Články

Zápis vlastnického práva k rozestavěné stavbě

Dnes je velmi běžné na rozdíl od časů nedávno minulých, že si nový domek nestavíme sami, ale buď jej už nově postavený kupujeme anebo si jej necháme postavit „na zakázku“. Potom se jeví jako zcela nelogický požadavek praxe některých katastrálních úřadů, které se brání zapsat jako vlastníky rozestavěné stavby pravé vlastníky na rozdíl od…

Elektronický podpis - Princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

K nálezu Ústavního soudu ČR rušícího část pátou občanského soudního řádu - Správní soudnictví

Ústavní soud ČR rozhodl dne 27. června 2001 o tom, že část pátá "Správní soudnictví" (§ 244-250s) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem 31. prosince 2002. S jistou mírou nadsázky by se dalo konstatovat, že Ústavnímu soudu došla trpělivost ohledně části OSŘ týkající se…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL II. – VÝUKA A VÝCVIK

V minulém článku jsme se zaměřili zejména na problematiku podmínek pro provozování autoškol a dále na připravovanou novelu, která by měla v dohledné době napravit nedostatky stávající právní úpravy. Ve druhém článku se zaměříme zejména na samotný průběh výuky a výcviku a na zkoušky odborné způsobilosti. Výhrady ke stávající právní úpravě uvedené v…

Informace pro čtenáře www.epravo.cz

Během několika dní přejde epravo.cz na technologii CSS2 přičemž pro kvalitní zobrazení stránek založených na této technologii  je potřeba prohlížeč minimálně IE 4.0 a vyšší (optimální je IE 5.0), Netscape Navigator od verze 4.78, Opera 5.0. Aktualizace Vašich prohlížečů  můžete provést na stránkách
<A id=1 target=_blank…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Evropská charta místní samosprávy

Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v platnost pro Českou republiku.

V západní Evropě bylo sjednocování místní samosprávy na určitých základních principech vyjádřeno především přijetím Charty, která obsahuje pravidla, na nichž má býti postavena místní…

Některé povinnosti držitele zbrojního průkazu a přeprava zbraní

Základní povinnosti držitele zbrojního průkazu obsahuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Držitel zbrojního průkazu je povinen zejména dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, střelným prachem a zápalkami, zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení, dodržovat podmínky …

Převedení zaměstnance na jiný druh práce

Druh práce je jednou z nezbytných náležitostí pracovní smlouvy, která má důležitý a nenahraditelný význam pro vymezení pracovního závazku zaměstnance. Ujednání druhu práce v pracovní smlouvě je základem pro povinnost zaměstnance konat práci, která byla sjednána v pracovní smlouvě a zároveň je toto ujednání základem pro zaměstnancovo právo, aby mu…

Letní zamyšlení nad letním časem

Člověk během svého dlouhého pobytu na Zeměkouli objevil a dokázal mnohé. Ovládl v podstatě vše, co zde našel - zemi, vodu a vzduch. Ale nejen to, ovládl dokonce i to, co neexistuje. Čas...

Co je to totiž čas?

Není na místě, se zde pouštět do filosofických úvah nad tímto pojmem a jeho případnou uchopitelností. Můžeme si však vypomoci slovy…

Noční klid

Mnoho z nás si rádo a v klidu vychutnává noční pohodu po celodenním hektickém snažení a velmi těžce neseme, když v blízkosti našeho obydlí se nám v noci tohoto klidu nedostává. Pro jiné z nás je zase jedinou formou odpočinku prožití noci ve víru tance a hudby, či jiná pro druhé občany hlučná forma zábavy. Jaká je tedy pro občany zákonná možnost se…

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Jednou z forem dočasných změn obsahu pracovní smlouvy je dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli podle § 38 odst. 4 zákoníku práce. Institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli může zaměstnavatelům pomoci překlenout dočasný problém nedostatku práce na pracovišti. Celá „transakce“ tedy stojí na dvou…

Dovoz a vývoz peněz

Právní úpravu týkající se dovozu a vývozu bankovek a mincí obsahuje primárně zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Ten praví, že dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně v cestovním styku nebo v poštovní nebo jiné zásilce je omezen limitem, jehož výši stanoví Česká národní banka a Ministerstvo financí …

Důležité osobní překážky v práci

Jak jsme již v minulém článku týkajícím se jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance zmínili, rozděluje teorie (Galvas, M. a kol.: Pracovní právo České republiky, MU 1997) překážky v práci na straně zaměstnavatele do tří skupin. Dnes se podrobněji podíváme na zbylé dvě skupiny překážek.

Ručení v daňovém řízení

Ručení je vedle zástavního práva dalším zajišťovacím institutem. Vedle toho také uhrazovacím, neboť primární povinnost (to jest placení), kterou má dlužník, za splnění určitých podmínek bude plnit jiný, v daném případě ručitel. Je také jednou z forem právní ochrany věřitelů.

Trest smrti – zkouška lidskosti

Kdo má viset, ten se neutopí - praví jedno staré přísloví. Není těžké odmyslet si metaforičnost této průpovídky. Obzvláště, pozvednou-li se opět hlasy směřující k debatě o znovuzavedení trestu smrti. Ostatně tyto se vrací s železnou pravidelností – vždy, když je spáchán brutální zločin nebo je například popraven další zločinec v USA. Jak vidno, v…

Pracovní volno podle § 128 zákoníku práce (svatba, narození dítěte, vyšetření ve zdravotnickém zařízení aj.)

Zákoník práce obsahuje ve svých ustanoveních §§ 127 a 128 úpravu překážek v práci na straně zaměstnance, které vznikly výhradně ze závažných osobních důvodů, tzv. důležité osobní překážky v práci. Pro lepší orientaci se lze v teorii (Galvas, M. a kol.: Pracovní právo České republiky, MU 1997) setkat s rozdělením těchto překážek podle jejich…

Ochrana všeobecně známých známek

Je možné si zaregistrovat ochrannou známku JAGUAR pro výrobu šicích strojů, značku TOYOTA pro spodní prádlo či název VODKA STOLICHNAYA pro výrobu alkoholických nápojů? Již zdravý rozum napoví, že by při takovém zápisu nebylo asi vše v pořádku, totéž říká právní úprava. Zmíněné ochranné známky se označují jako známky všeobecně známé (well-known…

Předkupní právo II. – právní následky porušení povinností

V minulém příspěvku jsme se věnovali obecné charakteristice institutu předkupního práva a jednotlivým právům a povinnostem z tohoto právního vztahu. Dnes navážeme na dříve řečené a zaměříme se na otázky právních následků porušení povinností z předkupního právního vztahu.
Dojde-li k porušení předkupního práva, je třeba nejprve identifikovat o…

Patent Cooperation Treaty

Patentová ochrana vynálezů byla v minulosti velmi úzce vázána na území jednoho konkrétního státu, který ji poskytl. V roce 1970 byla uzavřena Patent Cooperation Treaty (PCT – česky smlouva o patentové spolupráci), jejímž hlavním cílem bylo odbourání nutnosti žádat o přiznání patentu v každém státě samostatně, zjednodušení administrativního procesu…