9. 8. 2001
ID: 11760upozornění pro uživatele

Podmínky pro provozování směnárenské činnosti

Směnárenská činnost náleží podle živnostenského zákona mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu výkonu je třeba udělení speciální koncese. Vymezení obsahu směnárenské činnosti obsahuje opatření ČNB č. 1/2000, kde je stanoveno, že směnárenskou činností je nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně – jedná se tedy pouze o jednosměrnou směnu.


Směnárenská činnost náleží podle živnostenského zákona mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu výkonu je třeba udělení speciální koncese. Vymezení obsahu směnárenské činnosti obsahuje opatření ČNB č. 1/2000, kde je stanoveno, že směnárenskou činností je nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně – jedná se tedy pouze o jednosměrnou směnu.

Koncesi pro směnárenskou činnost vydává po vyjádření České národní banky místně příslušný živnostenský úřad (živnostenský úřad je vyjádřením České národní banky vázán). Živnostenský úřad zkoumá, zda jsou splněny veškeré podmínky nutné k vydání koncese. Vedle všeobecných podmínek ( dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky) se zkoumá především, zda má žadatel či jeho odpovědný zástupce ukončené středoškolské vzdělání a schválení provozovny. Splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.

Jak již bylo řečeno, pokrývá udělení koncese k směnárenské činnosti pouze případy nákupu, jedná se tedy o směnu jednostrannou. K tomu, aby bylo možno provozovat oboustranné devizové obchody, je třeba udělení devizové licence. Devizovou licenci uděluje devizovému místu, které není bankou podle devizového zákona Česká národní banka pro provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním. U směnárenské činnosti je nahrazena devizová licence vyjádřením České národní banky, které předcházelo udělení koncese k výkonu směnárenské činnosti.
Devizová licence k prodeji cizí měny za českou měnu se uděluje právnické osobě, která provádí směnárenskou činnost nejméně dvanáct měsíců před podáním žádosti. Žádost o udělení devizové licence musí obsahovat obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, IČO, jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, odůvodnění žádosti, adresy provozoven, kde žadatel provádí směnárenskou činnost a kde hodlá vykonávat také prodej cizí měny, výpis z obchodního rejstříku, ne starší jednoho měsíce, nebo jeho ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje, ověřenou kopii platné koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti, souhrnný údaj o množství nakoupených cizích měn odpovídající údajům na nákupních odpočtech vystavených za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti. Žádost o udělení devizové licence se předkládá pobočce České národní banky, v jejímž územním obvodu má jako právnická osoba sídlo. Při rozhodování o udělení devizové licence přihlíží Česká národní banka mimo jiné k tomu, zda žadatel prováděl dosavadní směnárenskou činnost řádně, alespoň za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti, a to bez ohledu na to, zda tuto činnost prováděl pod stejným nebo pod jiným obchodním jménem, a k objemu cizí měny nakoupené při výkonu směnárenské činnosti žadatele. Je třeba upozornit, že na udělení devizové licence není právní nárok.

V udělené devizové licenci je stanoven rozsah oprávnění, doba na kterou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz