obchodní právo

Účastníci konkursního řízení

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh.

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty

Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3 zákona).

Smlouva o dílo versus jiné smluvní typy

Smlouva o dílo je občanským zákoníkem vymezena jako závazek zhotovitele díla provést sjednané dílo na své nebezpečí a tomu koresponduje závazek objednatele za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. K platnému vzniku smlouvy není zákonem předepsaná žádná zvláštní forma, může tedy vzniknou i na základě ústní dohody, ta ovšem musí obsahovat…

Obchod se zvířaty a chov zvířat jako výkon živnosti

Máte rádi zvířata? Sdílí vaši domácnost více zvířecích mazlíčků a rádi byste se zabývali chovem zvířat? V dnešním příspěvku Vám přiblížíme alespoň ty nejzákladnější povinnosti vyžadované právními normami související s vaší zálibou provozovat chov zvířat či obchod se zvířaty.

V živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb.) nalezneme dva různé…

Proč zapisovat ochranné známky!

Jste podnikatel a užíváte v souvislosti se svou podnikatelskou činností řadu označení? Nějakým způsobem označujete své výrobky a nějak se jmenuje vaše společnost? Potom je namístě uvažovat, jakým způsobem zajistit právní ochranu těchto označení. Ochranu práv na označení poskytují instituty ochranných známek, označení původu výrobků a institut…

Účastníci konkursu a "známý věřitel"

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh. Doručením usnesení o prohlášení konkursu se „známý věřitel” (§ 13 odst. 2…

K ustanovením § 6, § 12a odst. 3 a § 27 odst. 6 zákona o konkursu a vyrovnání

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty. Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3…

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor lze zařadit mezi zvláštní subjekty konkursního řízení. Jsou to tzv. věřitelské orgány. Tyto věřitelské orgány reprezentují názory a stanoviska věřitelů a vykonávají oprávnění přiznaná jim zákonem. Je však nutno upozornit, že věřitelské orgány nenahrazují jednotlivé věřitele a jejich oprávnění. Podle…

Okolnosti související s podáním návrhu na prohlášení konkursu

Návrh na prohlášení konkursu je možno podat, pokud nastanou okolnosti pro podání tohoto návrhu zákonem předpokládané V zásadě mohou návrh na prohlášení konkursu podat dva subjekty – věřitel a dlužník. Zákon o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“ ) ve svých požadavcích na návrhy na prohlášení konkursu diferencuje, zda-li jde o návrh, který…

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Licence pro podnikání v energetických oblastech

Právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., který je základním právním předpisem regulujícím činnosti v energetických oblastech, se uděluje licence na dobu 25 let pro výrobu…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Zajištění závazků

Zajišťovací prostředky jsou právními instrumenty, jež posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Je velmi časté, že strany hlavního závazku uzavírají ještě závazek další, akcesorický, jímž zajišťují závazek hlavní a posilují tak jistotu věřitele, že bude plněno řádně a včas.
Některé zajišťovací prostředky mohou plnit vedle funkce zajištění…

Prodlení věřitele

Nepřijme-li věřitel řádně nabídnuté plnění, či neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu v době plnění dluhu, dostává se věřitel do prodlení a je zejména povinen nahradit dlužníkovy náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením věřitele. Dostane-li se věřitel do prodlení je třeba tuto situaci posuzovat podle příslušného předpisu…

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Pro výkon živnosti a pro vydání živnostenského listu event. koncese musí provozovatel splňovat vedle dalších požadavků především všeobecné podmínky provozování živnosti (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, bezdlužnost - <A id=1 target=_blank…

Volné živnosti

Živností je slovy zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a podle podmínek, jež stanoví <A id=1 target=_blank href="http://www.epravo.cz/index.php3?s1=tit&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&rozbalit1=bbbbbbba&kolik=7&clanek=626">zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání</A>. České…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Elektronický podpis - princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…