Články

Zajištění závazků zástavním právem ze zástavní smlouvy

Závazkový vztah je běžný občanskoprávní vztah v každé dynamicky fungující společnosti a je považován za výraz ekonomického vztahu, kterým jeho účastnící převádějí určité hodnoty. Z důvodů společenské jistoty jde se závazky ruku v ruce i jejich zajištění, které může být provedeno několika způsoby.

Kolik stojí exekutor?

Na jaře minulého roku vstoupil v účinnost zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), kterým byl do našeho právního řádu zaveden další způsob exekuce, tentokrát ovšem exekuce prováděné nikoli soudy, ale exekutory. Nakolik je nový způsob vymáhání práva efektivnější a rychlejší nechť posoudí sama…

Daňové ráje III - Anguilla

Jde o závislé území Velké Británie v Závětrných ostrovech v Karibském moři o rozloze 88 km2 a počtu obyvatel cca 12 tis. Úřední řečí je angličtina, většina obyvatel je černé pleti. Měnou je východokaribský dolar, běžně je užíván i americký dolar. Výměna peněz není regulována, bankovní účty jsou běžně v USD. Britskou kolonií je od r. 1625 a je…

Povodně, jejich následky a trestní právo - II. část

Případy rabování, byť ojediněle, se vyskytly i při letošních povodních. Trestní zákon nemá žádnou zvláštní skutkovou podstatu na takové jednání, jde o souběh krádeže podle § 247 tr. zák. Krádeže se dopouští, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a v závislosti na výši škody tím způsobené je trestní sazba odstupňována až do 12 let odnětí…

Celibát

Před několika lety vydal německý žurnalista a bývalý mnich dominikánského řádu H. C. Zander zajímavou knihu s lehce ironickým názvem: „Deset argumentů pro celibát“. Je-li název ironický, pak obsah knihy se může zdát někomu až šokující – na počátku je totiž „desatero“, kde je mj. řečeno, že „celibát je mužný, celibát je erotický, celibát je…

Transplantace lidských tkání a orgánů II. – prokazatelný nesouhlas s odběrem a národní registry související s transplantacemi

V předcházejícím článku jsme si představili základní principy, na kterých stojí nový zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích (dále jen „transplantační zákon“) a poukázali jsme na hlavní body nové právní úpravy transplantací v České republice.

Daňové ráje II - Andorra

Český úřední název je „Andorrská údolí„, oficiálně jde o knížectví pod spoluvládou dvou suzerénů – francouzského prezidenta a španělského biskupa ze Seo de Urgel, které v zemi zastupují dva vikáři. Nachází se v Pyrenejích, mezi Francií a Španělskem, má rozlohu 454 km2 a cca 50 tis. obyvatel. Zahraniční záležitosti spravuje…

Povodně, jejich následky a trestní právo

Přírodní katastrofa, jaká nemá pamětníky, letošní povodeň, která zasáhla podstatnou část území Čech a část jižní Moravy, zanechala za sebou obrovskou spoušť a nedozírné škody.

Lidé se potýkají a ještě dlouho budou potýkat s následky záplav, odklízet bahno, vysušovat domy, z trosek stavět nové. Dočasně opuštěná obydlí přivítají zpět své…

Trestní právo nově aneb stejně až na věky…

Tento článek by mohl nést také podtitul „aneb Co měl a mohl vědět již pradědeček“. Co že to mohl pradědeček vědět? Inu, vydáváme nové knihy, abychom při umístění do knihovního regálu zjistili, že nové poznatky v těchto nových knihách nejsou ani nové a snad ani poznatky.

Daňové ráje I. - Úvod

Daňové ráje nebo též offshore jurisdikce jsou uzemí, která umožňují cizincům svou právní soustavou významně snížit daně, zejména daň z příjmu právnických osob. Mezi jejich hlavní přednosti by mělo patřit nízké daňové zatížení, dobrá finanční infrastruktura, politická stabilita, diskrétnost a snadnost vzniku právnických…

Transplantace lidských tkání a orgánů I. – základní principy nové právní úpravy

Po dlouhých bojích a debatách, jak mezi odborníky tak posléze i v Parlamentu, byl přijat nový transplantační zákon, jehož hlavním cílem je sjednotit dosavadní právní úpravu v této ožehavé oblasti a zejména stanovit jasné právní hranice pro její realizaci.

Zničila vám povodeň majetek?

Povodně za sebou letos zanechají obrovské škody. Vezmeme-li v úvahu pouze ztráty majetkové, potvrdí se, že pojištění nejsou zase tak zbytečná, jak si někteří myslí. Pojištění občané mají v tomto neštěstí přeci jen výhodu oproti ostatním, protože mohou očekávat, že škody nebo alespoň jejich část jim uhradí pojišťovna. Takže co je dobré vědět…

Řízení před finančním arbitrem

Zákon o finančním arbitrovi (z.č. 229/2002 Sb. z.) přináší do našeho právního řádu instituci, která by měla pomoci občanům ve sporech s finančními institucemi např. při plnění povinnosti dohledat ztracenou platbu apod.

Zasnoubení a věno

Zasnoubení – kdysi tak běžný, ba přímo nevyhnutelný institut předcházející uzavření manželství. K zasnoubení patří i „věno“ a další drobnosti, milé zvláště pro ženicha – z našeho skromného pohledu 21. století. Skutečnost však byla jiná – věno bylo mimořádným prostředkem pro zabezpečení celé rodiny, i když je „vlastnil“ muž. Proč a kam se…

Finanční arbitr

Dne 9. května 2002 byl přijat zákon o finančním arbitrovi (z.č. 229/2002 Sb. z.), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Zákon o finančním arbitrovi by měl přinést do našeho právního řádu účinnější a hlavně efektivnější ochranu spotřebitele v oblasti poskytování finančních služeb.

Státní služba jako elitní zaměstnání? Část II.

V předchozím článku jsem zmínil podmínky a postup výběru budoucích státních zaměstnanců dle zákona č. 218/2002 Sb. (služební zákon). V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat právy a povinnostmi, které státním zaměstnancům po 1. lednu 2004 z tohoto zákona vyplynou.

Několik poznámek o novele trestního zákona účinné od 1.7.2002

Dne 1.7.2002 vstoupila v účinnost zatím poslední z mnoha novel trestního zákona (zákon č.140/1961 Sb.). Její obsah zcela odpovídá současným trendům vývoje našeho trestního zákonodárství, tj. snahou o maximální popis skutkové podstaty a zároveň zužování obsahu jednotlivých skutkových podstat.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A NEKALÁ SOUTĚŽ II.

V minulém příspěvku jsme podrobně rozebrali nekalosoutěžní aspekty známkoprávní ochrany. V druhé části článku na téma ochranné známky a nekalá soutěž bude věnována pozornost právním prostředkům ochrany proti nekalému soutěžnímu jednání.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A NEKALÁ SOUTĚŽ I.

V tomto příspěvku se budeme zabývat problematikou, co je to nekalá soutěž v oblasti ochrany známek a jak se má majitel ochranné známky proti ní chránit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži.

Státní služba jako elitní zaměstnání?

Ačkoli se otázka v nadpisu tohoto článku může zdát přinejmenším hodně nadsazená, Parlament České republiky přijal relativně nedávno zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen služební zákon), kterým se k uvedenému stavu snaží…