25. 2. 2019
ID: 108888upozornění pro uživatele

Shrnutí nejdůležitějších daňových novinek 2019

Poslanecká sněmovna před Vánoci roku 2018 schválila nový daňový balíček. V následujícím článku je uvedeno několik podstatných změn v oblasti daně z příjmu fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmu fyzických osob

Jednou z novinek je zvýšení limitu příjmu ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně na částku 3.000 Kč a to z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Účinnost této změny nastane prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém novela nabyde platnosti.

Pro podnikatele se u příjmů z podnikání a pronájmu zvyšuje hranice pro možnost uplatnění paušálních výdajů, konkrétně na:

  • 1.600.000 Kč místo současných 800.000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslného podnikání,
  • 1.200.000 Kč místo současných 600.000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • 800.000 Kč místo současných 400.000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti,
  • 600.000 Kč místo současných 300.000 Kč u nájmu majetku, a to jak zařazeného do obchodního majetku, tak nezařazeného.
Výše paušálních výdajů zůstává nezměněna, poplatník může tedy uplatnit procentní výdaje ve stejné výši (80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %) jako doposud v závislosti na druhu podnikání. Maximálním limitům tedy odpovídá hrubý příjem ve výši 2mil. Kč., jedná se tedy o stejné podmínky, které byly platné v letech 2016 a 2017.

Daň z přidané hodnoty

V oblasti daně z přidané hodnoty byl schválen pozměňovací návrh týkající se režimu jednatelů, kde zůstane zachována současná právní úprava. Dle této úpravy činnosti osob zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti nepředstavuje samostatnou ekonomickou činnost.

Co se týče explicitní úpravy nového pojetí leasingu, měla by nabýt účinnost v rámci české legislativy až od roku 2020, nicméně některé úpravy již dnes vyplývají z některých judikovaných případů Soudního dvora EU.

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení novely zákona o dani z přidané hodnoty vyplývají z povinné implementace některých pravidel evropské legislativy, implementační lhůtu 1. ledna 2019 se v této souvislosti nepodařilo dodržet a proto vydalo Generální finanční ředitelství informaci o uplatnění přímého účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065. Jedná se převážně o změny, které upravují registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí, místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a v neposlední řadě změny týkající se zacházení s poukazy.

Ing. Martin Novák


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz