Články

Odpovědnost za vady prodané věci - předpoklady vzniku odpovědnosti za vady

Úprava závazkových právních vztahů vyžaduje, aby povinnosti vyplývající ze závazků byly splněny řádně. V § 499 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), se stanoví, že kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je jí možno použít podle povahy a účelu…

Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení

Každý člověk jako zdroj tzv. tělesného pachu zanechává na místech kde přebýval pachové stopy. Vědeckým zkoumáním bylo zjištěno, že tělesný pach jednotlivce se vyznačuje natolik specifickými vlastnostmi, že by bylo možné aplikací vhodné vědecké metody srovnáním pachové stopy sejmuté na místě trestného činu a pachu sejmutého z těla podezřelé…

Pikantérie c.k. trestního práva III.

Předchozí dva články obsahovaly obecnou teorii, jakož i problematiku c.k. trestního řádu 1852 platného do roku 1918, který znal zločin smilstva násilného (=znásilnění), zločin sprznění (=pohlavní zneužívání), zločin smilstva proti přirozenosti aneb sodomie (dnes není plně trestné - jen část, viz minulý výklad), zločin sprznění krve (= soulož mezi…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (II. část)

Z hlediska závaznosti zákon rozlišuje mezi tzv. všeobecnými obchodními podmínkami, tedy podmínkami, které vypracovaly odborné nebo zájmové organizace, a tzv. jinými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky obchodníka s cennými papíry, byť označené jako „všeobecné“, je tak dlužno posuzovat jako jiné obchodní podmínky, respektive obchodní podmínky…

Poznámky k trestnému činu spekulace

Mladší generaci se dnes zdá jen stěží uvěřitelné, že ještě zcela nedávno bylo jednání občana, který si pouze opatřil zboží za účelem jeho dalšího prodeje a dosažení byť jen malého zisku považována za činnost natolik nebezpečnou, že ji stát stíhal prostředky trestního práva. Proč tomu tak bylo? Odpověď nutno hledat v postulátech formulovaných…

Když se řekne narovnání

I v běžných hromadných sdělovacích prostředcích bývá stále častěji zmiňován trestně-právní institut tzv. narovnání. Např. v televizním zpravodajství jedné privátní stanice jsme mohli opakovaně setkat s informací :“ Pachatel trestného činu zaplatil oběti svého činu škodu a tím byla celá trestní věc uzavřena.“ Je to opravdu tak jednoduché?…

Pikantérie c.k. trestního práva II.

C.k. právo pojímalo poněkud jinak výraz „domácnost“, nuže k nemravnostem pohlavním řadí i přestupek, kdy člen domácnosti (například osoba služebná) takto „zmrhá“ jinou osobu téže domácnosti, ať je to muž či žena. Zde následovalo tuhé vězení jeden až tři měsíce. Ovšem tento přestupek byl již dávno označen za málo praktický, neboť se navíc trestal…

Seznam právních předpisů nabývajících účinnosti 1.1.2003

Příchod nového kalendářního roku je i dobou velkých legislativních změn a proto Vám přinášíme seznam právních předpisů, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Mezi nejvýznamnější z nich jistě patří nový správní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o platebním styku, zákon o dobrovolnické službě, zákon o ochraně státních hranic České republiky…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (I. část)

Během období, co působím na Komisi pro cenné papíry, jsem se při své práci nikoliv sporadicky setkal se smlouvami týkajícími se cenných papírů - jednalo se o komisionářskou event. mandátní smlouvu o obstarání koupě či prodeje cenného papíru a o smlouvu o obhospodařování cenných papírů - respektive obchodních podmínek je kompletujících, jejichž…

Z historie a současnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů bylo zřízeno dne 20.3.1848 jako jedno z čtyř ministerstev Rakousko-Uherska, a to vedle Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultu a vyučování. V jeho čele stanul zkušený politik hrabě Ludwig Taaffe, kterého zakrátko vystřídal Franz von…

