Články

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdy

Jak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?

Řízení o žádosti o dotaci a novela velkých rozpočtových pravidel

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“, jindy též označován jako tzv. velká rozpočtová pravidla) představuje základní právní rámec pro oblast poskytování dotací. V nedávné době přitom prošla rozpočtová pravidla…

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízen o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do…

K určovacím žalobám podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ani více než pět let po účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání dosud nejsou vypořádány všechny restituční nároky oprávněných osob. Jedním z důvodů jsou probíhající spory zahájené církevními subjekty podle § 18, které namítají protiprávnost převodu či přechodu historického církevního majetku ze státu na jiné osoby, zejména kraje a obce, což má být…

Vzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?

Ustanovení § 457 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zrušené smlouvy dostal. Ustanovení § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, stanoví, že strana závazku má právo na vrácení toho, co plnila, pokud plnila…

ePrivacy nařízení a GDPR

Na počátku roku 2017 byl publikován návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“) jako součást komplexní Strategie pro jednotný digitální trh. Tento návrh Evropský parlament koncem října předchozího roku schválil. Nařízení si stanovuje za cíl revidovat a aktualizovat současnou unijní…

Jsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?

Včasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení vedené obecním úřadem či jiným správním orgánem, jakmile doručíte písemnost pozdě, veškerá vaše snaha je rázem zbytečná. Ne všechny dostupné způsoby doručení přitom mají účinky, jež od…

Přeshraniční poskytování služeb jako oslí můstek pro obcházení pracovních povolení?

V poslední době se v praxi zaměstnavatelů vyskytuje určitý nešvar (a je to s ohledem na současnou situaci na trhu práce do jisté míry pochopitelné), spočívající v obcházení pravidel zaměstnávání cizinců z jiného členského státu Evropské unie na našem území. Touto problematikou se nedávno zabýval Krajský soud v Praze se svým rozsudkem ze dne 10. 4.

(Ne)možnost použití postupu podle § 577 OZ na lichevní smlouvy

Ustanovení § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) reflektuje problematiku lichevních smluv tak, že: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k…

K bezdůvodnému obohacení, které se nemusí vracet

V obecné rovině platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se přitom obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu…

Odpovědnost za škodu způsobenou svému zaměstnavateli

Odpovídá vedoucí pracovník za škodu způsobenou svému zaměstnavateli neplatným rozvázáním pracovního poměru s jiným zaměstnancem?

Nepříjemným důsledkem neúspěchu žalovaného zaměstnavatele ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem je pro zaměstnavatele povinnost uhradit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve smyslu ust. §…

Petice za odsouzení pachatele vs. nezávislost soudů

V nedávné době média upozornila na otřesný případ týrání psa, kdy údajným pachatelem měl být mladý muž z Prachatic. Ačkoliv k dnešnímu dni (22.3.2018) ještě nebyl ze strany orgánů činných v trestním řízení obviněn, lze se s ohledem na důkazní materiál (videozáznam) důvodně domnívat, že se tomu tak v nejbližší době stane. Potud by to byla sice…

Sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor

Pronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytovat podrobné vyúčtování nákladů za služby. Pokud tak nečiní, může dojít k aktivaci práva nájemce na uhrazení zákonné smluvní pokuty, která je obsažena v zákonné úpravě. Její výši je však možné v některých případech ujednat odlišně, než jak je obsaženo v zákonné…

Zánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku

Zánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (uznání invalidity) vyplývající z občanskoprávních předpisů

Vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle ust. § 61a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2010, zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na…

K některým aspektům českého a německého mezinárodního insolvenčního práva

Evropské mezinárodní insolvenční právo je aktuálně upraveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). V případě postupu dle Nařízení je v důsledku jeho přímé aplikovatelnosti vyloučeno použití vnitrostátních právních norem v dané oblasti úpravy.

Náleží mzda za dobu strávenou na pracovní cestě?

Zatímco zásada poskytování cestovních náhrad není v zaměstnanecké veřejnosti – bez ohledu na určité dílčí nejasnosti – spojena s většími pochybnostmi, ohledně poskytování mzdy za dobu strávenou na pracovní cestě panují určité nejasnosti. Tento článek se proto zaměřuje právě na tuto problematiku.

Odůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního soudu

Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí náležitě neodůvodňují, a zatěžují tak řízení vážnou procesní vadou, což je důvodem pro napadení rozhodnutí opravným prostředkem. Tento článek stručně shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního…

Daným slibem nezarmoutíš aneb vstupní lékařské prohlídky a předsmluvní odpovědnost

V pracovněprávní praxi se lze velmi často setkat s případy, kdy se uzavření pracovní smlouvy jeví u několika různých uchazečů o zaměstnání jako velmi pravděpodobné. Je téměř nepsaným pravidlem, že zaměstnavatelé volí několikakolový systém, kdy do nejužšího výběru postupují zpravidla dva až tři uchazeči, kteří si musí být vědomi toho, že o ně…

Přepravní kontrola

Před více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několikrát novelizovány [03], není přesto článek až tak zastaralý. Ve svém příspěvku nabízím vedle aktuální legislativy i trochu jiný pohled na věc, některá odlišná stanoviska…

Nepřiznání mimořádného odstupného z důvodu vzniku nároku na starobní důchod je diskriminací

Nejvyšší soud se svým nedávným rozsudkem postavil na stranu ženy, která se po svém bývalém zaměstnavateli domáhala zaplacení mimořádného odstupného ujednaného v kolektivní smlouvě.