obchodní právo

Zákaz konkurenčního jednání jednatele společnosti s ručením omezeným

Novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 zpřesnila vymezení rozsahu zákazu konkurence u jednatele společnosti s ručením omezeným. Ustanovení §136 obchodního zákoníku stanoví, že nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení, jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí ...

Smlouva o přepravě věci

Smlouva o přepravě věci (§610 Obch.z) zakládá závazkově právní vztah, v němž se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místa odeslání) do určitého jiného místa (místa určení). Odesílatel se za to zavazuje dopravci zaplatit úplatu (přepravné).

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní…

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), ang. European Free Trade Association (EFTA) je mezinárodní hospodářská organizace založená dne 1. července 1960 ve Stockholmu za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží.

Obchodní firma fyzické osoby

Poslední novelou obchodního zákoníku došlo k výrazné změně institutu dřívějšího obchodního jména dnes obchodní firmy. Právní úprava obchodní firmy se vztahuje pouze na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, právnické i fyzické osoby. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se tato ustanovení obchodního zákoníku…

Burzovní rozhodčí soud

Burzovní rozhodčí soud je stálý, nezávislý orgán pro rozhodování sporů v rozhodčím řízení. Vznik burzovního rozhodčího soudu se opírá o ustanovení zákona o rozhodčím řízení. Je-li burzovní rozhodčí soud zřízen, může na na burze cenných papírů rozhodovat burzovní obchodní spory v případech, kdy se na tom sporné strany dohodly v rámci rozhodčí…

Cestovní šek

Cestovní šek je druh šeku, s nímž je spojené právo na vyplacení určité částky v něm uvedené při jeho předložení k proplacení, za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku. Slouží zejména jako prostředek pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí. Předpisy zákona směnečného a šekového, stejně jako další právní předpisy upravující…

Burzovní dohodce

Burzovní dohodce je zprostředkovatel burzovních obchodů. Na rozdíl od makléře, nepřísluší burzovnímu dohodci uzavírat obchody na burze (kromě vyjímky, viz níže) a jeho činnost je omezena jen na jejich zprostředkování. Funkce burzovního dohodce se vyskytuje u burzy cenných papírů i u komoditní burzy.

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh (poptávku a nabídku) cenných papírů. Hlavní funkcí burzy je tedy organizovat trh cenných papírů.

Jednatel s.r.o. – podmínky jmenování

Jednatel společnosti je jedním ze statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Po novele obchodního zákoníku zákonem č. 105/2000 Sb. byly zpřísněny podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů obchodních společností. Ustanovení §31a obecně upravuje podmínky, které musí splňovat členové statutárních…

Rezervní fond

Rezervní fond je část obchodního jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Účelem takovýchto opatření je především doplnění skutečného základního jmění na úroveň základního jmění zapsaného v obchodním…

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.

Dodací doložky INCOTERMS

Jednou ze základních povinností prodávajícího v souvislosti s kupní smlouvou je povinnost dodat zboží v souladu se smlouvou. Právě tato povinnost často přináší nemalé potíže vzhledem k možné nepřesnosti v interpretaci smluvních ustanovení.

Rozhodčí řízení institucionální

Rozhodčí řízení institucionální je forma rozhodčího řízení, v němž sporné strany svěřují rozhodnutí majetkového sporu rozhodcům stálého rozhodčího soudu. Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona. Podkladem pro řešení sporu před stálým rozhodčím soudem je písemná rozhodčí…

Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat: (a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje, (b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, a (c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo…

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Obchodní listiny

Do obecných ustanovení Obchodního zákoníku novelou bylo vloženo ustanovení §13a, které se zabývá problematikou obchodních listin v dosavadním předpise neupravené. Tímto ustanovením je podnikateli stanovena povinnost uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a…

Neplatné jměnování likvidátora

Jestliže valná hromada společnosti rozhodla o jmenování likvidátora za situace, kdy o něm rozhodovat nemohla, nastala z právního hlediska stejná situace, jako by valná hromada rozhodla o odvolání likvidátora jmenovaného soudem (což zákon nepřipouští) a jmenování likvidátora nového. Valná hromada totiž rozhodla o věci, jejíž rozhodnutí nepatří…

Akreditiv (§682 Obch.z) - výklad pojmu

Akreditiv je způsob platby, při němž se banka prostřednictvím smlouvy o otevření akreditivu zavazuje, že na základě žádosti příkazce poskytne určité osobě (oprávněnému, beneficientovi) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Příkazci plyne povinnost zaplatit za to bance úplatu. Příkazcem je…

Podmínky vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle obchodního zákoníku

Obchodní veřejnou soutěž upravenou v obchodním zákoníku v § 281 a následujících, je nutno odlišovat od veřejné soutěže upravené v § 847 a následujících občanského zákoníku. Veřejná soutěž podle občanského zákoníku je právním důvodem vzniku závazkového právního vztahu mezi vyhlašovatelem a těmi, kdo splnili podmínky…