16. 8. 2011
ID: 75641upozornění pro uživatele

Legalizace eutanázie

V souvislosti s chystanou reformou zdravotnictví vláda předložila návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který se mimo jiné věnuje také vymezení práv pacientů. V jeho rámci je upraven institut dříve vysloveného přání, který ve svém důsledku umožní právo pacienta předem požádat, aby se nepokračovalo v léčbě (tzv. pasivní eutanázii). Ustanovení § 36 zároveň rozvádí užití čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně z roku 1997. Navrhované znění § 36 je následující:

 

Nový obrázek

§ 36

Dříve vyslovené přání

(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). 

(2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení ošetřujícím lékařem pacienta o důsledcích tohoto rozhodnutí.

(3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2. Platnost dříve vysloveného přání je 5 let.

(4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

(5) Dříve vyslovené přání
a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v  poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,
d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

(6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.

Důvodová zpráva návrhu zákona poněkud vágně stanoví, že „ poskytovatel by si měl být pokud možno jist, že se přání pacienta týká současné situace a je stále platné."

Jako nutnou součást dříve vysloveného přání stanoví „písemné poučení lékaře o důsledcích pacientova rozhodnutí“.

Přestože cílem nové právní úpravy je „ochrana pacienta a respektování jeho práv jako rovnocenného „partnera“ účastnícího se poskytování zdravotních služeb, který se aktivně podílí na procesu léčby“, úplnému prosazení eutanázie se zákonodárci nadále brání: „Dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud nabádá k činnostem, které vedou k aktivnímu ukončení života pacienta, nebo byly započaty již takové služby, jejichž ukončení by způsobilo aktivní smrt pacienta. Aktivním ukončením života se rozumí např. odpojení od přístrojů, podání smrtelné dávky léku.“

Přestože se nejedná o velkou změnu ve světě praktické medicíny, na poli legislativním jde o možný významný posun k budoucí legalizaci eutanázie, jež má již dnes podporu nadpoloviční většiny veřejnosti.


Lucie Maděrová


Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gallery Myšák
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1

Tel.: + 420 221 506 300
Fax: + 420 221 506 301
e-mail: info@schaffer-partner.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz