30. 3. 2001
ID: 3898upozornění pro uživatele

Výhrada vlastnictví a koupě na zkoušku jako vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou dle obchodního zákoníku

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník je vybudován na principu smluvní svobody je zcela přirozené, že zákonodárce dává smluvním stranám možnost si vedle nezbytných náležitostí kupní smlouvy dohodnout i jiná vedlejší ujednání, která v návaznosti na určité právní skutečnosti umožňují měnit obsah práv a povinností jedné nebo obou stran závazkového vztahuVzhledem k tomu, že obchodní zákoník je vybudován na principu smluvní svobody je zcela přirozené, že zákonodárce dává smluvním stranám možnost si vedle nezbytných náležitostí kupní smlouvy dohodnout i jiná vedlejší ujednání, která v návaznosti na určité právní skutečnosti umožňují měnit obsah práv a povinností jedné nebo obou stran závazkového vztahu.

Jedním z nejvýznamnějších ujednání tohoto druhu je výhrada vlastnického práva jako institut, který plní i určitou funkci zajišťovací. Výhrada vlastnictví je v obchodním zákoníku upravena v § 445 tak, že na základě písemné dohody stran prodávající může odložit přechod vlastnického práva až k okamžiku zaplacení kupní ceny. Strany si totiž mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později, než je stanoveno v § 443 obchodního zákoníku. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Význam vedlejšího ujednání koupě na zkoušku tzv. potestativní koupě je v tom, že podmiňuje účinky existence závazku z kupní smlouvy, které nastávají až v důsledku toho, zda kupující do určité sjednané doby od uzavření smlouvy zboží schválí či nikoliv. Obchodní zákoník stanoví v § 471 délku této zkušební doby na tři měsíce od uzavření smlouvy. Není-li stranami sjednána doba jiná. Ujednání o koupi na zkoušky může mít povahu podmínky rozvazovací či odkládací. O podmínku rozvazovací se jedná tehdy, kdy kupující zboží převzal a ve zkušební době se vyjádřil, že zboží odmítá. Tímto jednostranným právním úkonem právní účinky smlouvy zanikají. V případě ujednání o koupi na zkoušku jako podmínky odkládací tedy v situaci, kdy kupující zboží ještě nepřevzal, nastávají právní účinky smlouvy až výslovným prohlášením kupujícího, že zboží schvaluje. Ustanovení § 472 odst. 3 obchodního zákoníku poskytuje ochranu prodávajícímu v případě, kdy kupující zboží převzal a ač neuplynula zkušební doba, začal toto zboží užívat. V této situaci má kupující právo odmítnout zboží jen tehdy, je-li ve stavu v jakém je od prodávajícího převzal.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz