Články

Problémy evropských institucí

O problémech evropských institucí se mluví od dob vzniku prvních smluv. Těmito smlouvami jsou : Smlouva o založení Společenství uhlí a oceli (ESUO), smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a smlouva o založení Evropské atomové komise (EUROATOM).
Zmíněné multilaterální kontrakty vznikaly v padesátých letech minulého…

Po dvou letech nové boty? Jaké změny nastanou v odpovědnosti za vady prodané věci po novele občanského zákoníku č. 136/2002 Sb.?

Tímto článkem bych rád objasnil co nového přináší novela občanského zákoníku č. 136/2002 Sb. pro prodávajícího a kupujícího a také bych rád vyvrátil některé domnělé představy veřejnosti, zejména ty, že bude možné do dvou let (taková bude záruční doba od 1.1. 2003 - pozn. autor), bez problémů a s úspěchem reklamovat zakoupené…

Několik poznámek ke vzájemným vztahům různých typů územně plánovací dokumentace

V současné době probíhají legislativní práce na přípravě paragrafovaného znění návrhu nového stavebního zákona, který nahradí stávající právní úpravu z r. 1976. Jednou z otázek, s nimiž se bude muset nový zákon též vypořádat, jsou i vzájemné vztahy různých typů územně plánovací dokumentace, a to územního plánu velkého územního celku a územního…

Úprava spotřebitelských smluv II.

Spotřebitelskými smlouvami jsou podle § 52 odst. 1 ObčZ: smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Z uvedené definice vyplývá, že spotřebitelskými smlouvami mohou být pouze ty smlouvy, které naplňují znaky…

Úprava spotřebitelských smluv I.

V minulosti nebylo moc obvyklé, aby byly smlouvy uzavírány bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Vzhledem k stávajícímu rozkvětu informačních technologií však dochází ke každodennímu užívání řady elektronických prostředků, které bez větších technických znalostí uzavírání takových smluv umožňují, a to v nesrovnatelně kratším časovém…

Malé zamyšlení nad vztahem dvou ustanovení

Zavedení nové skutkové podstaty „sprejerství“ do našeho trestního zákona (§ 257 b), přineslo jak teorii, tak i aplikační praxi mnoho problémů. Jedním z nich je bezesporu i vztah citovaného ustanovení trestního zákona a ustanovení § 47 odst.1 písm. d) a e) zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších…

Daňové ráje IX - Panama

Země není klasickým daňovým rájem, místní daň z příjmů je 30% ročně. Nejsou ovšem zdaňovány příjmy z operací mimo Panamu. V zemi je i rozsáhlá tax free zóna Colón, která je druhá největší na světě po Hong Kongu s ročním objemem obchodů přes 10 miliard USD. Nejobvyklejší formou společností je akciová společnost („Sociedad Anónima„) dle zák. č. 32 z…

Vazba, trest odnětí svobody a nemocenské pojištění

Osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě jsou poplatníky pojistného na sociální zabezpečení, a proto jsou tyto osoby účastny nemocenského pojištění, a to nemocenského zabezpečení podle zvláštní právní úpravy –vyhlášky č. 141/1958 Ú.l. (o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení odsouzených, v…

Daňové ráje VIII - Turks a Caicos

Velmi rozvinuté je na ostrovech pojišťovnictví, kdy r. 1998 bylo v zemi 2.288 pojišťoven, z toho asi 80 kaptivních. V nedávné době padlý Enron měl na ostrovech 119 pojišťoven, často s bizarně znějícími jmény z hvězdných válek, které prováděly fiktivní operace vedoucí k snížení daňového základu a zastíraly špatnou finanční situaci…

Pracovní řád obecního úřadu

Velice důležitým pracovně - právním dokumentem každého obecního úřadu (městského úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu) je bezpochyby pracovní řád. Pokud bychom hledali legální vyjádření toho, čím pracovní řád z právního hlediska vlastně je, nalezl by pozorný čtenář právních norem odpověď v ustanovení § 82/ odst. 2 zákoníku…

Klid mrtvým

„Poslední věci člověka“ nejsou nikdy veselé. Ale kupodivu jsou zásadně vždy zajímavé. Zajímáme se o ně snad proto, že se jim ani my nevyhneme? Kdo ví… Již tisíce let pohřbíváme své zesnulé a rovněž již tisíce let tento rituál děláme dle křesťanské víry. Ale jak a proč? Bojíme se mrtvých nebo jsme schopni porušit jejich věčný…

Dávky nemocenského pojištění

Nemocenské nahrazuje mzdu (plat, příjem ze samostatné výdělečné činnosti) pojištěnci, který je uznán lékařem práce neschopným zejména pro nemoc, úraz, přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, komplexní (ze zdravotního pojištění plně hrazené) lázeňské péče aj. či je mu nařízena karanténa, a to po podpůrčí dobu, trvající nejdéle zásadně 1…

Pravidla reklamy léků – reklama léků dostupných výhradně na předpis

Od 1. června 2002 platí úprava víceméně totožná, když novelizovaný zákon stanoví, že předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmějí být humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a pokud jde o reklamu pro odborníky, určuje, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky může být …

Daňové ráje VII - Vanuatu

K obchodním účelům jsou používány „International Company„ (IC) dle zákona „International Companies Act No. 32 of 1992„. Registrují se a dozoruje je Vanuatu Services Commision. Nesmí obchodovat s rezidenty. Proces založení trvá 1 den a rejstříku se zasílá pouze zjednodušený dokument „Constitution„, který obsahuje pouze jméno společnosti, předmět…

Ještě jednou k odpovědnosti za vady prodané věci

Osobně se domnívám, že obchodníky nemusí „děsit“ nová dvouletá záruční doba, která sice posiluje práva kupujícího a klade větší nároky na výrobce, na druhou stranu však kupujícímu neposkytuje „kouzelnou hůlku“ k vyřešení svého spotřebitelského problému a v určitých ohledech ho omezuje. Např. jsem již zmínil rozdílné postupy při reklamování vady do…

Agent a informátor- je mezi tím rozdíl?

V poslední době přináší média mnoho informací, jež se vztahují k notoricky známé aféře kolem Karla Srby a jeho kompliců, kteří měli údajně usilovat o život novinářky Sabiny Slonkové. Jeho spolupracovníci a zároveň spoluorganizátoři údajně připravovaného trestného činu však měli jednat podle instrukcí policie.

Změna sídla právnické osoby

Sídlo právnické osoby musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Takto je upraveno sídlo právnické osoby ustanovením § 19c odst. 2 občanského zákoníku, a to ode dne účinnosti zákona č. 501/2001 Sb. (účinnosti nabyl v den svého…

Vznik a zánik mandátu podle nového volebního zákona

Volby do zastupitelstev obcí jsou velice důležitou událostí. Letošní rok je v naší zemi rokem supervolebním - máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, budeme volit třetinu Senátu PČR, a co je z pohledu života našich měst a obcí nejdůležitější, v pátek 1.listopadu a sobotu 2.listopadu 2002 proběhnou volby…

Denní vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění v r. 2003

Nemocenské a ostatní dávky nemocenského pojištění se stanoví z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (t.j. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (jímž je zásadně kalendářní…

Implementation of the Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees in the United Kingdom

Since the Directive 1999/44/EC falls within the scope of consumer protection and is, in fact, a result of the latest EU consumer protection policy, I would like to describe first the development of consumer protection in the EU legislation.