Články

Přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák.

Má-li nájemce více bytů a nebylo by možné po něm spravedlivě požadovat aby užíval pouze byt jeden, pak přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák. je možné i ...

Vztahy Evropské unie a USA

V našem seriálu o Evropské unii Vám dnes přinášíme rozbor vztahů EU a USA

Evropský soud pro lidská práva - rozsudek v případu Špaček s.r.o. vs. Česká republika

Stěžovatelská společnost si stěžovala, že dodatečné vyměření důchodové daně a penále národními orgány porušilo její právo podle článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Návrh etického kodexu zaměstnance ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra má za úkol zpracovat na základě doporučení Rady OECD návrh etického kodexu zaměstnance veřejné správy. Zde je jeho návrh

Evropská měnová unie - vývoj, členové a aktuální události

Závěrečným krokem v procesu integrace členských států zemí Evropských společenství (ES) je vytvoření Evropské měnové unie (EMU)

Novela občanského zákoníku - komentář a důvodová zpráva

Přinášíme Vám komentář a důvodovou zprávu k novele občanského zákoníku, která vyšla včera ve sbírce zákonů

Novela zákona o zaměstnanosti - komentář a důvodová zpráva

Přinášíme Vám komentář a důvodovou zprávu k novele zákona o zaměstnanosti, která vyšla včera ve sbírce zákonů

Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění

Přinášíme Vám aktualizovaný seznam smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu se daňové řízení nepřerušuje a prohlášení konkursu není zákonným důvodem pro zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty

Vztahy Evropské unie a Slovenska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Základní směry vývoje daňové oblasti v horizontu vstupu do Evropské unie

Materiál prezentuje představy Ministerstva financí ČR v oblasti vývoje daní ve střednědobém horizontu, tj. dvou až tří let

Vztahy Evropské unie a Polska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Evropská unie - struktura a vedení

Popis a význam funkcí jednotlivých orgánů Evropské unie a jejich složení

Návrh změny zákona č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky

Přinášíme Vám návrh změny zákona č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve kterém se odtsraňují některé problematické body stávající úpravy

Vztahy Evropské unie a Maďarska

V našem seriálu o Evropské unii Vám tímto článkem začínáme přinášet porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU.

Zúžení společného jmění manželů - judikatura

Úvodem je nutné především konstatovat, že jak společné jmění manželů, tak bezpodílové spoluvlastnictví manželů, jsou klíčové instituty manželského majetkového práva, představující komplex majetkových vztahů manželů

Podmínky pro získání telekomunikační licence

K poskytování veřejných telekomunikačních služeb je zapotřebí získat od ČTÚ telekomunikační licenci - náležitosti naleznete v tomto článku

Zajištění neplatného závazku směnkou

Podle § 5a odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., nesmějí investiční společnosti, nestanoví-li zákon jinak, poskytovat z obhospodařovaného majetku půjčky, úvěry nebo dary ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob

Důvodová zpráva k zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích, který nabývá účinnosti dnem 9. října 2000

Od r. 1990 se místní správa v České republice nachází v procesu transformace. Bývalý systém místní správy byl zrušen a v místní správě byly zavedeny demokratické formy řízení.

Dokončení seriálu k novelizaci obchodního zákoníku

Považujeme za nutné poskytnout alespoň základní přehled přechodných ustanovení, umožňující představu o času nutném k uvedení skutečného stavu do souladu s Novelou