Články

Přehled účinností právních předpisů v červenci 2003

Přinášíme přehled účinností právních předpisů v červenci 2003. Veškeré uvedené předpisy naleznete na www.epravo.cz v sekci Legislativa/Sbírka zákonů.

Hlasovací práva ve vztahu k nabídce převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Akcionáři cílové společnosti, jejíž účastnické cenné papíry jsou registrované, který získá sám nebo spolu s osobami, se kterými jedná ve shodě, podíl na hlasovacích právech, jež by mu umožnil společnost ovládnout, ukládá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník povinnost učinit nabídku převzetí. Ovládnout společnost může akcionář, který získá…

Důchodové pojištění III. – Penzijní fondy

Minulý příspěvek byl věnován charakteristice penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak jak je toto zejména upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem (“zákon”), ve znění pozdějších předpisů. V dnešním příspěvku se zaměříme na existenci a činnost samotných penzijních fondů jako subjektů právních vztahů…

Sankce za porušení povinností spojených s nabídkou převzetí

Obchodní zákoník upravuje celou řadu sankcí za porušení povinnost stanovených zákonem pro nabídku převzetí. Komise pro cenné papíry tyto sankce může prominout, jedná-li se pouze o nepodstatné porušení zákona, ale může je také zpřísnit.

Když se řekne „Věstník právních předpisů kraje“

Jak je i širší veřejnosti známo, kraje vydávají „své“ právní předpisy. A to obecně závazné vyhlášky vydávané zastupitelstvem kraje v mezích jeho samostatné působnosti a tzv. nařízení kraje vydávané radou kraje v přenesené působnosti, zmíněná krajská nařízení mohou být vydávána pouze na základě a v mezích…

Důchodové pojištění II. – Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Právní úprava penzijního připojištění je obsažena v zákoně č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem (“zákon”), ve znění pozdějších předpisů. Základním důvodem pro zavedení penzijního připojištění se státním příspěvkem je rostoucí přesvědčení, že v budoucnu nebude možné všechny nároky uspokojovat ze státního rozpočtu v důsledku…

Exteritoriální účinek rei iudicatae trestního rozsudku cizího státu

Pokud Nejvyšší soud rozhodl o uznání rozsudku podle § 384a TŘ, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem ČR, a tudíž tvoří překážku věci rozhodnuté.
Rozsudek soudu se sídlem na území Slovenské republiky, který byl vyhlášen před 1.1.1993, má na území našeho státu účinek ne bis in idem. ČR je takovým rozsudkem v…

Cesta k nové právní úpravě správního soudnictví aneb několik poznámek k historickému vývoji správního soudnictví v Českých zemích

Dnem 1.1.2003 vstoupila v život nová právní úprava správního soudnictví. Jedná se o úpravu principiálně odlišnou ve srovnání s do té doby platným modelem správního soudnictví, který byl legislativně zakotven v hlavě V. občanského soudního řádu. Dlužno konstatovat, že se jedná o úpravu komplikovanou a složitou, která se teprve postupně začíná…

„Offshore„ akademické tituly, šlechtictví a diplomatické pasy

Lze získat jakýkoliv akademický a vědecký titul, s výjimkou lékařských, protože to naštěstí zakazuje právo Spojených států. V případě, že klient požaduje titul v oboru, který není na univerzitě „otevřen„, bez problému mu bude vyhověno a bude mu vystaven diplom ve zvoleném oboru. Zejména v právních a ekonomických vědách bývá demonstrativní výčet…

Důchodové pojištění I. – Státní důchody

Výše výpočtového základu závisí na individuálních průměrných měsíčních příjmech pojištěnce během tzv. rozhodného období 30 let předcházejících vzniku nároku na důchod. Pro tyto účely je brán v úvahu pouze příjem získaný po dosažení 18 let věku, pokud ZDP nestanoví jinak. Kromě toho, pokud osoba nezískává příjem po stanovený počet let, způsob…

Vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a právo domáhat se jej - část I.