Aktuálně k otázce rozhodování kompetenčních sporů

Nejen do práce české územní samosprávy se promítaly a promítají určité kompetenční spory. Ať už konflikty pozitivní – tj. že se cítí být legitimováno dva a více subjektů či naopak spory negativní, kdy nechce jednat žádný ze subjektů. Na pomoc v některých legálně vymezených kompetenčních sporech by nám od 1.1.2003 mohl posloužit nový právní…

Decision-making process after the Treaty of Nice

The Intergovernmental Conference {IGC} concluded its work on 11 December, 2000 in Nice with an agreement on the institutional issues which had not been settled in Amsterdam and which had to be resolved before enlargement, and on a series of other points not directly connected with enlargement. The Treaty was officially signed on 26 February 2001…

Důvody zakotvení ustanovení § 175b Trestního zákona

Novela trestního zákona účinná od 1.7.2002 rozšířila a dále specifikovala dosah trestného činu křivé výpovědi a křivého znaleckého posudku. Bylo z teoretického hlediska potřebné, aby toto ustanovení (dříve ust.§ 175 TrZ), pod které byla subsumována celá řada skutků, bylo zpřesněno. Stalo se tak jeho rozšířením o nové odstavce a také vytvořením…

Zákon č. 111 Sb.z.a n. proti nekalé soutěži z roku 1927

Skutečný zlom v reklamním právu přinesl až rok 1927, kdy byl 15. července přijat zákon č. 111 Sb.z.a n. proti nekalé soutěži. Ten způsobem vskutku nadčasovým definoval a upravil soutěžní vztahy mezi podnikateli a nebál se mimo jiné použít již pojmu "nekalá reklama". Každý, kdo se dnes seznámí s textem obchodního zákoníku a poté s textem tohoto…

Letem ombudsmanským světem

Jak je i v široké veřejnosti dostatečně známo, na základě zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv působí i v České republice ombudsman. Existence tohoto institutu nečiní naši zemi v rámci demokratické Evropy nikterak osamocenou. Podívejme se na instituci veřejného ochránce práv, jak funguje ve třech zemích Evropské unie - a to ve Velké…

Zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem, aneb když není dohoda možná

V praxi může někdy nastat velmi nepříjemná situace, kdy vlastník nemovitosti k této nemá přístup z veřejné cesty. K uvedenému problému dochází např. tehdy, když je nemovitost zcela obklopena pozemky či stavbami ve vlastnictví jiných osob, a tyto osoby nejsou z nejrůznějších důvodů ochotny oprávněnému vlastníku umožnit přístup přes své nemovitosti…

Pikantérie c.k. trestního práva II.

Výrazně „praktičtější“ bylo zneužití osoby, které bylo slíbeno manželství (takovou osobou se dle c.k. práva myslí samozřejmě žena) a to nebylo následně uskutečněno. Pokud „nastávající“ nedodrží svůj slib, byla zde sankce od jednoho do tří měsíců (je zde jisté uvolnění oproti kanonickému právu, které zcela zakazuje předmanželský sex – zde je tento…

DOMÉNOVÁ JMÉNA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Přitom podle mého názoru nic nebrání tomu, aby byla jako ochranná známka zaregistrováno celé doménové jméno, tedy včetně doménového označení nejvyšší úrovně (tak byla zaregistrována jako ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví ČR („Úřad“) např. známka „www.dell.com“, nebo „www.energo.cz“). Zákon o ochranných známkách ovšem obsahuje výčet…

Trestný čin poškozování cizích práv

Individuálním objektem trestného činu poškozování cizích práv jsou různá práva nemajetkového charakteru, příslušejících jednotlivci, fyzické, právnické osobě, včetně státu. Povahu práv, která jsou předmětem ochrany určuje způsob jednání popsaný ve skutkové podstatě tohoto trestného činu, který můžeme stručně vystihnout jako „nemajetkový…

Podvodné „státy„

Jak uvádí americká vláda v „International Narcotics Control Strategy Report„ z r. 1999, přes tyto entity existující pouze v cyberprostoru byly okradeny stovky lidí a škody se pohybují v řádech stovek milionů USD. Je totiž zajímavé, že ačkoliv tyto skupiny tvrdí, že zastupují suverénní stát, zásadně přijímají platby pouze v platných měnách. Jedná…