manželství a rodina

K novele občanského zákoníku týkající se svéprávnosti

Dne 26. 10. 2016 schválila poslanecká sněmovna novelu občanského zákoníku týkající se změn v oblasti svéprávnosti. Dle Ministerstva spravedlnosti, které novelu připravilo, byla tato nutná zejména z důvodu ochrany osob, které jsou ve svéprávnosti omezeny.

Exekuce na dlužné a běžné výživné

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je upraveno hned několik druhů vyživovacích povinností, mezi které patří zejména vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími předky a potomky, vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vyživovací povinnost resp. výživné a zaj...

Souhlas druhého rodiče s vycestováním či přestěhováním dítěte do zahraničí

Souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte do ciziny je předmětem častých sporů především v rozvedených rodinách, případně rodinách, kde rodiče nezletilého žijí odděleně.

Proč nejde snížit výživné předběžným opatřením?

Na péči o nezletilé děti (a souvisejících nákladech) by se bezpochyby měli podílet oba rodiče, a to mj. dle svých příjmových a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se rodiče mezi sebou, rozhodne o výši výživného soud dle poměrů ke dni vyhlášení rozhodnutí. Pokud však po vydání takového rozhodnutí dojde k objektivnímu snížení schopnosti povinného rodič...

Institut předmanželské smlouvy

Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění manželů....

K problematice tzv. „rychlého“ předběžného opatření

Občanský zákoník jako hmotněprávní předpis upravuje ve svém ust. § 924 úpravu předběžného opatření v situaci, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen. Za sp...

Osvojení registrovaným partnerem

V červnu letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu nález týkající se možnosti osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Nález jistě významný, u kterého je potřeba si dobře uvědomit, se mění a co nikoli.

K otázce postoupení pohledávky z titulu dosud nevypořádaného společného jmění manželů

Pokud manželé ze společného jmění manželů smlouvou o zúžení vyloučí veškeré statky, vyjma určité finanční částky, bude pouze tato finanční částka předmětem vypořádání po samotném zániku společného jmění manželů. Je však možné, aby bývalý manžel, pokud tuto finanční částku nebude mít ve své dispozici, během soudního řízení o vypořádání společného jm...

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydlišť rodičů

Poměrně velký rozruch u laické i odborné veřejnosti vyvolal před dvěma lety publikovaný nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014[1], ve kterém Ústavní soud konstatoval, že vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče. Mnozí si takto publikovaný názor Ústavního soudu vysvětlili tak, že i když otec bydlí v Ostr...

Náhrada újmy za usmrcení blízké osoby při dopravní nehodě – minulost a budoucnost

S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku („NOZ“) došlo ke změně právní úpravy náhrady újmy pozůstalým v případě usmrcení jejich blízkých osob. Opuštění předchozích paušálních náhrad podle starého občanského zákoníku („OZ“)[1] potenciálně otevírá širší prostor při rozhodování o výši náhrady újmy pozůstalým. Pozůstalým by se tak mohlo dostat sp...

Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství

Vzhledem k tomu, že noviny palcovými titulky před prázdninami avizovaly, že partner žijící v registrovaném partnerství může osvojit biologické dítě svého partnera, velmi mne zajímal obsah nálezu pléna Ústavního soudu 7/15 ze dne 14. června 2016[1] (dále jen "Nález").

Sporný versus nesporný rozvod manželství

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o rozvo...

Kdy lze nařídit ústavní výchovu?

Ústavní výchova představuje značný zásah soudu do vztahů mezi dítětem a jeho rodiči. Soud by se měl k nařízení ústavní výchovy uchylovat pouze výjimečně. Tento článek se zabývá zejména důvody, které vedou k nařízení ústavní výchovy, avšak nepomine ani její funkce a její souvislost s vyživovací povinností rodičů....

Kam kráčíš, náhrado při usmrcení osoby blízké?

Podobně jako u náhrad při ublížení na zdraví, stanoví nový občanský zákoník i pro náhrady pozůstalým při usmrcení osoby jim blízké poměrně vágní kritéria - ta v konečném důsledku spočívají na „zásadách slušnosti“. Bylo vůlí autorů nového kodexu, aby bližší zákonná pravidla absentovala, což však logicky zadělalo na problémy v praxi. Podobně jako v p...

Dopady Brexitu do oblasti mezinárodního práva soukromého

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude nepochybně výrazným zásahem do platného evropského práva. Doposud byla diskutována zejména oblast veřejnoprávní a oblast ochrany duševního vlastnictví. Jaké se však dají očekávat dopady do oblasti „obecného“ evropského mezinárodního práva soukromého, které reguluje např. otázky rozhodného práva, uznání...

K nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), doznala nezanedbatelných změn mj. i úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jednou z otázek, která vyvolala diskusi odborné i laické veřejnosti se přitom stala mj. i problematika nemožnosti žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či jeh...

Insolvenční řízení bývalého manžela

Insolvenční řízení je řízení před soudem, ve kterém dochází k řešení úpadku, nebo hrozícího úpadku dle § 1 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Jedná se o speciální typ soudního řízení a jako takové má své odchylky. Tento článek se zaměřuje na problematik...

Moderní rodina aneb osvojení registrovanými partnery

Rodina je: a) máma, táta a dítě; b) máma, druhá máma a dítě; c) táta, druhý táta a dítě; d) jenom máma a dítě; e) jenom táta a dítě; f) pojem, jehož obsah se proměňuje spolu s dobou. Ano, pohledy na to, co to vlastně je a jak by měla vypadat rodina, se různí. Její vymezení je proto lepší přenechat spíše sociologickým disciplínám. Stejně tak se však...

Kde a jak uplatnit nárok na výživné pro nezletilé dítě

Soudní vymáhání a zvyšování výživného pro nezletilé dítě se liší od klasického soudního sporu o peněžité plnění. Tento článek poskytuje základní informace pro zákonné zástupce nezletilého kde a jakým způsobem nárok na výživné uplatnit.

Právní následky manželské nevěry

Ustanovení § 687 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), stanoví, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Z logiky věci má tento soubor manžel...