Na základě žádosti každého akcionáře (ale také dalších osob k tomu zákonem oprávněných: jednatele, likvidátora, správce konkursní podstaty, vyrovnacího správce nebo člena dozorčí rady akciové společnosti), může soud vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, a to v případě, že je usnesení v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou…

Opakovaná daňová kontrola

Problematika opakované daňové kontroly byla již na stránkách eprava.cz několikrát rozebírána, a to zejména ve vztahu k judikatuře Ústavního soudu ČR. Nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 13. května 2003 vydané pod č. II. ÚS 334/02 dále rozvíjí problematiku opakovaných daňových kontrol a přináší další upřesnění. Citované rozhodnutí…

Literatura k identitě a totožnosti skutku (aplikace zásady ne bis in idem)

Řidič auta, který chce jet do sousedního města (cíl právně nevýznamný), a nedbalostí způsobí při řízení vozidla postupně několik následků závažných z hlediska trestního práva (ovšem nechtěných), např. nejprve porazí cyklistu, pak na křižovatce zaviní srážku, čímž značně poškodí cizí vozidlo. Podle Růžka je každá nehoda samostatným skutkem, když…

Neplatné skončení pracovního poměru

I když je pro mnohé normy zákoníku práce typické, že neobsahují sankce za jejich nesplnění či porušení, ale plní funkce spíše pořádkového charakteru (jedná se např. o ustanovení § 164 odst. 2 zákoníku práce, které vyžaduje, aby zaměstnavatel informoval rodiče mladistvého zaměstnance, že hodlá s tímto zaměstnance ukončit pracovní poměr aj.)…

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), III. část.

Pojetí Satana jako trestajícího ex post by bylo chybné. Pakliže i na tuto entitu nahlížíme jako na projev spravedlnosti, musíme jí přiznat jednu z nepopiratelných funkcí: Zkoušky. Jak se stát spravedlivým?! Je zde totiž otázka, zda dosahujeme spravedlnosti skrze „modlitby“ nebo „zkoušky“?

Skutek, pokračování v trestném činu a rozhodnutí zakládající překážku věci rozhodnuté při aplikaci principu ne bis in idem

Nelze pojmout do skutku, o němž soud rozhoduje v hlavním líčení ty dílčí útoky, které nebyly uvedeny v žalobním návrhu, ale které soud dokazováním v hlavním líčení zjistil, ani když jinak tvoří jeden skutek a jeden pokračující trestný čin. Toto procesněprávní pojetí skutku u pokračování v trestném činu má pak odraz v trestním zákoně, a to ve…

Právo na informace z pohledu akcionáře

S akcií je spojeno právo účasti na valné hromadě a právo požadovat informace nezbytné pro výkon účasti akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo na řádné a včasné pozvání na valnou hromadu. Není-li toto provedeno, je možno soudem prohlásit usnesení valné hromady za neplatné. Program valné hromady se uvádí na pozvánce, aby se s ním každý…

Zánik odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci

Podle ustanovení § 626 odst. 1 OZ platí, že práva z odpovědnosti za vady věci, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. To tedy znamená, že uplynutím záruční doby dochází k zániku odpovědnosti prodávajícího za všechny vady, ohledně nichž dosud nebylo uplatněno žádné právo z odpovědnosti za vady. Uplatněním práva…

Dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená

Zaměstnavatelé jsou oprávněni stanovit časový rozvrh dovolených svých zaměstnanců za předpokladu dodržení určitých základních pravidel (např. požadavek 14 denní oznamovací lhůty, přidělení dovolené do dvoutýdenních úseků, není-li sjednáno jinak atd.). Zaměstnavatel by měl určovat čerpání dovolené tak, aby si mohl zaměstnanec vybrat dovolenou v…

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), II. část.

Spravedlnost je sdělována prostřednictvím někoho vyvoleného jako Boží právo, je sdělována od Boha k lidem prostředníky a stejně je i vykonávána. „Vyvolený“ je vždy „Spravedlivý“ v biblickém slova smyslu, ať je to již starozákonní soudce, který je často totožný s králem, nebo ať je to novozákonní apoštol, jako následník Kristův – potažmo i papež…