Články

Vyšší pomoc obětem trestné činnosti od 1. ledna 2002

Zločin vstupuje do lidských osudů nečekaně, nejvíce pak zabolí, když ohrozí zdraví či dokonce zasáhne samotný život. Ačkoliv hmotná nouze není hlavní újmou oběti, zdlouhavé trestní řízení či následné občanskoprávní řízení o náhradě škody složitou situaci oběti notně ztěžuje. Doba mezi spácháním trestného činu a odškodněním od pachatele…

Evropský trh práce a systém EURES

V rámci volného pohybu pracovníků v zemích Evroské unie má velký význam tzv. systém EURES, který funguje na principu jakési veřejné „zprostředkovatelny práce“ (obdoba úřadu práce na komunitární úrovni) a zároveň informuje občany EU o možnostech jejich pracovního uplatnění v kterékoli členské zemi. Jedná se o složitou síť lidí (euro-managerů a…

Historie územní samosprávy

Vývoj samosprávy od jejích počátků až do dnešní doby má vliv na současnou podobu územní samosprávy na našem území. Z historického hlediska se jeví jako velmi důležitý fakt, jakým způsobem proběhla v daném státě dělba moci. Současnou právní úpravu potom zásadním způsobem ovlivňuje skutečnost, jakým způsobem z historického hlediska probíhala…

S paragrafy do hrobu, část IV. – Podnikání v oblasti pohřebnictví

V následujícím článku jsou popsány jednotlivé živnosti související s pohřebnictvím a dále i povinnosti držitelů těchto koncesí.

Zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“) došlo ke změně §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, ve kterém bylo doplněno písmeno ad)…

S paragrafy do hrobu, část III. – Hrobové místo

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“) upravuje též nájem hrobového místa, vznik nájemního vztahu a možnosti provozovatelů odstoupit od smlouvy o nájmu hrobového místa v taxativně určených případech. Zákonodárce se tím snaží pravděpodobně předejít možnému „zlatokopectví“ v oblasti nájmu hrobů resp. hrobových míst.

Nájem …

S paragrafy do hrobu, část II. – Veřejná a neveřejná pohřebiště

V dnešním článku se budeme věnovat problematice, na jakých místech může dojít k pohřbívání (veřejná a neveřejná pohřebiště), jak jsou provozovatelé pohřebišť povinni postupovat v případě, že se pohřebiště ruší, ukládání a exhumaci lidských pozůstatků.

Zákon o pohřebnictví umožňuje pohřbívat lidské pozůstatky zásadně pouze na veřejných nebo…

Proč zapisovat ochranné známky!

Jste podnikatel a užíváte v souvislosti se svou podnikatelskou činností řadu označení? Nějakým způsobem označujete své výrobky a nějak se jmenuje vaše společnost? Potom je namístě uvažovat, jakým způsobem zajistit právní ochranu těchto označení. Ochranu práv na označení poskytují instituty ochranných známek, označení původu výrobků a institut…

Monarchistická stabilita - I. část

,,Čím je ta monarchie tak zajímavá?! Proč někdo nad sebou drží jakéhosi krále?!“ – právě to by mohly být otázky republikánsky smýšlejícího občana. Řešení nalézáme v ústavách států Evropské unie, které jen ztěžka lze řadit mezi ,,země třetího světa“, jež by si takříkajíc ve své politické situaci nevěděly rady. Všezahrnující odpovědí je:…

Jak se zbavit neschopného zaměstnance?

Ze zaměstnaneckých vztahů vznikají nejen práva, ale i povinnosti. Zákoník práce obsahuje právní prostředky na obranu zaměstnavatelů (podnikatelů) v případech, kdy zaměstnanec "násilně" odejde z pracoviště a do zaměstnání ke stejnému zaměstnavateli již nenastoupí. Jednání zaměstnance je nutné posuzovat jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Z…

Vnímání v právním procesu

Vnímání je základní psychický proces, díky němuž získáváme představu o světě kolem nás, ale i o dějích uvnitř nás samotných. Základní definici, co je to vnímání, nalezneme téměř ve všech knihách stejnou: ,,Vnímání je proces subjektivního odrážení objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů". Vnímání je jev složený z menších článků…

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Nejčastější chyby při uzavírání pracovní smlouvy

Víte o tom, že některá ustanovení a postupy pří uzavírání pracovní smlouvy se zaměstnancem mohou způsobit její neplatnost? Například smlouva se stává neplatnou, jestliže k podpisu nedojde nejpozději v první den pracovního poměru či je uzavírána se zaměstnancem, jemuž pracovní poměr vzniká jmenováním. Kompletní seznam rad a tipů naleznete v…

Právní úprava změn v účelové kategorii pozemků

Případ z doby nedávné: Jedno zflašované potvrzení, několik kupních smluv, parcely, které měly být stavebními pozemky a přitom jsou ornou půdou. Co to znamená a proč? Že se zatím stavět nebude, to už došlo nejednomu vlastníkovi takové parcely, ale kde se stala chyba, to může vysvětlit (kromě viníka) především náš právní řád.

Pod pojmem účelová…

Sterilní dětské tábory?

Téměř každý absolvoval v průběhu svého dětství několik dětských, skautských, později pionýrských táborů, škol v přírodě a podobných akcí. Všechny byly jistě přínosem pro velkoměstským prostředím poškozené zdraví, ale hlavně také prověřením fyzické a psychické odolnosti a vyspělosti, když se odehrávaly většinou za drsnějších, ale romantičtějších…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…

Celoživotní vzdělání aneb „oslíčku, otřes se“?

Zákonem č. 147/2001 Sb. se mění zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění zákona 210/2000 Sb.

Pro uvedení do problematiky celoživotního vzdělání srovnejme právní úpravu před a po novelizaci. Zákon č. 111/1998 Sb. ve svých odstavcích pojednává o tom, že…

Gamblerství

Gamblerství neboli chorobné hráčství je sociálně patologickým jevem, jehož výskyt se v českém prostředí v posledních letech značně zvýšil, a to zejména v souvislosti s nástupem éry výherních automatů, kasin a nejrůznějších sázkových her v 90. letech.

Teorie popisuje gamblerství jako poruchu, která spočívá v častých opakovaných epizodách…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Elektronické právo na Slovensku

Dne 20. září 2001 se v Bratislavě na půdě Právnické fakulty konala mezinárodní konference na téma „Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredi Slovenskej republiky" zaměřená zejména na připravované zákony o elektronické podpisu a elektronickém obchodu.

Ačkoli v českém prostředí není příliš časté psát o připravovaných…