Články

Rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

§ 7 zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění (dále jen „ZKV“), říká, že, „ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit právním předpisem, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členy organizace zaměstnavatelů, která tuto smlouvu…

Řecká mytologie a spravedlnost

Zřejmě jedním z nejstarších doložených zájmů o spravedlnost je řecká mytologie. Poprvé se v ní jemně akcentuje rozdíl mezi spravedlností a právem. Řecká mytologie se vyvíjela relativně nezávisle na mýtech a víře starého Egypta, jakož i Izraele, které ovšem v pozdějších dobách byly sjednoceny pod nadvládou Říma.

Právo a morálka v historii Izraele

Často ze svých pozic Evropanů soudíme, či jemněji řečeno ,,hodnotíme” jiné kultury. Je však třeba podívat se na věc i v historickém kontextu tak, abychom pochopili základní pojetí principů dané společnosti a determinovaných výrazů, které jsou podle nás samozřejmostí. Pro nás nejaktuálnějším problémem jsou výrazy ,,právo” a…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Co znamená volný pohyb osob v EU?

S blížícím se termínem našeho možného vstupu do Evropské Unie přibývá jedinců, kteří se začínají intenzivně zajímat o jednu ze základních svobod, které jsou součástí společného trhu EU, a to svobodu volného pohybu osob v členských státech EU. Je tedy na místě, zabývat se otázkou, co takový volný pohyb osob v praxi…

Ústavní stížnost politické strany

V smyslu čl.87 odst.1 písm j) Ústavy ČR (viz. níže) je oprávněna podat návrh na ústavní stížnost (ústavní stížnost sui generis) taktéž politická strana, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony (§73 Ústavy).

Několik poznámek k zamýšlené rekodifikaci občanského zákoníku

Na počátku byla již deset let diskutovaná, avšak stále znovu odkládaná potřeba rekodifikace občanského zákoníku s tím, že dílčí, kosmetické změny dosavadního zákona z roku 1964 nevyhovují ani dnes, natož do budoucna. Odborníci na civilní právo se většinou shodují v konstatování, že obsah i systematika vnitrostátních soukromoprávních odvětví…

Historický vývoj právní subjektivity politických stran

Vztah jednotlivce a státu je zprostředkován také díky zvláštnímu sdružení, která jsou utvořena kvůli účasti na politickém životě a fungování státu – politickým stranám. Jedním z podstatných znaků politické strany je její právní subjektivita. Podívejme se, jakým způsobem se právní subjektivita utvářela v průběhu…

Násilí v blízkém sociálním okolí – domácí násilí

Fenomén násilí v rodině je velmi závažným patologickým jevem ve společnosti. Domácí násilí patřilo po dlouhý čas v českém prostředí mezi tabuizovaná témata, ostatně jako řada dalších jevů. Teprve v několika posledních letech se tomuto problému začíná věnovat odpovídající pozornost.

Monarchistická stabilita – III. část

V předchozích dvou dílech našeho cyklu jsme se zabývali Belgií, Dánskem a Švédskem. Dnešní – závěrečný – díl bude věnován ostatním zemím sdruženým v Evropské unii, resp. ústavnímu pohledu na jejich monarchistické uspořádání.
,,Perličkou“ lze nazvat ústavu Velkovévodství Lucemburského – snad už jen proto, že zatímco drtivá většina monarchií má…

Monarchistická stabilita – II. část

V minulém článku ,,Monarchistická stabilita – I. část“ jsme se zaobírali především základními principy stability (především stability z pohledu ústavy) monarchistických států a za ,,model“ nám posloužilo Belgické království. Podnikněme dnes exkurs do jiných zemí Evropské unie, které se také řídí principy konstitučního monarchismu – a…

Monarchistická stabilita - I. část

,,Čím je ta monarchie tak zajímavá?! Proč někdo nad sebou drží jakéhosi krále?!“ - právě to by mohly být otázky republikánsky smýšlejícího občana. Řešení nalézáme v ústavách států Evropské unie, které jen ztěžka lze řadit mezi ,,země třetího světa“, jež by si takříkajíc ve své politické situaci nevěděly rady. Všezahrnující odpovědí je:…

Preambule jako národní vizitka

,,Úvodní část, formule (zpravidla slavnostní) obsahující obecnou, zásadní charakteristiku“ - tak hovoří naučný slovník o preambuli. Preambule často vystihuje právě ony charakteristické, typické znaky národa, který se takto prezentuje. Preambule ústav je vizitkou národa.
Z každé preambule lze vyčíst, jakého odkazu se národ dožaduje, nakolik je…

Řešení sporů v rámci WTO

Současná úprava mezinárodních obchodních transakcí na celosvětové úrovni stojí na principech tržního hospodářství, tj. liberalizaci pohybu zboží, finančních prostředků, nehmotných statků, zákazu omezování soutěže účastníky trhu apod. Základy úpravy peněžních, finančních a obchodních otázek byly položeny ...

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…

Nový zákon o soudech a soudcích

Dnem 1. dubna 2002 nabude účinnosti zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen zákon o soudech a soudcích), který nahradí zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích a všechny jej novelizující předpisy. Skutečnost, že se jedná o nový zákon a ne o větší či menší novelizaci napovídá o nemalých novinkách a…

Možnost zahájení opětovné daňové kontroly ve stejné věci

Daňové řízení vychází ze zásady překážky věci rozsouzené (tzv. rei iudicatae), kterou zná jak občanské právo (§ 159 odst. 3 OSŘ), tak i obecné správní řízení. Přestože úprava litispendence ve správním řádu není explicitní, stávající judikatura k ní dochází výkladem za použití obecných právních zásad zdůrazňující požadavek právní jistoty účastníků…

Kam kráčíš, Evropo?

Evropa – to je široký pojem. Nuže zkusme hovořit o Evropě tak, jak o ní nyní mluvíme nejčastěji – jako o Evropské unii a státech, které k ní sice formálně nepatří, ale ,,jako by se stalo“. Evropská unie je velká – tak velká, že si často ani neuvědomujeme, kdo všechno je jejími členy. Jistěže, velké Německo a Francie, ale i o hodně menší Belgie…

Virtuální sídlo

Před několika málo lety jen nemnoho lidí vědělo o existenci internetu a ještě méně z nich tušilo, čím se internet stane. Nejprve prostředkem komunikace, poté zábavy a nutně také obchodu – ostatně, jako ve všech případech, kdy lidstvo něco vynalezlo či objevilo, vše začíná jako zábava a „končí“ jako obchod.

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…