21. 11. 2019
ID: 110249upozornění pro uživatele

Souhlas valné hromady S.R.O. s rozdělením podílu v souvislosti s jeho převodem na třetí osobu dle § 43 odst. 3 z. o. k.

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 7 Cmo 150/2015 dovodil, že souhlas valné hromady S.R.O. dle § 43 odst. 3 z. o. k. musí být konkrétní (tj. musí určitým způsobem vymezit rozdělované podíly), a nikoliv jen rámcový [k neomezenému počtu převodů blíže nespecifikovaných (nekvantifikovaných) podílů a jim náležejících částí vkladů do základního kapitálu se současným stanovením pouze limitní části, do které je možno převádět podíl mezi dvěma subjekty tam i zpět], může jít však o souhlas následný a dále, že od § 43 odst. 3 z. o. k., který vyžaduje k rozdělení podílu souhlas valné hromady, se ve společenské smlouvě nelze odchýlit.

Ke skutkovému stavu. Usnesením soud prvního stupně návrh v části zápisu změn v obchodním podílu u společníka T. H., a.s. a zápisu nového společníka R. H. v souvislosti s převodem části obchodního podílu společníka T. H., a.s. zamítl. Ohledně zamítavého výroku vyšel ze zjištění učiněných z přiložených notářských zápisů o tom, že valná hromada navrhovatele dne 16.12.2014 udělila souhlas s převodem části podílu společníka T. H., a.s.  na nového společníka R. H. a zpětným převodem podílu společníka R. H. na společníka T. H., a.s., s tím, že k takovému převodu může dojít až do výše 4 000 000 Kč a současně k převodu podílu může dojít tam a zpět opakovaně a po částech. Dne 16.2.2015 valná hromada rozhodla o souhlasu s převodem stejně vymezené části podílu za stejných podmínek. Připojen je navíc souhlas valné hromady s případným opakovaným rozdělením podílu jak stávajícího společníka, tedy T. H., a.s., tak podílu, který má teprve vzniknout, a to oddělené části podílu T. H., a.s., která bude převedena na společníka R. H. Poté, za použití § 43 odst. 2 a 3 a § 208 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), uzavřel, že nemůže být souhlas k rozdělení, ale rovněž k převodu podílu udělen jako rámcový souhlas k neomezenému počtu převodů blíže nespecifikovaných (nekvantifikovaných) podílů a jim náležejících částí vkladů do základního kapitálu se současným stanovením pouze limitní části, do které je možno převádět podíl mezi dvěma subjekty tam i zpět. Dle soudu prvního stupně musí valná hromada udělit souhlas ke konkrétnímu převodu a rozdělení, kde bude specifikován a vymezen podíl tak, aby bylo zřejmé, ke kterému převodu a rozdělení je souhlas udělován. Souhlas valné hromady navrhovatele s převodem a rozdělením podílu uvedený v předloženém notářském zápisu ze dne 16.2.2015 č. NZ 50/2015, N 54/2015 je dle soudu prvního stupně neurčitý, pokud jde o jednotlivé dílčí převody. Smlouva o převodu podílu ze dne 19.12.2014 mezi R. H. a T. H., a.s. je proto neúčinná, neboť k tomuto konkrétnímu rozdělení obchodního podílu společníka T. H., a.s. a převodu jeho vymezené části nebyl dosud dán souhlas valné hromady navrhovatele. Podmínky pro zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku tedy splněny nejsou a soud proto v této části návrh zamítl. 

Do zamítavého výroku usnesení soudu prvního stupně podal navrhovatel včasné odvolání s odkazem na § 205 odst. 2 písm. b), c), e) a g) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). Navrhovatel namítl, že rozdělení a převod podílu společníka T. H., a.s. na nového společníka R. H. řádně doložil. Zákon v ustanoveních zmiňovaných soudem prvního stupně ani jinde přímo nestanoví, že by nebylo možné udělit souhlas s převodem a rozdělením jako rámcový s tím, že konkrétní výše převáděného podílu bude ponechána na vůli smluvních stran. Valnou hromadou navrhovatele došlo ke schválení rozdělení a převodu podílu jeho jednoho konkrétního společníka v souvislosti s převodem na jinou osobu, která je rovněž jednoznačně identifikována. Rozsah rozdělením dotčeného a převáděného podílu je určen rozpětím 0-10% a všichni společníci navrhovatele na valné hromadě projevili svou vůli nechat na smluvních stranách převodu, kdy a jak k rozdělení a převodu v rámci těchto 10% dojde. Navrhovatel se domnívá, že takové usnesení plně odpovídá textu zákona a nejde proti smyslu a zájmům, které zákon chrání. Napadené usnesení považuje navrhovatel za neodůvodněné a tudíž nepřezkoumatelné pro absenci konkrétních postupů a argumentů soudu prvního stupně, na jejichž základě ke svému závěrečnému právnímu názoru dospěl.  Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se návrhu navrhovatele vyhovuje v plném rozsahu.

Odvolací řízení. Z notářského zápisu ze dne 16.12.2014 č. NZ 685/2014, N 731/2014 sepsaného JUDr. Z. H., notářkou v Hodoníně, odvolací soud zjistil, že dle čl. II písm. a) bylo přijato usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem podílu společníka T. H., a.s., v navrhovateli až do výše 10% vzhledem k celku, odpovídající vkladu do základního kapitálu až do výše 4 000 000 Kč na nového společníka společnosti R. H., a to s tím, že k tomuto převodu může dojít kdykoliv v budoucnu, a to i po částech. Pod písm. b) téhož článku bylo přijato usnesení valné hromady o udělení souhlasu se zpětným převodem podílu společníka R. H. v navrhovateli až do výše 10% vzhledem k celku odpovídající vkladu do základního kapitálu až do výše 4 000 000 Kč na společníka společnosti - společnost T. H., a.s., a to s tím, že k tomuto převodu může dojít kdykoliv v budoucnu, a to i po částech.

Z notářského zápisu ze dne 16.2.2015 č. NZ 50/2015, N 54/2015  sepsaného JUDr. Z. H., notářkou v Hodoníně, odvolací soud zjistil, že dle čl. II písm. a) bylo přijato usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem a rozdělením podílu společníka T. H., a.s., v navrhovateli až do výše 10% vzhledem k celku, odpovídající vkladu do základního kapitálu až do výše 4 000 000 Kč na nového společníka společnosti R. H., a to s tím, že k tomuto rozdělení a převodu může dojít kdykoliv v budoucnu, a to i po částech a opakovaně. Pod písm. b) téhož článku bylo přijato usnesení valné hromady o udělení souhlasu se zpětným převodem a případným rozdělením podílu společníka R. H. v navrhovateli až do výše 10% vzhledem k celku, odpovídající vkladu do základního kapitálu až do výše 4 000 000 Kč na společníka společnosti - společnost T. H., a.s., a to s tím, že k tomuto převodu a případnému rozdělení může dojít kdykoliv v budoucnu, a to i po částech a opakovaně.

Podle společenské smlouvy navrhovatele ze dne 27. 6. 2014 je převod podílu společníka na třetí osobu podmíněn souhlasem valné hromady. Znamená to, že v posuzované věci je k rozdělení podílu společníka a též k jeho převodu na třetí osobu vždy zapotřebí souhlasu valné hromady s tím, že podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem. Zákon nepředpokládá předchozí souhlas s rozdělením obchodního podílu, je tedy možné ho učinit i poté, tj. po uzavření smlouvy o převodu odděleného (nového) podílu. V dané věci valná hromada udělila souhlas k rozdělení podílu společníka T. H., a.s v souvislosti s jeho převodem na R. H. dne 16. 2. 2015 a souhlas s převodem podílu ze společníka T. H., a.s na R. H. dne 16. 12. 2014. Valná hromada neschválila smlouvu o převodu podílu společníka T. H., a.s. na R. H, ze dne 19. 12. 2014, což není v rozporu se zákonem. Zákon nepředpokládá, že by valná hromada měla schvalovat smlouvu, může schválit pouze fakt převodu, samotná smlouva je již věcí stran smlouvy a je společnosti doručována podle § 209 odst. 2 ZOK (srov. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 401 s.).

Ze znění cit. ust. § 43 a § 208 odst. 1 ZOK však vyplývá, že souhlas valné hromady společnosti s ručením omezeným s rozdělením podílu v souvislosti s jeho převodem a též souhlas s jeho převodem na třetí osobu se musí týkat konkrétní, oddělené části podílu tvořící nový podíl převáděný převodní smlouvou. Rámcový souhlas, tj. souhlas valné hromady stanovící pouze rámec rozsahu budoucího rozdělovaní a budoucích převodů oddělených podílů, jak se tomu stalo v posuzované věci, nesplňuje kritérium určitosti souhlasu valné hromady s konkrétním rozdělením podílu a s následným převodem oddělené části na třetí osobu dle smlouvy o převodu podílu ze dne 19. 12. 2014. Na usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 16. 2. 2015 o udělení rámcového souhlasu s rozdělením podílu společníka T. H., a.s v souvislosti s jeho převodem na R. H. a usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 16. 12. 2014 o udělení rámcového souhlasu s převodem podílu ze společníka T. H, a.s na R. H. se proto hledí, jako by nebyla přijata podle cit. ust. § 45 odst. 2 ZOK. Smlouva o převodu podílu společníka T. H., a.s. na R. H. ze dne 19. 12. 2014 tak dosud nenabyla účinnosti (§ 208 odst. 1 in fine ZOK).

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že navrhovatel má možnost souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu na třetí osobu ve společenské smlouvě vyloučit, neboť ust. § 208 odst. 1 věta první ZOK je dispozitivní. Od ust. § 43 odst. 3 o nutnosti souhlasu valné hromady k rozdělení obchodního podílu se však ve společenské smlouvě odchýlit nelze. (Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 7 Cmo 150/2015).

JUDr. Vladimír Janošek,
advokát

trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 731 773 563
e-mail:    janosek@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz