obchodní právo

Živnostenská kontrola a delikty podle živnostenského zákona

Kontrolními orgány na úseku živnostenského podnikání jsou živnostenské úřady, které jsou tvořeny soustavou okresních živnostenských úřadů (referáty okresních úřadů), obecních živnostenských úřadů (odbory pověřených obecních úřadů) a na území hlavního města Prahy živnostenskými odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního…

Jednání prokuristy

Prokurista je, v souladu s omezeními spojenými s prokurou na základě platné právní úpravy, oprávněn jednat za podnikatele neomezeně. Prokura je totiž koncipována jako co do svých účinků vůči třetím osobám neomezitelná plná moc

Udělení prokury a její obsah

Prokura je významným institutem českého obchodního práva. V souladu s ustanovením § 14 obchodního zákoníku, kde je upravena, ji lze definovat jako zvláštní druh plné moci, jež může být udělen pouze fyzické osobě (prokuristovi), která je tak zmocněna ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku a to i k takovým právním úkonům, k…

Indosace směnky a její cesse

Jednou z charakteristických vlastností směnek je jejich převoditelnost tj. že zpravidla nezůstávají v majetku prvního majitele, kterého nazýváme remitentem a který je také prvním věřitelem ze směnky, ale že jsou zpravidla dále převáděny. Jedním z typických směnečněprávních převodů směnky je indosament neboli rubopis

Náležitosti směnky

Zákon č. 191/1950 Sb. o směnkách a šecích, který patří mezi nejstarší dosud platné zákony, upravuje problematiku směnek a šeků. Směnka je jedním z druhů cenných papírů. Směnku lze rozlišit na směnku cizí (podstata této směnky spočívá v tom, že směnkou cizí výstavce přikazuje třetí osobě tj. směnečníkovi, aby v určitý den a na určitém místě…

Ochrana počítačových programů dle autorského zákona

Počítačový program je dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., AutZ) chráněn jako dílo, pokud splňuje podmínku, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Počítačový program je tak chápán jako nehmotný výsledem autorovy tvůrčí činnosti, jde o určitou strukturu danou organizací dat, posloupností instrukcí, volbou algoritmů a způsob…

Vybrané změny v právní úpravě obchodního rejstříku

Novela obchodního zákoníku se opět dotkla také úpravy obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je i nadále veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a každý je oprávněn žádat vystavení úředního výpisu či si z něj činit výpisy a opisy

Ochrana obchodního tajemství

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež náležejí k podniku je obchodní tajemství. Legální definice tohoto pojmu je obsažena v ustanovení § 17 obchodního zákoníku, jež určuje, že toto tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či…

Neoprávněné podnikání

S termínem „neoprávněné podnikání“ se lze v českém právním řádu setkat hned v několika právních předpisech, a to jak povahy soukromoprávní tak veřejnoprávní. Neoprávněné podnikání upravuje zákon o živnostenském podnikání v §§ 61 – 64. Tento pojem je zde vymezen jako správní delikt, jenž se vztahuje na dva zákonem stanovené…

Obchodní firma právnické osoby

V souvislosti se změnou ustanovení obchodního zákoníku z obchodního jména na obchodní firmu je třeba se zmínit i o firmě obchodních společností a družstev. V souladu s platnou právní úpravou zůstává struktura firmy právnické osoby stejná a povinnost, aby obchodní firma právnické osoby obsahovala povinný dodatek označující její právní formu se…

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu v bytovém družstvu jsou zcela rozdílné hodnoty, které se od sebe mohou podstatně lišit. Cena členských práv a povinností není regulována žádným cenovým předpisem, cena se tedy stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod těchto členských práv a povinností v rozhodné době a…

Konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“

Ve dnech 19. – 21. 4. proběhla na Právnické fakultě MU v Brně konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“ o vybraných změnách českého obchodního práva, které přinesla novela obchodního zákoníku (370/2000 Sb.), účinná od 1. 1. 2001. Hlavním organizátorem byla brněnská skupina Evropské asociace studentů práva, organizace sdružující…

Řemeslné živnosti

Podmínky živnostenského podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Základním dělením živností je rozdělení na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Seznam řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je uveden v přílohách…

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, (vyhl.č. 176/1984 Sb.) je mezinárodní úmluva jejímž hlavním účelem je podpora evropského obchodu. Úmluva byla podepsána dne 21. dubna 1961 v Ženevě a pro Československo vstoupila v platnost dne 11. února 1964. Svého účelu se snaží dosáhnout odstraňováním některých překážek, které by mohly…

Přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.

Podnikatel dle § 2 obchodního zákoníku

Český obchodní zákoník vymezuje pět různých definic podnikatele. Základním ustanovením vymezujícím podnikatele v českém právním řádu je § 2 obchodního zákoníku, podle kterého je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než…

Junktimový obchod

Junktimový obchod, (§750 Obch.z) je druh vázaného obchodu v mezinárodním obchodním styku, při kterém je dovoz určitého druhu zboží vázán na vývoz jiného druhu zboží. Důvodem této vazby může být například nedostatek volně směnitelné měny ve státě kupujícího. Junktimovým obchodem (junktimem) se lze této překážce vyhnout a následkem jeho…

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní…

Bankovní záruka

Bankovní záruka, (§313 Obch.z) je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění…

Výhrada vlastnictví a koupě na zkoušku jako vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou dle obchodního zákoníku

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník je vybudován na principu smluvní svobody je zcela přirozené, že zákonodárce dává smluvním stranám možnost si vedle nezbytných náležitostí kupní smlouvy dohodnout i jiná vedlejší ujednání, která v návaznosti na určité právní skutečnosti umožňují měnit obsah práv a povinností jedné nebo obou stran závazkového…