5. 10. 2000
ID: 202upozornění pro uživatele

Evropská unie - struktura a orgány EU

Přinášíme Vám základní přehled všech orgánů EU včetně prvotního popisu jejich úkolů


Evropská rada
-------------
orgán, který zajišťuje a koordinuje politiku EU na úrovni šéfů států a vlád, ale formálně stojí mimo organizační strukturu; schází se 2x až 3x ročně; ustavena Jednotným aktem na konferenci v Paříži 9.-10.12.1974

Výbor stálých zástupců (COREPER)
--------------------------------
velvyslanci jednotlivých zemí při EU a jejich zástupci
schází se pravidelně každý týden - podporuje práci rady, "předjednává" a připravuje podklady pro zasedání ministrů (rady). Schází se na dvou úrovních jako:
COREPER I - zástupci velvyslanců členských zemí při EU
COREPER II - velvyslanci členských zemí při EU.

internet: viz stránka Rady EU http://ue.eu.int/en/summ.htm


Rada Evropské unie (do listopadu 1993 Rada ministrů)
------------------
statutárně vrcholný orgán EU, zasedá na úrovni ministrů.
(podrobnější údaje viz titulek = Rada Evropské unie)


Komise EU (Evropská komise)
---------
nejvyšší výkonný orgán.
(podrobnější údaje viz titulek = Komise Evropské unie).


Evropský parlament
------------------
sdružuje jednotlivě zvolené zástupce různých politických směrů bez ohledu na jejich státní příslušnost; široké pravomoci, není zákonodárný orgán (podrobné informace tři samostatné dokumenty).


Evropská centrální banka (ECB)
------------------------------
(viz samostatný dokument v téže databázi)


Evropský soudní dvůr (ESD)
--------------------------
vykládá a provádí právo EU, zajišťuje dodržování smluv o ESUO, ES, Euratomu; má právo zrušit rozhodnutí orgánů EU, která by těmto smlouvám odporovala; skládá se z 15 soudců, jimž pomáhá 9 generálních prokurátorů; soudci jsou po vzájemné dohodě vlád členských zemí jmenováni do funkce na šest let; soudci si mezi sebou volí předsedu na tři roky; do roku 1998 se zabýval asi 8600 případy (přičemž od roku 1978 to bylo asi 200 případů ročně, od roku 1985 pak asi 400 případů ročně); v roce 1989 Rada ministrů rozhodla o vytvoření Evropského soudního dvora první instance (viz níže)

založen 23.října 1958;
sídlo: Lucemburk (fax na tisk.a info.odd.:(352) 4303.2500 )
Palais de la Cour de justice
Boulevard Konrad Adenauer
Kirchberg
L-2925 Luxemburgo

vedení:
(DUE, Ole, - 7.října 1994)
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos 7.října 1994-.

další informace o obou soudnícho dvorech viz:http://europa.eu.int/cj/es/index.htm


Evropský soudní dvůr první instance
-----------------------------------
patří k Evropskému soudnímu dvoru; složen z patnácti soudců, kteří jsou po vzájemné dohodě vlád členských zemí jmenováni do funkce na šest let; soudci si mezi sebou volí předsedu; řeší případy přímo, které nebyly projednávány na národní úrovni (například když členské země neplní direktivy Evopské komise)
vznik: 1989; hlavním smyslem bylo pomoci ESD s rostoucím počtem žalob
vedení:
VESTERDORF, Bo, předseda, 4.března 1998-


