obchodní právo

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Plošná výměna živnostenských listů se konat nebude

Po téměř dvou letech napadlo nějakou chytrou hlavu spočítat finanční náročnost výměny živnostenských listů tak, jak to stanovil zákon 356/1999 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Výsledek je 200 000 0000,- Kč vyhozených ze státního rozpočtu bez jakéhokoliv praktického dopadu. Přesto živnostenské úřady…

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku

Již před půl rokem vstoupil v účinnost zákon, který se zabývá obecnou bezpečností výrobků. Se zřetelem k předpokládanému vstupu naší republiky do Evropské unie, bylo vydáním tohoto zákona sledováno především zajištění, aby výrobky uváděné na trh a do oběhu byly bezpečné, a to v souladu s právem Evropských…

Centrální adresa podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek vyhlašuje zadavatel obchodní veřejné soutěže její podmínky, popřípadě změny a zrušení uveřejněním ve dvou formách. Prvním způsobem je uveřejnění vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku, druhou formou je uveřejnění na centrální adrese. Na centrální adrese se uveřejňují i jiné informace…

Označování potravin balených ve výrobě

V České republice se pravděpodobně nesetkáme s člověkem, který ještě nikdy nenavštívil obchod s potravinami a nějakou z nich si nezakoupil. Je pravidlem, že při nákupu si většina lidí, nebo alespoň ti pečlivější, překontrolují některé údaje. Většinou chceme zjistit, jak dlouho nám daná potravina vydrží, některé dívky a ženy se zase často zajímají…

Řešení sporů v rámci WTO

Současná úprava mezinárodních obchodních transakcí na celosvětové úrovni stojí na principech tržního hospodářství, tj. liberalizaci pohybu zboží, finančních prostředků, nehmotných statků, zákazu omezování soutěže účastníky trhu apod. Základy úpravy peněžních, finančních a obchodních otázek byly položeny ...

Promlčecí doba v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Ne vždy se budou právní vztahy mezi smluvními stranami o přepravě zboží řídit dohodnutou smlouvou podle českého obchodního zákoníku. Česká republika je signatářem mezinárodní úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) a podle jejího úvodního ustanovení se tato úmluva vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek …

Promlčecí doba v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Ne vždy se budou právní vztahy mezi smluvními stranami o přepravě zboží řídit dohodnutou smlouvou podle českého obchodního zákoníku. Česká republika je signatářem mezinárodní úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) a podle jejího úvodního ustanovení se tato úmluva vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek …

Vinum ad vitum

Vinohradnictví a vinařství má na území České republiky dlouhou tradici. V posledních letech také roste nejen ve světě, ale i v České republice poptávka po vínu a dá se konstatovat, že konzumace vína se stala doslova módní záležitostí i u národa, jež má největší spotřebu piva na hlavu (včetně hlav kojenců). Ne každý konzument vína se zcela přesně…

Virtuální sídlo

Před několika málo lety jen nemnoho lidí vědělo o existenci internetu a ještě méně z nich tušilo, čím se internet stane. Nejprve prostředkem komunikace, poté zábavy a nutně také obchodu – ostatně, jako ve všech případech, kdy lidstvo něco vynalezlo či objevilo, vše začíná jako zábava a „končí“ jako obchod.

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – nová právní úprava § 262 obchodního zákoníku

Novela obchodního zákoníku z.č. 501/2001 Sb. přinesla nové znění § 262 obchodního zákoníku. Uvedené ustanovení upravuje podmínky použití právní úpravy obchodních závazkových vztahů.

Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261 obchodního zákoníku, se řídí obchodním…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – souběžné zvýšení a snížení základního kapitálu

Zcela nově se do obchodního zákoníku dostává právní úprava souběžného zvýšení a snížení základního kapitálu s cílem přizpůsobení jmenovité hodnoty registrovaných cenných papírů jejich ceně na veřejném trhu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií na základě upsání nových…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – poukázka na akcie

Novým druhem cenného papíru je poukázka na akcie. Jestliže při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž převoditelnost není omezena, upisovatel zcela splatil emisní kurs akcie, může společnost před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydat poukázky na akcie, rozhodla-li o tom valná…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – akciová společnost

Za důležité změny, jež do obchodního zákoníku vnesla novela z.č. 501/2001 Sb. v úpravě akciové společnosti považujeme zejména následující změny:
I. Nové znění § 172 odst. 3 obchodního zákoníku upravující založení společnosti bez veřejné nabídky akcií stanoví, že rozhodnutí, které jinak přijímá ustavující valná hromada, musí být obsažena v…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – společnost s ručením omezeným

Za důležité změny, jež do obchodního zákoníku vnesla novela z.č. 501/2001 Sb. (dále jen novela) v úpravě společnosti s ručením omezeným považujeme zejména následující změny.

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – překážka výkonu funkce

Stávající právní úprava překážky výkonu funkce obsažená v § 31a obchodního zákoníku umožňovala nejednotný výklad uvedeného ustanovení. Jak se uvádí v důvodové zprávě k novele obchodního zákoníku, v praxi se objevoval i takový výklad, že překážka výkonu funkce podle § 31a odst. 1 obchodního zákoníku je dána jen u té právnické osoby, na jejíž…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – obchodní listiny podnikatelů, sbírka listin obchodního rejstříku

Novela obchodního zákoníku (zákon č. 501/2001 Sb., dále jen novela) zpřesňuje právní úpravu týkající se obchodních listin podnikatelů. Novela se bohužel nedotkla pojmů používaných v §13a jako objednávka, obchodní dopisy a faktury, které náš právní řád nezná, ale pouze zpřesnila ustanovení §13a obchodního…

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – odlišující dodatky u jmen a příjmení podnikatelů nezapsaných v obchodním rejstříku

Po 1.1. 2001 se v souvislosti s novelou obchodního zákoníku (zákon č. 370/2000 Sb.) objevily diskuze ohledně dodatků k jménům a příjmením fyzických osob. Znění §8 odst. 2 obchodního zákoníku bylo některými vykládáno tak, že fyzické osoby a právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku nemohou používat dodatků ke svým jménům a příjmením resp.

Novela obchodního zákoníku (z.č. 501/2001 Sb.) – vznik povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

Novela obchodního zákoníku (zákon č. 501/2001 Sb., dále jen novela) přinesla u fyzických osob upřesnění vzniku povinnosti zápisu do obchodního rejstříku. Stávající právní úprava i úprava po novele rozeznává dva základní druhy zápisů osob do obchodního rejstříku, a to zápisy povinné a zápisy na vlastní žádost. Povinný zápis se týká veškerých…