5. 5. 2011
ID: 73247upozornění pro uživatele

Poskytování služeb mateřskou společností v daňové judikatuře

Poskytování služeb patří mezi běžné nástroje, kterými dochází k rozdělování společných nákladů mezi ekonomicky či personálně propojenými subjekty. Ne vždy však jsou služby mezi takto spojenými osobami skutečně poskytovány a fakturace za poskytnuté služby může být pouze nástrojem ke snížení základu daně a daňové povinnosti. Nejvyšší správní soud (NSS) vydal k této problematice dne 2.3.2011 rozsudek 8 Afs 19/2010-125, ve kterém se zabýval posouzením oprávněnosti postupu finančního ředitelství při vyloučení nákladů na poradenské služby poskytované mateřskou společností.

 

apogeo

Důvodem zvýšení základu daně byla skutečnost, že daňový subjekt neprokázal, že se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů. Přitom pro konečné rozhodnutí, zda se jedná o daňově uznatelný výdaj, neměla skutečnost, že se jednalo ekonomické propojené subjekty, rozhodující význam. 

Pro zjištění, zda daňový subjekt vynaložil určitý výdaj za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů a zda jde tedy o výdaj daňový, či zda se jedná o fiktivní obchod, je povinností správce daně zhodnotit všechny shromážděné skutkové podklady, a to při respektování věcné a časové souvislosti příjmů a výdajů v daném zdaňovacím období. V posuzovaném případě se jednalo o poradenské služby, jejichž obsahem bylo „přebírat vedení všech obchodů, jež jsou spojeny s běžným obchodním provozem a ty provádět řádně, dále podpora, příprava a péče o obchody a zpracování trhu, a to formou servisních a konzultačních služeb“. Toto vymezení činnosti bylo označeno jak správcem daně, tak NSS jako zcela neprůkazné vzhledem k činnosti daňového subjektu, který pouze dlouhodobě pronajímal obchodní prostory v nemovitosti na základě zcela shodných nájemních smluv, které navíc nebyly ve zkoumaných obdobích změněny či jinak upravovány.

Prokázání toho, že manažerské a poradenské služby byly daňovému subjektu skutečně poskytnuty, a že za služby bylo zaplaceno, není dle názoru NSS jedinou podmínkou, aby výdaj mohl být považován za daňově uznatelný. Neméně významnou podmínkou je také prokázání skutečného rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.  Ani v případě služeb nemateriální povahy, ze kterých mohou, ale nemusí vzejít hmatatelné výstupy, není daňový subjekt zbaven povinnosti prokázat jejich oprávněnost. Pro uznání výdajů jako daňově uznatelných nepostačuje předložení smluv s výčtem služeb či obecně koncipovaného seznamu úkonů bez prokázání jejich vztahu k očekávaným příjmům a bez upřesnění, v čem dané úkony přesně spočívaly.  Obecně lze uvést, že i uskutečňování poradenských a manažerských činností může být prokázáno hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti, např. revize uzavřených smluv, výsledným hodnocením účetnictví, obchodní (emailovou) korespondencí či jinými obchodními dokumenty, záznamy z uskutečněných jednání, potvrzeními o uskutečňování cest (letenky, knihy jízd apod.)

Mezi příjmy a výdaji dále musí existovat přímý a bezprostřední vztah. Tímto vztahem však nutně nemusí být přímá úměra, jde spíše o to, aby byla prokázána souvislost, že bez vynaložení těchto nákladů by podnikatel očekávané příjmy vůbec nezískal či ani neměl možnost získat.  

Závěrem lze shrnout, že v případě posuzování výdajů na poskytnuté služby nemateriální povahy je z daňového hlediska nezbytné posoudit nejen to, zda byly poskytnuté služby společností dostatečně doloženy, ale také jejich přiměřenost ve vztahu k dosahovaným příjmům. Skutečnost, že služby byly poskytnuty mezi spojenými osobami, může ovlivnit výši uznaných daňový nákladů, avšak základní pravidla pro doložení oprávněnosti vynaložených výdajů jsou aplikována u všech daňových subjektů stejně.


Ing. Helena Zemanová

Ing. Helena Zemanová
Senior Tax Consultant

APOGEO, s. r. o.

Koněvova 2660/141
130 83  Praha 3

Tel.: +420 267 997 700
Fax: +420 296 566 445
e-mail: info@apogeo.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz