obchodní právo

Obecně ke konkursu a vyrovnání – základní principy a instituty

Tento článek pojednává o základních zásadách a institutech konkursu a vyrovnání a uvozuje tak na něj navazující další články, které se snaží pokrýt alespoň v základních rysech celou problematiku konkursu a vyrovnání. V tomto a v dalších článcích se pokusím zejména o popis průběhu konkursního a vyrovnacího řízení, a proto je dle mého názoru vhodné…

Přezkumné jednání v konkursním řízení

Jak již z názvu přezkumného jednání vyplývá, jeho cílem je přezkoumání pohledávek přihlášených do konkursu. Přezkumné jednání nařizuje soud. Vzhledem k důležitosti účasti správce konkurzní podstaty a úpadce na přezkumném řízení, soud tyto osoby předvolává obsílkou doručovanou do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich…

Jednostranné právní úkony vedoucí k zániku závazkových vztahů

Občanskoprávní závazkové vztahy patří do každodenního života každého z nás. Denně nakupujeme, necháváme si opravit věci, chodíme ke kadeřníkovi či si např. půjčujeme některé věci od známých. Denně tedy vstupujeme do rozličných právně závazkových vztahů. Každý závazek či závazkový právní vztah však má také svůj…

Rozsah převodu práv a závazků při prodeji podniku

V teorii i praxi vyvolává zajímavé otázky smlouva o prodeji podniku, resp. jeho části, která je jako tzv. absolutní obchod (tedy takový závazkový vztah, který se vždy řídí obchodním zákoníkem, bez ohledu na smluvní strany) upravena v § 476 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále ObchZ).

Stavební deník

Povinnost vést stavební deník je uložena podle stavebního zákona právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů při realizaci staveb a jejich změn. Tato povinnost neplatí pro realizaci ostatních staveb a jejich změn. Ale i v těchto případech musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o…

Osoby povinné poskytnout součinnost správci konkursní podstaty

Relativně novým ustanovením v zákoně o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon), je ustanovení upravující problematiku součinnosti poskytovanou správci konkursní podstaty. Tato ustanovení vstoupila v účinnost od května roku 2000 a konečně tak vyřešila dlouho nevyjasněný problém, kdo a jak je součinnost správci podstaty povinen…

Správce podstaty v konkursním řízení a některé jeho obecné povinnosti

Naprosto nepostradatelnou osobou pro konkursní řízení je osoba správce konkursní podstaty. Tuto funkci je dle zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon) oprávněna vykonávat jednak fyzická osoba a dále i veřejná obchodní společnost, a to prostřednictvím svých společníků.

Účastníci konkursního řízení

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh.

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty

Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3 zákona).

Smlouva o dílo versus jiné smluvní typy

Smlouva o dílo je občanským zákoníkem vymezena jako závazek zhotovitele díla provést sjednané dílo na své nebezpečí a tomu koresponduje závazek objednatele za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. K platnému vzniku smlouvy není zákonem předepsaná žádná zvláštní forma, může tedy vzniknou i na základě ústní dohody, ta ovšem musí obsahovat…

Obchod se zvířaty a chov zvířat jako výkon živnosti

Máte rádi zvířata? Sdílí vaši domácnost více zvířecích mazlíčků a rádi byste se zabývali chovem zvířat? V dnešním příspěvku Vám přiblížíme alespoň ty nejzákladnější povinnosti vyžadované právními normami související s vaší zálibou provozovat chov zvířat či obchod se zvířaty.

V živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb.) nalezneme dva různé…

Proč zapisovat ochranné známky!

Jste podnikatel a užíváte v souvislosti se svou podnikatelskou činností řadu označení? Nějakým způsobem označujete své výrobky a nějak se jmenuje vaše společnost? Potom je namístě uvažovat, jakým způsobem zajistit právní ochranu těchto označení. Ochranu práv na označení poskytují instituty ochranných známek, označení původu výrobků a institut…

Účastníci konkursu a "známý věřitel"

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh. Doručením usnesení o prohlášení konkursu se „známý věřitel” (§ 13 odst. 2…

K ustanovením § 6, § 12a odst. 3 a § 27 odst. 6 zákona o konkursu a vyrovnání

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty. Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3…

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor lze zařadit mezi zvláštní subjekty konkursního řízení. Jsou to tzv. věřitelské orgány. Tyto věřitelské orgány reprezentují názory a stanoviska věřitelů a vykonávají oprávnění přiznaná jim zákonem. Je však nutno upozornit, že věřitelské orgány nenahrazují jednotlivé věřitele a jejich oprávnění. Podle…

Okolnosti související s podáním návrhu na prohlášení konkursu

Návrh na prohlášení konkursu je možno podat, pokud nastanou okolnosti pro podání tohoto návrhu zákonem předpokládané V zásadě mohou návrh na prohlášení konkursu podat dva subjekty – věřitel a dlužník. Zákon o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“ ) ve svých požadavcích na návrhy na prohlášení konkursu diferencuje, zda-li jde o návrh, který…

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Licence pro podnikání v energetických oblastech

Právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., který je základním právním předpisem regulujícím činnosti v energetických oblastech, se uděluje licence na dobu 25 let pro výrobu…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…