28. 3. 2001
ID: 3727upozornění pro uživatele

Sídlo obchodní společnosti dle obchodního zákoníku

Novým ustanovením se obchodní zákoník přibližuje běžnému pojetí sídla v zahraničí. Sídlem nebude jen libovolné místo určené podnikatelem, ale rovněž to, které je skutečným centrem jeho činnosti; to však nic nemění na povinnosti podnikatele zapisovat jako sídlo skutečné místo, ze kterého realizuje svoji podnikatelskou činnost, ale pouze se čelí situaci - v praxi poměrně časté - kdy k takovému rozporu dojde


Novým ustanovením se obchodní zákoník přibližuje běžnému pojetí sídla v zahraničí. Sídlem nebude jen libovolné místo určené podnikatelem, ale rovněž to, které je skutečným centrem jeho činnosti; to však nic nemění na povinnosti podnikatele zapisovat jako sídlo skutečné místo, ze kterého realizuje svoji podnikatelskou činnost, ale pouze se čelí situaci - v praxi poměrně časté - kdy k takovému rozporu dojde. Podnikatel, do jehož sídla zapsaného v obchodním rejstříku, nemohou jeho věřitelé doručit, neboť na adrese tohoto sídla nikdo zásilku nepřevezme, se pak nebude např. moci dovolávat toho, že nebylo řádně a včas reklamováno, jestliže byla reklamace doručena do jeho skutečného sídla. Pokud dojde k zápisu odlišného sídla nebo místa podnikání, nebude se jej moci podnikatel dovolávat, ale třetí osoby v souladu s principem publicity mohou v zápis důvěřovat. Jedná se tedy jenom o zvláštní případ principu publicity. Rovněž byl zpřesněn pojem adresy tak, aby nedocházelo k pochybnostem o tom, jaké údaje se do obchodního rejstříku o adrese zapisují. Sídlem právnické osoby a místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její sídlo nebo místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Adresou se rozumí:

(a) název obce (části obce),
(b) poštovní směrovací číslo,
(c) číslo popisné, a
(d) popřípadě název ulice nebo náměstí.

Všechny výše uvedené náležitosti musí mít určení sídla podnikatele. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné sídlo nebo místo podnikání. Sídlo právnické osoby může být v bytě pouze v případě, že to umožňuje povaha předmětu podnikání. Skutečným sídlem je adresa místa, z něhož je právnická osoba svým statutárním orgánem řízena. Sídlo právnické osoby nebude moci být v bytě zcela automaticky, jako tomu bylo dosud, ale pouze tehdy, bude-li to umožňovat povaha předmětu podnikání (nikoli jen povaha samotného řízení). Smyslem ustanovení je snaha zabránit umisťování sídel společností právnických osob do téhož místa resp. bytu, ze kterého ale ve skutečnosti tyto osoby nejsou řízeny vůbec .

Před zápisem do obchodního rejstříku jsou navrhovatelé povinni prokázat právní důvod užívání místností, do nichž umístili sídlo nebo místo podnikání zapisované osoby. Zahraniční osoba je povinna prokázat právní důvod užívání místností, v nichž má být umístěna organizační složka jejího podniku nebo její podnik. To platí i v případě změny sídla nebo místa podnikání.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz