Články

Klid mrtvým

„Poslední věci člověka“ nejsou nikdy veselé. Ale kupodivu jsou zásadně vždy zajímavé. Zajímáme se o ně snad proto, že se jim ani my nevyhneme? Kdo ví… Již tisíce let pohřbíváme své zesnulé a rovněž již tisíce let tento rituál děláme dle křesťanské víry. Ale jak a proč? Bojíme se mrtvých nebo jsme schopni porušit jejich věčný…

Dávky nemocenského pojištění

Nemocenské nahrazuje mzdu (plat, příjem ze samostatné výdělečné činnosti) pojištěnci, který je uznán lékařem práce neschopným zejména pro nemoc, úraz, přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, komplexní (ze zdravotního pojištění plně hrazené) lázeňské péče aj. či je mu nařízena karanténa, a to po podpůrčí dobu, trvající nejdéle zásadně 1…

Pravidla reklamy léků – reklama léků dostupných výhradně na předpis

Od 1. června 2002 platí úprava víceméně totožná, když novelizovaný zákon stanoví, že předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmějí být humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a pokud jde o reklamu pro odborníky, určuje, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky může být …

Daňové ráje VII - Vanuatu

K obchodním účelům jsou používány „International Company„ (IC) dle zákona „International Companies Act No. 32 of 1992„. Registrují se a dozoruje je Vanuatu Services Commision. Nesmí obchodovat s rezidenty. Proces založení trvá 1 den a rejstříku se zasílá pouze zjednodušený dokument „Constitution„, který obsahuje pouze jméno společnosti, předmět…

Ještě jednou k odpovědnosti za vady prodané věci

Osobně se domnívám, že obchodníky nemusí „děsit“ nová dvouletá záruční doba, která sice posiluje práva kupujícího a klade větší nároky na výrobce, na druhou stranu však kupujícímu neposkytuje „kouzelnou hůlku“ k vyřešení svého spotřebitelského problému a v určitých ohledech ho omezuje. Např. jsem již zmínil rozdílné postupy při reklamování vady do…

Agent a informátor- je mezi tím rozdíl?

V poslední době přináší média mnoho informací, jež se vztahují k notoricky známé aféře kolem Karla Srby a jeho kompliců, kteří měli údajně usilovat o život novinářky Sabiny Slonkové. Jeho spolupracovníci a zároveň spoluorganizátoři údajně připravovaného trestného činu však měli jednat podle instrukcí policie.

Změna sídla právnické osoby

Sídlo právnické osoby musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Takto je upraveno sídlo právnické osoby ustanovením § 19c odst. 2 občanského zákoníku, a to ode dne účinnosti zákona č. 501/2001 Sb. (účinnosti nabyl v den svého…

Vznik a zánik mandátu podle nového volebního zákona

Volby do zastupitelstev obcí jsou velice důležitou událostí. Letošní rok je v naší zemi rokem supervolebním - máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, budeme volit třetinu Senátu PČR, a co je z pohledu života našich měst a obcí nejdůležitější, v pátek 1.listopadu a sobotu 2.listopadu 2002 proběhnou volby…

Denní vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění v r. 2003

Nemocenské a ostatní dávky nemocenského pojištění se stanoví z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (t.j. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (jímž je zásadně kalendářní…

Implementation of the Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees in the United Kingdom

Since the Directive 1999/44/EC falls within the scope of consumer protection and is, in fact, a result of the latest EU consumer protection policy, I would like to describe first the development of consumer protection in the EU legislation.

Nevyžádaná reklama

Novela zákona o regulaci reklamy, která je účinná od 1. června 2002, stanoví v ustanovení § 2 odst. 1 písm. e): "Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje". Dlužno dodat, že jako jedno z mála ustanovení v novele není tato věta opsána z evropské direktivy, ale je vlastním dílem Ministerstva…

Pokus o výklad produkčních kvót dle českého práva

Systém produkčních kvót byl v této zemi zaveden po vzoru Evropské unie. Stalo se tak zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu (dále též “zákon”), v němž je obsažena základní úprava produkčních kvót a následnými “prováděcími” nařízeními vlády. Dosud byl zaveden systém produkčních kvót na cukr a…

Zajímavosti církevního práva II.

V minulém díle „zajímavostí“ jsme se věnovali svatokrádežím, zneuctěním hostie, rouhání, exorcismu a dalším „drobkům kanonického práva“. Dnes se podívejme na další instituty kanonického práva, které se mohou leckterým z vás jevit jako relikty temného středověku – omyl! Jsou platné dodnes…

Pravidla reklamy léků – reklama zaměřená na širokou veřejnost

Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost smí podle nového zákona o regulaci reklamy být humánní léčivé přípravky, které jsou podle svého složení a účelu uzpůsobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka.

K některým aspektům § 54 zákona o rodině aneb je soulož condicio sine qua non určení otcovství ?

Zákon č.94/1963 Sb., zákon o rodině ve svém § 54 stanoví, že nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení zákona, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

Zajímavosti církevního práva I.

Následující článek by se dal pojmenovat i jako „drobky, co upadly při výuce kanonického práva“. Církevní, potažmo kanonické právo má několik (dnes již běžně necitovaných) institutů, které jsou zajímavé z pohledu dějinného i právního, ačkoliv se dnes uplatňují jen okrajově.

Pravidla reklamy kojenecké výživy

Reklama kojenecké výživy byla dosud bez jakékoliv právní úpravy a novela zákona o regulaci reklamy do ní vnesla poměrně přísná omezení, mající za cíl vytěsnit umělou výživu kojenců tam, kam patří – totiž do role náhražky v případě, že není k dispozici pravé mateřské mléko.

Svoboda a Vatikán

Popravdě, na to, že první významnější čin Cyrila Svobody v jeho nové funkci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí bude právě podepsání konkordátu s Vatikánem, na to by si „vsadil“ málokdo – ale nějak to časově vyšlo… Že je Dr. Cyril Svoboda nejvíce „konfesně vidět“ z veškerých našich politiků, to je jasné, vždyť by také jinak nestál v…

Daňové ráje VI - Aruba

Jde o autonomní součást Nizozemí, která se v r. 1986 odtrhla od Nizozemských Antil. Ostrov se nachází v Karibiku, u pobřeží Venezuely. Přibližně 70 tis. obyvatel hovoří holandsky (oficiální řeč), místním dialektem papiamento, španělsky a anglicky. Země je plně autonomní ve vnitřních záležitostech, za obranu a zahraniční vztahy odpovídá…

K oprávnění policistů ČR v době mimo službu a k ochraně proti nezákonným zásahům

Zákon č. 283/1991 Sb., o policii ČR (dále jen zákon), upravuje ve své třetí hlavě povinnosti, oprávnění a prostředky policisty.
V případě povinností zákon rozlišuje jednoznačně povinnosti policisty v době ve službě (zejména § 7 odst. 1) a v době mimo službu.