obchodní právo

Založení a vznik družstva. Část II. (vznik družstva)

V minulém článku jsem se věnoval problematice založení družstva, které spočívá v konání ustavující členské schůze družstva, jež určí zapisovaný základní kapitál, schválí stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. V dnešním článku se zaměřím na otázky vzniku družstva, které spočívá v zápisu…

Odpovědný zástupce nezbavuje podnikatele odpovědnosti

Institut odpovědného zástupce je zakotven v zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Pomocí odpovědného zástupce provozuje podnikatel svoji živnost. V dnešním článku se budeme věnovat odpovědnému zástupci jednak v obecné rovině (ustanovení odpovědného zástupce, podmínky, jež musí odpovědný zástupce splňovat) a dále se zaměříme na…

Založení a vznik družstva. Část I. (založení družstva)

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů. Obchodní zákoník stanovuje pouze nejmenší počet členů, kterých musí být aspoň pět, to neplatí jsou-li jeho členy alespoň…

Žádost o koncesi

Základním předpokladem, který musí fyzická osoba či právnická osoba, která chce provozovat koncesovanou živnost, splnit, je podat žádost o vydání koncese. Které živnosti patří mezi živnosti koncesované určuje příloha č. 3 živnostenského zákona. Koncesované živnosti jsou podle této přílohy rozděleny do skupin např. výroba strojů a přístrojů…

Souhlas s provozováním poštovních služeb, poštovní licence

Provozování poštovních služeb podle zákona o poštovních službách je možné pouze na základě souhlasu, který uděluje Ministerstvo dopravy a spojů, a to na základě písemné žádosti. Ministerstvo dopravy a spojů souhlas udělí, pokud žadatel prokáže, že má poštovní podmínky zpracované předepsaným způsobem. Poštovní podmínky musí mít písemnou formu a…

Nový zákon o ochraně označení původu

Právní ochrana označení původu a zeměpisných označení je součástí systému ochrany průmyslového vlastnictví. Označení původu zboží a zeměpisné označení zboží je takové označení, se kterým si spotřebitel spojuje konkrétní výrobky s určitými vlastnostmi a kvalitou danými zeměpisným původem tohoto zboží

Praktické otázky derivativní žaloby společníka společnosti s ručením omezeným proti jednateli

Ustanovením, jehož cílem je posílit postavení společnosti s ručením omezením vůči jejím statutárním orgánům (jednomu či více jednatelům - § 133 odst. 1 ObchZ), jež nejednají v jejím zájmu, je § 131a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (ObchZ).

MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Výrobky označené ochrannými známkami se dnes obchodují v celosvětovém měřítku. Majitelé známek si proto zajišťují jejich právní ochranu ve všech státech, kde se budou jejich známky používat, jedná se zejména o země exportu. Ochranná známka je však chráněna vždy pouze na území toho státu, jehož orgán tuto známku…

K rizikům formulářových smluv

V následujícím textu bych chtěl upozornit na jeden zajímavý judikát Nejvyššího soudu ČR z doby nedávné, který se týkal případu nepřímo vyplynuvšího z použití tzv. formulářové smlouvy. Za formulářovou smlouvu se označuje smlouva, která je uzavřena na formuláři, jenž v předtištěné podobě dodává jedna ze smluvních stran, obvykle ta v reálně silnější…

Náležitosti návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele ...

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku podnikání

Novelou zákona o přestupcích dojde k zcela nové právní úpravě přestupků na úseku podnikání. Novelizované ustanovení § 24 zákona o přestupcích bude mít užší skutkovou podstatu, protože novela zákona o přestupcích odstraňuje dosavadní úpravu § 24 obsaženou v písm. b) a c), která způsobuje od nabytí účinnosti zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a…

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným II. (zápis společnosti do obchodního rejstříku)

V předchozím článku jsme se věnovali založení společnosti, které jak bylo uvedeno, spočívá v uzavření společenské smlouvy, která musí mít formu notářského zápisu. V dnešním článku se zaměříme na vznik společnosti spočívající v zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným I. (uzavření společenské smlouvy)

V následujících dvou článcích se zaměříme na problematiku založení společnosti s ručením omezeným s tím, že si zejména přiblížíme, jaké právní úkony musí zakladatelé provést a jaké listiny doložit příslušnému rejstříkovému soudu. Od roku 2001 došlo k posílení formálnosti úkonů činěných při založení obchodních společností…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Cena práva, aneb právo za všechny prachy

Kupujete-li ojeté auto, je vesměs doporučováno počítat při nákupu s částkou vyšší o 20% než je cena kupovaného vozu. Rozdíl částek pak zhruba odpovídá nákladům, které je třeba do běžného ojetého auta vložit. Údaj berme s rezervou, záleží samozřejmě na stáří vozu a na předchozím majiteli.


Položme si nyní otázku, kolik si máme připravit navíc…

INCOTERMS

INCOTERMS, zkr. ang. International Commercial Terms, Mezinárodní obchodní podmínky, je soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek vydaný v roce 1936 Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Pozdější revize byly uskutečněny v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 a 2000. Vzhledem k tomu, že INCOTERMS nejsou mezinárodní smlouvou a…

Komoditní burza

Komoditní burza, (zák.č 229/1992 Sb., o komoditních burzách) je právnická osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím, které není předmětem burzovních obchodů podle zákona o cenných papírech. Není tedy vyloučeno, aby se na komoditní burze obchodovalo i s cennými papíry, které nemohou být předmětem obchodu na burze cenných papírů…

Smlouva komisionářská

Smlouva komisionářská, (§577 Obch.z) zakládá závazkově právní vztah, v němž se komisionář zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou obchodní záležitost, a to vlastním jménem, avšak na účet komitenta. Komitent se mu zavazuje zaplatit úplatu. Komisionářská smlouva představuje druh smlouvy o obstarání věci (viz heslo) upravené v občanském…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Plošná výměna živnostenských listů se konat nebude

Po téměř dvou letech napadlo nějakou chytrou hlavu spočítat finanční náročnost výměny živnostenských listů tak, jak to stanovil zákon 356/1999 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Výsledek je 200 000 0000,- Kč vyhozených ze státního rozpočtu bez jakéhokoliv praktického dopadu. Přesto živnostenské úřady…