Hospodářský a sociální výbor (ESC)
----------------------------------
jako konzultativní orgán se účastní procesu rozhodování, vyslovuje své mínění, ale na rozdíl od Evropského parlamentu nemá možnosti ovlivnit konečné rozhodnutí; členové jsou rozděleni do tří skupin (zaměstnanci, pracující, různé zájmy), vyjádření Výboru připravuje devět specializovaných oddělení.
má 222 členů nominovaných vládami členských zemí a jmenovaných Radou EU na 4 roky; Německo, Francie, Itálie a Británie mají každý 24 členů, Španělsko 21, Belgie, Řecko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Švédsko12, Dánsko, Irsko a Finsko 9 a Lucembursko 6; ESC se schází desetkrát ročně na plenárním zasedání; má devět sekcí:
- pro hospodářské, finanční a měnové otázky
- pro vnější vztahy, obchod a rozvoj
- pro sociální, vzdělávací a kulturní otázky
- pro ochranu životního prostředí, zdraví a spotřebitele
- pro zemědělství a rybolov
- pro regionální rozvoj a urbanistické plánování
- pro průmysl, obchod, řemesla a služby
- pro dopravu a komunikace
- pro energetiku a jaderné otázky

vznik: 1957 na základě Římských smluv (viz čl.193 v dokumentu v db euro)

vedení:
předseda, dva místopředsedové a 36-členný výbor (výbor se volí každé dva roky)
generální sekretariát, jehož zaměstnanci pracují zároveň (od 1.ledna 1995) pro Výbor regionů

další informace viz:http://europa.eu.int/inst/en/esc.htm#intro


Účetní dvůr (revizní dvůr)
--------------------------
nezávislá instituce, která kontroluje všechny příjmy a výdaje EU a správné plnění rozpočtu; je řízen patnáctičlenným kolegiem jmenovaným Radou ministrů na šest let, které volí ze svého středu předsedu s tříletým funkčním obdobím; zahájil činnost 1.6.1977
(kontakt:http://europa.eu.int/inst/en/eca.htm#intro)
sídlo:Lucemburk
předseda:
(FRIEDMANN, Bernhard, 1996-1998
KARLSSON, Jan, 18.ledna 1999-


Evropská investiční banka (EIB)
-------------------------------
(viz samostatný dokument v db svět)
nezisková banka, zajišťuje půjčky a investice do těch projektů EU, které mají přispívat k vyváženosti a stabilnímu rozvoji společného trhu.


Evropský ombudsman
------------------
podrobně viz dokument Evropský ombudsman


Výbor regionů
-------------
podrobně viz dokument Regionální a strukturální politika EU


OSTATNÍ ORGÁNY:
===============

Výbor moudrých
---------------
(http://www.europarl.eu.int/dg3/experts/en/default.htm)

jmenován Evropským parlamantem 27. ledna 1999 k vyšetřování nepořádků v Evropské komisi

výbor má pět členů:
MIDDELHOEK, André, předseda (Nizozemsko; bývalý předseda Evropského účetního dvora)
AHLENIUSOVÁ, Inga-Britt (Švédsko; generální prokurátorka Švédska)
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio (Španělsko; bývalý člen Evropského soudu pro lidská práva)
LELONG, Pierre (Francie; bývalý předseda Evropského účetního dvora)
VAN GERVEN, Walter (Belgie; bývalý generální advokát při Evropském soudním dvoru)

Vývoj:
15.března 1999 - Výbor zveřejnil po dvouměsíčním vyšetřování 150stránkovou zprávu, v níž došel k závěru, že členové EK ztratili kontrolu nad úřady, které měli řídit; výbor nenašel důkazy bezprostředního osobního zapojení jednotlivých komisařů do podvodů a zpronevěr.
10. září 1999 - Výbor zveřejnil svou druhou zprávu (300stránkovou), v níž navrhuje 90 doporučení ke zlepšení činnosti a chodu Evropské komise (více viz analýza v db euro: EU-komise-zpráva).


Arbitrážní Badinterova komise
-----------------------------
zkoumá dodržování podmínek vyhlášení nezávislosti republik bývalé Jugoslávie, uzná pouze ty vlády, které zajistí respektování práv etnických menšin, demokratických institucí a současných hranic
předseda: BADINTER, Robert (Francie); 1992.


Europol
-------
policejní organizace EU, jejím úkolem je sběr a výměna dat sloužících ke společnému boji proti organizovanému zločinu, proti pašerákům drog a mezinárodním gangům;
od října 1998 se se bude Europol podílet na boji proti obchodu s bílým masem, ilegální migraci, pašování radioaktivních materiálů, kradených automobilů a praní špinavých peněz, od ledna 1999 se jeho působnost rozšíří i na boj s terorismem /Dokumenty EU, 7/98/.

vznik: oficiálně zahájil činnost 3.1.1994
konvence o zřízení Europolu podepsána 16.7.1995, ratifikována 15.6.1998, v platnosti od 1.10.1998
sídlo: Haag
členství: členské státy EU

protidrogová jednotka - sídlí v budově Europolu od roku 1993, 115 styčných důstojníků a úředníků, zárodek budoucího evroského policejního sboru, zabývá se případy praní špinavých peněz, potírání obchodu s drogami a kradenými auty, na starost má mj.boj proti zneužívání dětí
Evropská občanská akční služba, ECAS - organizace založená v roce 1990 na posilování působnosti občanských iniciativ ve státech EU tam, kde ECAS vidí mezery (občanská práva, zlepšování péče o občany, ve veřejném, zdravotnickém a vzdělávacím systému)


Evropské dokumentační středisko
-------------------------------
zal.r.1990, prostředek realizace informační politiky EU


Konference zvláštních orgánů pro společné záležitosti (COSAC)
------------------------------------------------------------
vznik 1989, Paříž; cíl: zlepšit výměnu informací a koordinaci mezi parlamenty zemí EU, dvakrát ročně se schází za zavřenými dveřmi: další setkání bude 31.května-1.června 1999 v Berlíně (XX. COSAC) a v říjnu 1999 v Helsinkách (XXI. COSAC)
podrobnější info viz:
http://www.europarl.eu.int/natparl/COSAC/EN/DEFAULT.HTM


Krizový štáb pro zónu volného obchodu
-------------------------------------
ustanoven 1.1.1993, řízen Komisí EU, pro řešení problémů spojených se zrušením kontrol na vnitřních hranicích.


Měnový výbor
------------
složený z představitelů centrálních bank a ministerstev financí jednotlivých zemí; založen na základě Římské smlouvy, radí Komisi a připravuje schůzky Ecofin.


Rada spolupráce EU-Rusko
------------------------
ministerský orgán zřízený Smlouvou o partnerství a spolupráci s Ruskem z r.1994; jednou ročně sestavuje program činnosti; dále zřízen Výbor pro spolupráci a Smíšený parlamentní výbor EP-Rusko.


rady přidružení Evropské unie (asociační rady)
----------------------------------------------
sledují naplňování asociačních dohod mezi EU a státy střední a východní Evropy (podrobnější údaje viz titulek = EU - dohody o přidružení).


Statistický úřad (Eurostat)
---------------------------
Brusel;
generální ředitel: FRANCHET, Yves, 1990- .


Středisko pro výzkum evropské politiky (CEPS)
---------------------------------------------
nezávislá poradní organizace při EU;
sídlo:Brusel
ředitel: LUDLOW, Peter.


Všeobecný výbor pro spolupráci v zemědělství (COGECA)
-----------------------------------------------------
prezident: EWERT, Jos.


Výbor profesionálních zemědělských organizací (COPA)
----------------------------------------------------
(Committee of Agricultural Organisations in the European union)
- sdružení zemědělských organizací z členských zemí EU

vznik: 1958
sídlo: Brusel
vedení: Noël DEVISCH, prezident


Evropská agentura pro rekonstrukci
----------------------------------
(European Agency for Reconstruction, EAfR)
též nazývána Agentura pro rekonstrukci Balkánu
má spravovat prostředky určené na obnovu válečných škod, schvalovat, koordinovat a řídit projekty na místě;

Vznik:
slavnostně otevřena 24. března 2000 v Soluni
o založení rozhodla Evropská komise 23. června 1999 v Bruselu na žádost Rady EU, která se sešla v Kolíně 3.-4. června 1999
přípravou pověřena skupina úředníků komise pod vedením Marka Franka z DG1A

Finance:
pro rok 1999 má od EK dostat 140 miliónů eur z rozpočtu EU
v dalších třech se odhaduje příděl z rozpočtu EU 500-700 miliónů eur ročně; prostředky nebudou čerpány z položek rozpočtu unie určených kandidátským zemím

Sídlo:
Soluň (Řecko)
Priština (Kosovo)

Vedení:
MIGARELLI, Hugues (Francie), ředitel; březen 2000-


Svaz evropských průmyslových a zaměstnavatelských konfederací
-------------------------------------------------------------
(Union des Confédérations de l´Industrie et des Employeurs d´Europe, UNICE)
reprezentuje vůči orgánům Evropské unie a vůči odborům na evropské úrovni 16 miliónů malých, středních a velkých podniků. Reprezentují zájmy podniků, jež zaměstnávají 106 miliónů lidí (prosinec 1999). Pokud se UNICE a Evropská odborová konfederace (EOK) dohodnou při zprostředkování komise na úpravě nastolených sociálních otázek, stávají se tyto dohody po schválení Radou EU součástí legislativy EU (např.direktivy o podnikových výborech nebo o mateřské dovolené).

vznik: 19.2.1948
sídlo: Brusel
členství: 33 národních svazů a federací 25 evropských zemí (včetně ČR, Polska a Slovenska)
vedení:
(PÉRIGOT, Francois (1998)
HUDIG, Dirk, generální tajemník, 1998-

české zastoupení:
RUFFER, Emil - stálý český zástupce (1998)


Přípravný výbor Charty základních práv občanů EU
-------------------------------------------------
do podzimu roku 2000 má připravit návrh charty základních práv občanů Evropské unie
vznik: složení výboru schválil mimořádný summit v Tampere (Finsko) 15.-16. října 1999; 1. zasedání se konalo 17. prosince 1999 (viz dokument v db euro s klíčovými slovy "charta" a "dokumenty").

členové:
HERZOG, Roman, předseda
16 poslanců Evropského parlamentu
30 poslanců národních parlamentů
15 zástupců, vyslaných šéfy států a vlád členských zemí EU
jeden reprezentant Evropské komise

pozorovatelé:
dva zástupci Evropského soudního dvora
dva zástupci Rady Evropy, z nichž jeden musí být členem Evropského soudu pro lidská práva

přizváni musí být k vyjádření svého názoru:
Hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů
Evropský ombudsmandalší úředníci Evropské unie:
==============================
AJELLO, Aldo Romano, zvláštní vyslanec EU pro Burundi (1996)
pro Zair (říjen 96)
MORATINOS, Miguel Ángel, zvláštní zmocněnec pro Blízký Východ
(PETRITSCH, Wolfgang, zmocněnce EU pro Kosovo, do července 1999)
SODERMAN, Jacob, zmocněnec EU pro stížnosti (bude vykonávat
úlohu ombudsmana a projednávat stížnosti obyvatel EU)
ZAVVOS, Georgios, velvyslanec EU na Slovensku
TIMANS, Rolf, velvyslanec EU v Polsku
HOMBACH, Bodo, koordinátor EU pro Pakt stability na Balkáně
GRAHAM, Michael, zástupce EU v Jugoslávii (listopad 1999)(Euro-X
--------
(EURO-11, rada euro, E-11)
orgán pro koordinaci rozhodnutí o přijetí států do Evropské měnové unie, jednání a rozhodnutí této organizace budou přímo ovlivňovat hospodářství nečlenských zemí.
statut pozorovatele: vytvořen pro země, které nehodlají vstoupit
do měnové unie hned v první vlně.
vznik: summit EU, 13.12.1997 Lucemburk
první zasedání - 4.6.1998, zámek Seningen v Lucemburku


Pramen: ČTK

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz