14. 1. 2002
ID: 15615

Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

Dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).


Dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).

Protokol se zatím vztahuje na následující sektory - strojní zařízení, výtahy, osobní ochranné prostředky, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, plynové spotřebiče, jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení. Přijetím protokolu využila Česká republika možnost postupného přijímání a provádění práva Evropských společenství Českou republikou a využívání určitých výhod vnitřního trhu Evropských společenství a zajištění jeho efektivního fungování v určitých sektorech před přistoupením České republiky do Evropských společenství. V sektorech, na které se protokol vztahuje, české národní právo podstatně přejímá právo Evropských společenství. Základním krokem v této oblasti bylo přijetí zákona č. 71/2000 Sb. z., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. z., o technických požadavcích na výrobky a některé další zákony, a který nabyl účinnosti dnem 3. 4. 2000.

Jak se uvádí v důvodové zprávě k zákonu č. 71/2000 Sb. z. cílem změny zákona č. 22/1997 Sb. z. je především vytvořit již v předvstupním období právní podmínky pro sjednání a realizaci Protokolu o evropském posuzování shody, jehož vlastním smyslem je vytvořit možnost volného pohybu zboží ve vztahu ke státům sdruženým v Evropských společenstvích u výrobků, které budou v tomto protokolu vymezeny, pro jejíž realizaci bude nezbytné změnit v návaznosti na navrženou změnu zákona o technických požadavcích na výrobky, která rozšiřuje přiměřeně i potřebné zmocnění pro vládu i dosud vydaná nařízení vlády v rozsahu, který bude stanoven uvedeným protokolem. Tím návrh sleduje i dosažení plné kompatibility se směrnicemi Rady Evropských společenství vydanými podle nového přístupu k technické harmonizaci a normám. Současně je cílem odstranit v některých dalších zákonech neúčelné duplicity. V rozsahu, který vyplyne z realizace Protokolu k Evropské dohodě o evropském posuzování shody, bude mít její přijetí vliv na obchod se státy EU tím, že:
- zabezpečí umisťování našich výrobků na trhu EU bez dalších ověřovacích procedur a vzhledem k vyšším cenám za ověřovací úkony v členských státech EU ve srovnání se stavem v České republice i dodatečným nákladům, které vznikají při předkládání vzorku výrobků k ověření, popř. hrazení nákladů spojených s ověřováním prováděným notifikovanými osobami z členských států EU na našem území, vznikne jednoznačně přínos pro naše výrobce,
- zjednoduší dovoz výrobků, označených CE a majících původ ve státech EU, do České republiky odstraněním ověřovacích procedur, které dosud musí zajišťovat v České republice dovozce,
- zavede v České republice mechanizmy obvyklé pro ekonomiky členských států EU z hlediska volného pohybu zboží u výrobků v rozsahu realizace uvedeného protokolu.

Podpisem protokolu přijala Česká republika závazek dodržovat zásady volného pohybu zboží a podporovat jakost výrobků tak, aby zajistily zdraví a bezpečnost svých občanů a ochranu životního prostředí, a to i prostřednictvím technické pomoci a dalších forem vzájemné spolupráce.

Protokol zajišťuje uplatňování vzájemné akceptace průmyslových výrobků, které splňují požadavky pro to, aby byly podle zákona uvedeny na trh jedné ze stran protokolu, a vzájemného uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo Společenství nebo národní právo.

Účelem protokolu je tak usnadnit stranám protokolu odstraňování technických překážek obchodu u průmyslových výrobků. Prostředkem k tomuto cíli je ze strany České republiky postupné přijímání a provádění národního práva odpovídajícího právu Evropských společenství.

Protokol upravuje:
a) vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků, jejichž seznam je uveden v přílohách protokolu o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh jedné ze stran protokolu;
b) vzájemné uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo Evropských společenství a odpovídající české národní právo, seznam obojích právních předpisů je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.
Strany protokolu se za účelem vzájemné akceptace dohodly, že průmyslové výrobky, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh jedné strany protokolu, mohou být uvedeny na trh druhé strany protokolu bez dalšího omezení.

Význam přijetí protokolu je velký a umožní českým výrobcům využít u určitých druhů výrobků výhod tzv. volného trhu. Protokol dále předpokládá rozšíření druhů výrobků na něž se bude vztahovat.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz