaci způsobem, který bude zohledňovat potřeby jednotlivých účastníků. Metodické pokyny mediace nicméně podpůrně a nezávazně uvádějí vhodné způsoby vedení mediace.

Mediace je soukromým a důvěrným procesem. Mediační pravidla ICC proto stanoví komplexní pravidla o důvěrnosti stanovící, že strany mediace nemohou v žádném rozhodčím či soudním řízení použít jakékoliv dokumenty, podání nebo jiná sdělení prezentované během mediace, ani žádné názory, návrhy, či připuštění toho, že by jedna ze stran byla ochotná akceptovat nějaké řešení.

ICC doporučuje čtyři vzorové mediační doložky použitelné za různých situací při řešení sporu:[3]

  • Dobrovolné použití Mediačních pravidel ICC;
  • Povinné zvážení možnosti použití Mediačních pravidel ICC;
  • Povinné použití Mediačních pravidel ICC při souběžném vedení rozhodčího řízení; a
  • Povinné použití Mediačních pravidel ICC před zahájením rozhodčího řízení.

Za vedení mediačního řízení dle Mediačních pravidel ICC je nutné zaplatit poplatek 2 000 USD. Zpravidla si Centrum rovněž nechá zaplatit zálohu na vedlejší náklady a odměnu mediátora a jeho náklady. Pokud si strany nedohodnou odměnu přímo s mediátorem, je odměna stanovena Centrem v rozumné výši podle předmětu sporu. Zpravidla se tato odměna pohybuje mezi 400 a 600 USD za hodinu práce mediátora.[4]

Pokud strany sporu nicméně nemají zájem hradit náklady Centra, Mediační pravidla ICC umožňují, aby Centrum sloužilo pouze ke jmenování osoby mediátora v případě, že se na této osobě nedohodnou účastníci.

Centrum přispívá k řešení sporů již od roku 2001. Dle dlouhodobých statistik ICC 74% případů předložených k řešení mediátorovi skončilo narovnáním.[5] Lze proto předpokládat, že celosvětově poptávka po mediaci a dalších ADR technikách poroste. Nová Mediační pravidla ICC pak ukazují, že mediace není konkurentem rozhodčího řízení, ale vhodným doplňkem tohoto alternativního způsobu řešení sporů, který může efektivněji a rychleji vést ke smírnému vyřešení sporu.


Klára Tomaierová

Klára Tomaierová,
zapsaný mediátor, advokát


Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

Classic 7 Business Park
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7


Tel.: +420 224 217 777
e-mail: office@tomaierlegal.cz 


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Mediační pravidla ICC jsou publikována >>> zde.
[2] Viz - dostupné na www, k dispozici >>> zde
[3] Doporučená znění mediačních doložek lze najít >>> zde.
[4] Srov. Jacob Grierson, Jilali Maazouz: Paris-based International Chamber of Commerce (ICC) Launches New Mediation Rules, National Law Review, 12. prosince 2013.
[5] Viz - dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz