4. 3. 2002
ID: 15888upozornění pro uživatele

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.


Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii. Novelizovaná právní úprava tzv. zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě posílí práva kupujícího, a to zejména s ohledem na prodloužení záruční doby, a dále na právo spotřebitele určovat, jakým způsobem bude prodávající povinen řešit vadu (výměna zboží, oprava).

Dle novelizované právní úpravy ručí prodávající dva roky od dodání zboží za veškeré vady spotřebního zboží, které se v této době projeví jako rozpor s kupní smlouvou. Stávající právní úprava zakotvuje pouze šestiměsíční záruční dobu, která však neodpovídá právní úpravě Evropských společenství.

Občanský zákoník tak nově stanoví, že při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

Novelizované znění občanského zákoníku výslovně stanoví, že nestanoví-li občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím a výrobcem popisované nebo na základě reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. Jak plyne z výše uvedeného zavádí se novelou do občanského zákoníku pojem shoda s kupní smlouvou, který v podstatě znamená požadavky stanovené na prodávané zboží.

Stávající poměrně stručnou úpravu týkající se záručního listu, spočívající v povinnosti prodávajícího záruční list vydat a vyznačit v něm záruční dobu nahradí nepoměrně detailnější právní úprava.

Občanský zákoník nově stanoví, že prodávající je povinen vydat kupujícímu při prodeji spotřebního zboží záruční list. Záruční list musí ze zákona obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

V případě vady zboží má spotřebitel právo si vybrat nejprve mezi opravou nebo výměnou vadného zboží, a pokud nedojde k takovému odstranění vady, může kupující požadovat přiměřenou slevu ceny zboží nebo se může rozhodnout od smlouvy odstoupit - v tomto směru je navrhována odpovídající změna platné úpravy, která v současné době ponechává výběr způsobu nápravy převážně na prodávajícím.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných nebo neúplných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Závěrem je třeba upozornit, že nová právní úprava se bude vztahovat až na právní vztahy vzniklé po dni účinností novely občanského zákoníku, což znamená, pokud počala běžet záruční doba před účinností novelizace vztahují se na ní dosavadní právní úprava. Pokud bude navrhovaná právní úprava přijata, lze předpokládat její brzkou právní účinnost.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz